Author Archives: Peadar Ó Donnghaile

About Peadar Ó Donnghaile

Peadar Ó Donnghaile

Iarnród Gleanntán go Mainistir na Corran.

Fosgailear meur ur de Iarnród Éireann bho Gleanntán (far am bi Cearcall comhrá ás Gaelionn a choinneachadh gach dara Luain) gu Mainistir na Corran (far am bi Cearcall comhrá ás Gaelionn a choinneachadh air an dearbh dara Luain) le rathad Carraig Thuathail (far am bi Cearcall comhrá ás Gaelionn a choinneachadh gach dara Luain eile) air Di-Ardaoine 30mh an Iuchair 2009.

Agus an uairsin feumaidh mi a’ lorg dreuchd ur! Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Iarnród Gleanntán go Mainistir na Corran.

Gaidhlig (na h-Eireann) air na treanaichean

Dh’fhuair mi sgriob air ti de na traenaichean ura aig Iarnród Éireann eadar Baile Ath Cliath agus Corcaigh os cionn mios. Treanaichean taitneach, gleansach ura, le sanasan-sholais os cionn na dorsan ag innse ainm an ath steiseain, neo mar a chanas iad an Eireann “An Chead Staisiun eile”….Tha fios a’am gur a sin a chanas iad an Eireann oir is e sin mar a bha mi ga leughadh air na dealbhan-fhiosrachaidh sin, agus mar a bha mi ga cluinntinn air na labhairteaich-dhealain.

Bha leasain air barrachd… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gaidhlig (na h-Eireann) air na treanaichean

Gaidhlig (na h-Eireann) air na treanaichean

Dh’fhuair mi sgriob air ti de na traenaichean ura aig Iarnród Éireann eadar Baile Ath Cliath agus Corcaigh os cionn mios. Treanaichean taitneach, gleansach ura, le sanasan-sholais os cionn na dorsan ag innse ainm an ath steiseain, neo mar a chanas iad an Eireann “An Chead Staisiun eile”….Tha fios a’am gur a sin a chanas iad an Eireann oir is e sin mar a bha mi ga leughadh air na dealbhan-fhiosrachaidh sin, agus mar a bha mi ga cluinntinn air na labhairteaich-dhealain.

Bha leasain air barrachd dhomh: Gach trip a thanaig teachdaireachd pobalachd a mach, thanaig e aig tus as Gaelige agus an uairsin as Beurla.

Thoiseach an sanas ,( a chaidh na shiubhal thar an sgaile) aig a h-aon am agus a thoisich an teachdaire-labhairt,
ach ruith an sanas nas malla. Mar sin aobharaich an modh teachdaireachd fhein dail goirid ( as deidh fiosrachadh ás Gaidhlig ) a thug cothrom do dhaoine gun móran Gaidhlig a ghabhail greim air a’ chuise mus an deach a channtainn a-rithis ás Beurla.

An trip mu dheireadh a bha mi aig an taigh mhothaich mi gu bheil a h-aon uidheam air na treanaichean aig Scotrail chun a’ Chaoil. Carson nach gheibheadh sinn a h-aon inbhe seirbhis (air taobh canan) air rathad-iarainn a’Chaoil agus a gheibheas muintir a’Chorcaigh? Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gaidhlig (na h-Eireann) air na treanaichean

Sgriob Mor Dhachaidh (4-6 Giblean 2008)

Mas e miltean a tha thu ag iarraidh agus sealladh air na h-Eileanan Breatuinneach ( bu sonraichte na steiseanan rathad -iaruinn), cha dean thu nas fhearr na bileag (da shligheach) eadar Caol Loch Aillse agus Corcaigh. £86. Tha mi a’ smaointinn gu bheil sin mu deidhinn 10 sgillin/mile…An co-mheas le Rapsons faraidhean ur (£10.86 gach rathad Port Righ gu Caol).

Ach na till aig an ceann seachdainn am bliadhna seo ma tha cabhag ort! gu dearbh na till aig an ceann seachdainn mus am bi Network Rail air criochnachadh an ath-leasachadh den Rathad-Iaruinn Mor a thaobh Siar! Bha mi an Eire, Corcaigh an creidseadh sibh? an seachdainn a’ chaidh.
Air an rathad air ais bhris mi an sgriob aig Chester ( Tha briseadh an sgriob air an rathad air ais ceadaichte leis a’bhileag seo, mar a thachair tha briseadh sgriob ceadaichte air bileagan rathad-iaruinn uair sam bith nach urrainn dhuit criochnaich an sgriob anns a h-aon latha: rud nach eil eu-chumanta ma bhitheas tu a’ siubhal eadar iomallan a’ bhranndair. Tha riaghailtean ann gun teagamh- bu choir dhuit a bhi air trean roimhe meadhan-latha an ath latha, ma ghabhas sin deanamh ach sin puing mineadach)

Ceadaichte ged tha, is docha gur e meirge a bha ann!

Eadar Seilbhaidhean Innleadaireachd agus tubaist carbaid air crasg-comhnard eadar Peart agus DunDeagh, Chaidh mo sgrio: bho Caer-Gybi dhan a’ Chaol tro: (Fuireach mionaid theid am puirt aig Harry Lauder “The Road to the Isles” le seo )

Tro’ An Caer agus Bromboro’ (Cuid Oidhche) Mersey rail,
Poll a’ Ghrudaidh, Preston, Bolton, Settle ‘s Carlisle,
Tro Glaschu, Peart, Ladybank, Dundeagh is Obar Eadhain
(Cuid Oidhche) Roimhe Inbhir Nis is Caoil.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sgriob Mor Dhachaidh (4-6 Giblean 2008)