Author Archives: Each

About Each

Each

Gaimeachan Spors Gaidhlig

Tha mo mhac ag ionnsachadh “Flash” an drasda.
Chaidh aige air an ciad game a creuchnachadh – (Teich a Bun Sgoil Gaidhlig Inbhir Nis!)
Gabhaibh cothrom ann an seo

Teich a BSGI.swf

Tha mi dochas gun cordidh e riabh. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gaimeachan Spors Gaidhlig

Gaimeachan Spors Gaidhlig

Tha mo mhac ag ionnsachadh “Flash” an drasda.

Chaidh aige air an ciad game a creuchnachadh – (Teich a Bun Sgoil Gaidhlig Inbhir Nis!)

Gabhaibh cothrom ann an seo

Teich a BSGI.swf Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gaimeachan Spors Gaidhlig

Chomhairle na Eu Dochas

As mo chail a rithist.

Tha mi nam stri gach latha anns an aghaidh na dhaoine gun mac meanma. Tha an planners airson atharrachadh a dheanamh dham proiseact. Agus nach eil e cho beag bideag air taigh iosal tradiseanta, nuair a tha an arraineachd air fad ga mhealladh le muileinn gaoithe agus Oigreach mor taigheadheas timicheall Inbhir Nis.

Agus co bith a mhothaichadh ? Direach an luch deiligidh, b’e iad a tha gam phaigheadh air mo thide.

Caite a bheil an priomh amasan aig na chomhairle ? Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Chomhairle na Eu Dochas