Author Archives: Bella Caledonia Editor

This is not a Scottish story / Chan e sgeul Albannach a tha seo

*“Is e seo taisbeanadh a tha a’ ruith air sgrìob anabarrach fada de dh’eachdraidh na h-Eòrpa thairis air 200 bliadhna. Tha sinn ag innse sgeul farsaing mu na h-oidhirpean aig na Seumasaich gus teaghlach nan Stiùbhartach ath-aisig chun a’ rìgh-chathair. Chan e sgeul Albannach, no sgeul cumhang le dàimh Ghàidhealach a tha seo.” – Dr Gordon […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on This is not a Scottish story / Chan e sgeul Albannach a tha seo

Fuaigh – Interweaving

Using song, story, imagery and dance, Fuaigh – Interweaving looks at the consequences of losing words, land and language and being forced to the edge. Fuaigh is a Gaelic theatre experience based on the theme of Home and Away. Using song, story, imagery and dance, Fuaigh looks at the consequences of losing words, land and […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Fuaigh – Interweaving

Gainnead de Ghàidhlig aig NMS

Tha MISNEACHD a’ togail fianais an aghaidh Taisbeanadh nan Seumasach, Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba. Bliadhna Theàrlaich, Mac Mhaighstir Alasdair agus sgeulachd nan Seumasach, chan eil mòran san t-saoghal seo nas ceangailte ris a’ Ghàidhlig, a bheil? Carson, an uair sin, nach eil ach àite glè shuarach gu bhith aig a’ Ghàidhlig san taisbeanadh mhòr ùr […] Continue reading

Posted in Gaelic, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Gainnead de Ghàidhlig aig NMS

The government has a plan for gaelic and you won’t believe what it is

An important dimension that’s often missing from the debates about whether it’s worthwhile to support Gaelic or promote Scots in Scotland is why one would do such a thing in the first place. In today’s feverish political environment these things slide all too often into outright constitutional mudslinging or at least a debate that foregrounds […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on The government has a plan for gaelic and you won’t believe what it is

Orwell on the Coire a Bhreacain

COIRE A’ BHREACAIN Sgrìobh Seòras Orwell 1984 air Eilean Diùra. Chunnaic mi pìos mu a dhèidhinn air an tv o chionn greis. Thachair tubaist bàta ris aig Coire a’ Bhreacain. E fhèin, a mhac òg trì bliadhna dh’aois, agus dithis dhaoine eile san eathar a bha seo a chaidh a ghlacadh le sruthan-lìonaidh làidir ‘s […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Orwell on the Coire a Bhreacain

Fo Sgàil A’ Swastika / Under the Shadow of the Swastika

‘Donald John MacDonald’s account, published bilingually in Gaelic and English, of the grim privation of prisoner of war camps during the Second World War resounds with the spirit, humour and sense of comradeship of men who refused to be cowed by their captors.’ Read it here on ISSUU. Likes(0)Dislikes(0) Continue reading

Posted in anti-fascism, europe, Gaelic, Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Fo Sgàil A’ Swastika / Under the Shadow of the Swastika

An Tango Mu Dheireadh am Partaig

Am mìos seo chaidh, bha mi toilichte an rathad-iarainn a thogail bho Dhùn Èideann gu taobh siar Ghlaschu gus an dealbh-chluich as ùire, ga chur air dòigh airson Pleidh Paidh is Pinnt aig Òran Mòr, fhaicinn. ’S e seo a’ chiad dhealbh-chluich sa Ghàidhlig a tha air bhith air an àrd-ùrlar chliùiteach seo o chionn […] Continue reading

Posted in Ghàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Pleidh Paidh is Pinnt | Comments Off on An Tango Mu Dheireadh am Partaig

“Celts”, a review of the NMS exhibition

Duncan Sneddon is a PhD student who works on early medieval Scotland and Ireland. He blogs at Cruithneach and tweets @Cruithneach For those who haven’t yet been to see it, the Celts exhibition is still on at the National Museum of Scotland, and runs until the 25th of September. It’s been in Edinburgh since early […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on “Celts”, a review of the NMS exhibition

Gaoth Bhlàth bhon Ear

Is iomadh fear agus tè às na h-Eileanan an Iar a choisinn cliù dhaibh fhèin san t-saoghal. Smaoinich air Alasdair MacCoinnich à Steòrnabhagh, an taisgealaiche a thug ainm dha prìomh abhainn Chanada, Ruaraidh MacThòmais à Pabail, am bàrd agus sgoilear Gàidhlig ainmeil, agus Flòraidh NicNèill, an sàr sheinneadair Barrach a thug ceòl na Gàidhlig gu […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig, Uncategorised | Comments Off on Gaoth Bhlàth bhon Ear

Mùirn Mhurchaidh

Nuair a chuala Mairead NicLeòid guth Mhurchaidh MhicPhàrlain airson a’ chiad uair, cha robh dòigh fios a bhith aice air a’ bhuaidh a bheireadh esan air a beatha-se (agus a’ bhuaidh a bhiodh aicese airsan). Thachair seo aig pàrtaidh ann am flat air sràid Belmont an Glaschu san t-Samhain an 1970. Mar a tha Catriona […] Continue reading

Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Mùirn Mhurchaidh