Author Archives: Bella Caledonia Editor

Fo Sgàil A’ Swastika / Under the Shadow of the Swastika

‘Donald John MacDonald’s account, published bilingually in Gaelic and English, of the grim privation of prisoner of war camps during the Second World War resounds with the spirit, humour and sense of comradeship of men who refused to be cowed by their captors.’ Read it here on ISSUU. Likes(0)Dislikes(0) Continue reading

Posted in anti-fascism, europe, Gaelic, Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Fo Sgàil A’ Swastika / Under the Shadow of the Swastika

An Tango Mu Dheireadh am Partaig

Am mìos seo chaidh, bha mi toilichte an rathad-iarainn a thogail bho Dhùn Èideann gu taobh siar Ghlaschu gus an dealbh-chluich as ùire, ga chur air dòigh airson Pleidh Paidh is Pinnt aig Òran Mòr, fhaicinn. ’S e seo a’ chiad dhealbh-chluich sa Ghàidhlig a tha air bhith air an àrd-ùrlar chliùiteach seo o chionn […] Continue reading

Posted in Ghàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Pleidh Paidh is Pinnt | Comments Off on An Tango Mu Dheireadh am Partaig

“Celts”, a review of the NMS exhibition

Duncan Sneddon is a PhD student who works on early medieval Scotland and Ireland. He blogs at Cruithneach and tweets @Cruithneach For those who haven’t yet been to see it, the Celts exhibition is still on at the National Museum of Scotland, and runs until the 25th of September. It’s been in Edinburgh since early […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on “Celts”, a review of the NMS exhibition

Gaoth Bhlàth bhon Ear

Is iomadh fear agus tè às na h-Eileanan an Iar a choisinn cliù dhaibh fhèin san t-saoghal. Smaoinich air Alasdair MacCoinnich à Steòrnabhagh, an taisgealaiche a thug ainm dha prìomh abhainn Chanada, Ruaraidh MacThòmais à Pabail, am bàrd agus sgoilear Gàidhlig ainmeil, agus Flòraidh NicNèill, an sàr sheinneadair Barrach a thug ceòl na Gàidhlig gu […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig, Uncategorised | Comments Off on Gaoth Bhlàth bhon Ear

Mùirn Mhurchaidh

Nuair a chuala Mairead NicLeòid guth Mhurchaidh MhicPhàrlain airson a’ chiad uair, cha robh dòigh fios a bhith aice air a’ bhuaidh a bheireadh esan air a beatha-se (agus a’ bhuaidh a bhiodh aicese airsan). Thachair seo aig pàrtaidh ann am flat air sràid Belmont an Glaschu san t-Samhain an 1970. Mar a tha Catriona […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Mùirn Mhurchaidh

Dh’fhalbh Siud is Thàinig Seo

Sin soraidh slàn dhan Chamshronach ma tha (uill, soraidh co-dhiù). Prìomh mhinistear a tha a’ fàgail mar dhìleab aon aonadh a tha gu cinnteach marbh agus aonadh eile a tha air an t-slighe a-mach. Nach e a rinn math. Ged a bha e duilich uaireannan uidhir de mhi-chiat a ghabhail ris a’ Chamshronach, bha e […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Dh’fhalbh Siud is Thàinig Seo

Beag-spèis nan Tòraidhean am Follais ann an Cùis nam Brainich

Fhuaras sealladh air fìor ghnùis cheannardan nan Tòraidhean Diciadain nuair a thog Aonghas Robastan cùis an teaghlaich Brain ann an Taigh nan Cumantan. Mar bu dual dha, chuir an Robastanach a’ cheist aige ann an dòigh fhaiceallach, chumhachdach dhan Seansalair, is e a’ cur cuideam – mar bu chòir – air mar a tha gille […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Beag-spèis nan Tòraidhean am Follais ann an Cùis nam Brainich

A’ Cur Taic ri Colbh Gàidhlig Bella

Daibhidh Rothach Sgrìobh Ailig Salmond san leabhar Being Scottish (2008), ‘Ann an teangaidh, agus ann an dualchas ionadail agus nàiseanta, chan eil Alba cho eadar-dhealaichte mar dhùthaich (o dhùthchannan eile) is a bha i o chionn, can, leth cheud bliadhna. Ach tha fèin-aithne Albannach cho làidir is a bha e a-riamh.’ On a sgrìobhadh na […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on A’ Cur Taic ri Colbh Gàidhlig Bella