Author Archives: Mìcheal Klevenhaus

About Mìcheal Klevenhaus

Mìcheal Klevenhaus

Bho Hiort gu Peairt agus nas fhaide air adhart….

Chriochnaich am pròiseact Opra Hiort an-raoir nuair a bha coinneamh ann an Düsseldorf còmhla ri stiùirichean a’ phròiseict.Chuir Frank Schultz – riochdaire Theater Kontrapunkt fàilte air Calum MacIlleathain à Steornabhagh, Lew Bogdan à Valencie… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bho Hiort gu Peairt agus nas fhaide air adhart….

Am Premiere

Nisd chluich sinn trí tursan agus a-nochd an turas mu dheireadh. Agus tha beagan ùine agam airson sgrìobhadh mar a chaidh cùisean gu ruige seo. Bha am premiere dìreach anabarrach math. Bha an còisir cho làidir na bha e riamh, chaidh a h-uile rud… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Am Premiere

an deuchainn mòr

a-nochd bidh an deuchainn mòr againne. Cha chanainn gun deach a h-uile rud mar bu chòir an-raoir. Bha an rehearsal seo rud-beag troimhe chèile. A chiad turas leis an t-solas, le microphones ùra, tèicneòlas ùr air nach robh na cluicheadairean eò… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on an deuchainn mòr

Oidhche Shathairne bha sinn gu math trang. Aig 7 U…

Oidhche Shathairne bha sinn gu math trang. Aig 7 Uairean fesgar chluich sinn an opra air fad airson na ciad uair. Cha robh e buileach dona ach gu dearbh fhèin bha mearachdan ann, dhiochuimhnich daoine facail, aon turas chaidh an ceòl ceàrr ach dh’ f… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Oidhche Shathairne bha sinn gu math trang. Aig 7 U…

dealbhan

Tha na dealbhan a-nisde rim faicinn air www.6-tage-oper.deAn còisir anns an adhair, a’ crochadh air na ròpaichean agus a’ seinn.Kenny an dannsair mar eòin dhubh agus cuid eile.An-raoir chunnaic sin dreach ùr an fhilm le barrachd dealbhan Bhoraraig… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on dealbhan

thainig na meadhannan

agus bha iad airson fiosrachadh fhaighinn mu na rinn sinn fad 4 seachdainnean. Agus bhruidhinn riochdaire Theater Kontrapunkt Frank Schultz riutha mu bhun-stèidh na h-opra, gur e pròiseact eadar-nàiseanta a th’ ann amsaa. As dèidh leth uair a thìd… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on thainig na meadhannan

a’ chiad dreach

An-raoir chaidh sin tron opra gu lèir sa chaid turas. Thàinig a h-uile sian còmhla, am film, an ceòl, na dannsairean, sinn fhìn an ceathrar chleasaiche agus nise tha beachd agam air cho mòr a tha am pròiseact seo.Agus gu math àrd – an Düsseldo… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on a’ chiad dreach

Feasgar Di-Haoine chunnaic mi an t-àite far am bi …

Feasgar Di-Haoine chunnaic mi an t-àite far am bi an opra a’ tachairt. Cha bhi ann an taigh-opra àbahisteach ach ann an cuairt togalach oifisean ann am port Dhüsseldorf. Togalach ùr a th’ ann le gu bhith 10 làr timcheall air cuairt le ballachan gl… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Feasgar Di-Haoine chunnaic mi an t-àite far am bi …

a’ chiad phairt

An-diugh thòisich sinn air obair air na chiad pàirtean den dealbh-chluich.Is iad pìosan beaga fiosrachaidh mu bheatha muinntir Hiort. Bidh na cleasaichean ag innse don luchd-amharc mar a bha na Hiortaich a’ sealg, dè na h-eun a thadhladh air an eil… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on a’ chiad phairt

Larach-Lin na h-Opra sa Ghaidhlig

Bho a-mach an-diugh tha eadar-theangachadh làraich-lìn mun opra Hiort gu Gàidhlig againn. Taing do dh’ eadar-theangaiche profaiseanta, Mìcheal Bauer, tha e a’ coimhead gu math snasail agus tha dòchas ann gun còrd e don leughadair am fiosrachadh s… Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Larach-Lin na h-Opra sa Ghaidhlig