Author Archives: mona

About mona

mona

Naidheachd bheag

http://www.dlrcoco.ie/feile/Prizewinners07.htm;) Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Naidheachd bheag

Sgeulachd na seachdaine

Thachair rudan neònach no èibhinn an-seo an seachdain seo. Madainn Di-Màirt, sheirm clag an dorais, dh’ fhosgail mi agus thàinig cuideigin suas an staidhre. “Dè tha esan ag iarraidh?” smaoinich mi. Bha e coltach gun robh e ag iarraidh rudeigin a … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sgeulachd na seachdaine

Dùrachdan na Nollaige :)

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dùrachdan na Nollaige :)

Dealbh eile…

… o chionn ‘s gu bheil mi airson a shealltainn do chuideigin. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dealbh eile…

Dealbhan às na h-Eileanan :D

Fhuair mi cuid de na dealbhan agam bhon bhùth an-diugh :) Nach iad tha brèagha? (Seadh, tha mi caran pròiseil, hehe).Seo an eilean Thiriodh…Agus seo feadhainn eile à Bhatarsaigh + Barraigh:”Wheelhouse” às an aois iarainn, agus an sealladh bhon t… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dealbhan às na h-Eileanan :D

Turas a dh’ Èirinn :)

Thèid mi a dh’ Èirinn a-màireach, o chionn ‘s gum bi mi a’ gabhal pàirt ann an Strokestown Poetry Festival 😀 Cha chreid mi gum bi cothrom sam bith agam duais fhaighinn, ach chì mi… ‘S e deireadh-seachdaine brèagha a bhitheas ann co-dhiù.Rud i… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Turas a dh’ Èirinn :)

TURAS EARRAICH air na frith-rathaidean gaineimh e…

TURAS EARRAICHair na frith-rathaidean gaineimheadar lochan is abhainna’ ruith air fad a’ ghàradh bruaichmar gum b’ e leinn-se a tha esìos do na cluaintean torrachfreumhan nan craobh a’ cagar a-niosagus tarsainn na h-aibhneanns na tuinn, am bàta ìos… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on TURAS EARRAICH air na frith-rathaidean gaineimh e…

fori fora forum… agus smuaintean eile

Dè tha dol leis a’ bhòrd-bràth Gàidhlig eadar-nàiseanta? Tha e air falbh o chionn beagan laithean – “server is busy”. Carson a tha e trang? 8)Bha mise an sàs le duilleag aig MySpace ;)Bha mi daonnan dhen bheachd nach toigh leam MySpace, ach chunn… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on fori fora forum… agus smuaintean eile

Earrach :-)

Tha beusan no cleachdaidhean “prìobhaiteach” againn uile. Air mo shon-sa, tòisichidh an t-earrach nuair a thèid mi a-mach gun stocainnean a’ chiad turas ‘sa bhliadhna.Bha e fuar, fuar, fuar na laithean sa chaidh, agus fliuch cuideachd. Ach an-diugh … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Earrach :-)

Tha e “oifigeal” a-nis :-)

http://www.strokestownpoetry.org/gearrliosta07.html Nach mi tha troimhe-chèile. Cha robh dùil agam idir bitheadh sin a’ tachairt, ach fhuair mi an naidheachd seo o chionn dà sheachdain, agus a-nis tha i air an lìon cuideachd :)Seadh, thèid mi a dh… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tha e “oifigeal” a-nis :-)