Author Archives: Steafan Risnidh

About Steafan Risnidh

Steafan Risnidh

An dithis danarra – Còmhradh "sgoinneil"

Comhradh sgoinneil – an dithis danarra.mp3

Gàidheal 1 : “A rèir coltais, tha a’ Ghàidhlig a’ fannachadh.”

Gàidheal 2: “A bheil?”

Gàidheal 1: “Tha i a’ lapachadh ‘s a’ lagachadh.”

Gàidheal 2: “Cha do chuala mise… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on An dithis danarra – Còmhradh "sgoinneil"

Còignear a’ cur làmh nam beatha fhèin ann an cola-deug

Tha e air aithris gun do chuir còignear fir òga làmh nam beatha fhèin rè na dà sheachdain a chaidh seachad seo ann an Cathair Dhùn Dèagh air taobh sear na h-Alba.

Chuir am fear òg, Iain Bell, 20 bliadhna a dh’ aois, às dha fhèin an-dè. Ron sin, bha e a’ cluich iomain-deighe do dh’ Alba agus do Bhreatainn na chaiptean aig ìre aois fo 19 bliadhna. Ach, bha e air feuchainn ri e fhèin a mhurt corra uair ron sin, agus ged a bha… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Còignear a’ cur làmh nam beatha fhèin ann an cola-deug

Clàr is cruth na tìre – MÀM

Tha an t-uabhas de dh’fhaclan Gàidhlig ann co-cheangailte ri feartan na tìre,
agus uaireannan, mura aithne dhut an duine ceart, tha e garbh fhèin duilich obrachadh a-mach dè an diofar a th’ ann eadar diofar feartan tìre a tha coltach ri chèile air a’ mhapa, ach air a bheil ainmean eadar-dhealaichte air sgàth cumadh no cruth nach eil buileach co-ionann ged ‘s e an t-aon ainm Beurla a thathar a’ cur air dà ainm diofraichte sa… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Clàr is cruth na tìre – MÀM

Cuairt gu na Beanntan Dearga

Chan fhaigheadh latha na b’fheàrr….

Na Beanntan Dearga2.mp3

…airson dìreadh nam beann…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Cuairt gu na Beanntan Dearga

Ràdh na Seachdaine – Cìrean na tuile

“Bidh gearraidhean ann am buidseat na h-Alba am-bliadhna de 20%, ach chan e seo ach cìrean na tuile, oir bidh gearraidhean de 40% an ceann dà bhliadhna.”

Cìrean na tuile

Cìrean…. Faodaidh tu d’ fhalt a chìreadh le cìr…ach chan e sin an seòrsa cìr a th’ anns an seo!

‘S e… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Ràdh na Seachdaine – Cìrean na tuile

Gàidhlig sa Choimhearsnachd – An Suidheachadh Fìrinneach ann an Alba an là an-diugh

Chan eil am mapa seo cho mionaideach, mar a tha soilleir! Ach, a dh’ aindeoin sin, tha e a’ toirt sealladh fosgarra, fìrinneach air cànan sluagh na h-Alba san latha a th’ ann an da-rìribh. Chan e mapa Romansach a th’ ann idir. Saoilidh mi fhìn nach tèid às àicheadh mu fhìrinneachd an deilbh seo idir mas i cainnt na h-Alba mar chiad chànan air a…

Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Gàidhlig sa Choimhearsnachd – An Suidheachadh Fìrinneach ann an Alba an là an-diugh

Stad an Saoghal! Tha cuideigin gun Ghàidhlig ann.

Stad an Saoghal!.wav

Chaidh mi gu tachartas a-nochd, tachartas ‘cur-air-bhog’ leabhraichean. Agus nach ann a bha fèill air an tachartas seo aig an fheadhainn a tha ag obair ann an dreuchdan a tha a’ cur feum air a’ Ghàidhlig . Cur-air-bhog nan leabhraichean aig Maoilios Caimbeul agus Màiri E NicLeòid.

Bha an cafaidh san… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Stad an Saoghal! Tha cuideigin gun Ghàidhlig ann.

Buannaichean Cupa na h-Alba 2010!

Tiugainn leam gu Tanachais.mp3…


Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Buannaichean Cupa na h-Alba 2010!

Toradh Choille Chlann Dòmhnaill

Gairgean.mp3

Chuireadh eòlas dhomh air seòrsa de chreamh fiadhain airson a’ chiad turais bho chionn ghoirid ann am Fìobha. ‘S e gairgean an t-ainm a th’ air (Allium ursinum)
agus sheall caraid dhomh an lus àraid seo nuair a bha sinn a’ coiseachd
tro… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Toradh Choille Chlann Dòmhnaill

Beul ro luath?

Sgriob Liath an Earraich.mp3

Cha bu luaithe na sgrìobh mi mu dheidhinn teachd an earraich, ‘s ann a tha an geamhradh air tilleadh! THa mi an dòchas gu bheil na h-eòin bheaga a chunnaic mi faisg air an taigh seo, air an druideadh dlùth còmhla ri chèile anns an nid – blàth, nan suain seasgair. Cha sheas an fheadhainn as maoithe… Continue reading

Posted in a' Ghàidhealtachd, An Rìoghachd Aonaichte | Comments Off on Beul ro luath?