Author Archives: Bella Caledonia Editor

Achd na Gàidhlig/Gaeilge

Thairis air na beagan mhìosan a chaidh seachad tha connspaid ann an Èirinn a Tuath air aire an t-sluaigh a tharraing, le buaidh ‘An Dream Dearg’ am measg eile, gu h-àraid don iarrtas airson ‘Acht na Gaeilge’ aig Stormont. ‘S e deagh rud a tha seo, ach tha e a’ togail cheistean cuideachd. Carson nach […] Continue reading

Posted in gaeilge, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Ireland, Northern ireland | Comments Off on Achd na Gàidhlig/Gaeilge

The Gaelic for Hygge

Calum MacLeod on gaelic nonsense from Visit Scotland … Continue reading

Posted in Còsagach, Gaelic, Ghetto na Gàidhlig, Hygge, Scotland | Comments Off on The Gaelic for Hygge

Top Ten Anti-Gaelic Arguments Demolished

Here are the top 10 most common anti-Gaelic language arguments and why they’re daft: 1. Scottish Gaelic is an SNP Nationalist plot! It was the Scottish Secretary in Thatcher’s 1980s Government, George Younger, who began funding Gaelic TV and Radio, with gradual increases supported on a cross party basis from then on. This culminated in […] Continue reading

Posted in Gaelic, Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Top Ten Anti-Gaelic Arguments Demolished

Gaelic Publishing on Bella

We have been writing on gaelic culture and language since 2010 [State of The Art / Staid Na h-Ealain ] and for the past few years in gaelic in our ‘Ghetto na Gàidhlig’ section. You can read all the previous content here. Our intention was to create a space for gaelic speakers to write in […] Continue reading

Posted in Gaelic, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Gaelic Publishing on Bella

Backing Bella

Readers and writers have been responding to Bella’s tenth anniversary and fundraising appeal. Here’s Rona MacDonald … * Donate to support Bella here. Thank you. Continue reading

Posted in #backingbella, Bella10, Gaelic, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, GhettoNaGàidhlig | Comments Off on Backing Bella

This is not a Scottish story / Chan e sgeul Albannach a tha seo

*“Is e seo taisbeanadh a tha a’ ruith air sgrìob anabarrach fada de dh’eachdraidh na h-Eòrpa thairis air 200 bliadhna. Tha sinn ag innse sgeul farsaing mu na h-oidhirpean aig na Seumasaich gus teaghlach nan Stiùbhartach ath-aisig chun a’ rìgh-chathair. Chan e sgeul Albannach, no sgeul cumhang le dàimh Ghàidhealach a tha seo.” – Dr Gordon […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on This is not a Scottish story / Chan e sgeul Albannach a tha seo

Fuaigh – Interweaving

Using song, story, imagery and dance, Fuaigh – Interweaving looks at the consequences of losing words, land and language and being forced to the edge. Fuaigh is a Gaelic theatre experience based on the theme of Home and Away. Using song, story, imagery and dance, Fuaigh looks at the consequences of losing words, land and […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Fuaigh – Interweaving

Gainnead de Ghàidhlig aig NMS

Tha MISNEACHD a’ togail fianais an aghaidh Taisbeanadh nan Seumasach, Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba. Bliadhna Theàrlaich, Mac Mhaighstir Alasdair agus sgeulachd nan Seumasach, chan eil mòran san t-saoghal seo nas ceangailte ris a’ Ghàidhlig, a bheil? Carson, an uair sin, nach eil ach àite glè shuarach gu bhith aig a’ Ghàidhlig san taisbeanadh mhòr ùr […] Continue reading

Posted in Gaelic, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Gainnead de Ghàidhlig aig NMS

The government has a plan for gaelic and you won’t believe what it is

An important dimension that’s often missing from the debates about whether it’s worthwhile to support Gaelic or promote Scots in Scotland is why one would do such a thing in the first place. In today’s feverish political environment these things slide all too often into outright constitutional mudslinging or at least a debate that foregrounds […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on The government has a plan for gaelic and you won’t believe what it is

Orwell on the Coire a Bhreacain

COIRE A’ BHREACAIN Sgrìobh Seòras Orwell 1984 air Eilean Diùra. Chunnaic mi pìos mu a dhèidhinn air an tv o chionn greis. Thachair tubaist bàta ris aig Coire a’ Bhreacain. E fhèin, a mhac òg trì bliadhna dh’aois, agus dithis dhaoine eile san eathar a bha seo a chaidh a ghlacadh le sruthan-lìonaidh làidir ‘s […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Orwell on the Coire a Bhreacain