Author Archives: Eoghan

Aoir ChalMac | Pàdruig Moireasdan

Chan eil aiseagan a’ Chuain Sgith a’ freagradh air feumlachdan an t-sluaigh agus tha an neach-ciùil Gàidhlig, Pàdruig Moireasdan, on chòmhlan Beinn Lee a’ toirt dhuinn aoir iongantach. “Shin thu Ùig, tha thu coimhead math an diugh. Ach tha agam ri falbh dìreach an dèidh dhomh tighinn, ’s feuchainn air Malaig.” . Sgìth De bhith… Continue reading

Posted in àbhachdas, bàrdachd, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Aoir ChalMac | Pàdruig Moireasdan

An Tuil ‘s An Sruth | Runrig agus Peter Gabriel

Tha Runrig seachad. Cha dhiochuimnich iadsan a bha ann e gu bràth. Tha Eòghan air a bhith a’ sìreadh comhfhurtachd o cheòl Pheter Gabriel. “An oidhch’ a dh’fhalbh iad dhìrich sinn an cnoc a b’ àirde is shuidh sinn gun fhocal, sàmhach, gus an deach às ar sealladh solas crann-àrd a’ Mharloch.” Bàs Baile –… Continue reading

Posted in Ceòl | Comments Off on An Tuil ‘s An Sruth | Runrig agus Peter Gabriel

An Fharpais Eadar-mheadhanach | Cupa a’ Bhaile Mhòir

Thèid a’ chiad chuairt-dheireannach nàiseanta den t-seusain ann an iomain a chluich Disathairne aig an Àird sa Ghearasdan. Is e sin Cupa a’ Bhaile Mhòir a theid a chluich eadar Cill Mhaillidh agus Glaschu Meadhan-Earraghàidheil. Is e an fharpais chupa airson sgiobaidhean aig an ìre eadar-mheadhanach agus tha e a’ toirt cothrom dha sgiobaidhean fon… Continue reading

Posted in Iomain, Spòrs | Comments Off on An Fharpais Eadar-mheadhanach | Cupa a’ Bhaile Mhòir

Schitt’s Creek – Comadaidh Òr Canadach

Ann am beachd Eòghain, bheir Schitt’s Creek gàire air gamhainn. Tha teaghlach ùr aig Jim’s Dad anns a’ chomadaidh Chanadach agus bidh fadachd air airson paidh ubhail a-rèir coltais. Tha Canada air iomadh rud buadhmhor a thoirt dhuinn ann an saoghal an telebhisein. Due South. William Shatner. Sharky & George. A’ mhòr chuid dhe na… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, TBh | Comments Off on Schitt’s Creek – Comadaidh Òr Canadach

Runrig: Once In A Lifetime @ 30

Bidh Once In A Lifetime le Runrig 30 bliadhna a dh’aois an ath mhios. Tha Eòghan a’ coimhead air clàr beò cho math a bha riamh ann. Bidh Runrig anns a’ Ghearmailt an deireadh-seachdain seo, a’ cluich nan consairtean mu dheireadh anns an dùthaich sinn a thug an uimhir de spèis dhaibh thar nam bliadhnaichean… Continue reading

Posted in Ceòl | Comments Off on Runrig: Once In A Lifetime @ 30

Fhathast air an rathad | Willie Nelson @ 85

Tha Willie air a bhith air Abhainn an Uisge-Bheatha fad 85 bliadhna. Tha Eòghan a’ toirt deoch-shlàinte ris. Is e “Highwayman” fear de na h-òrain “ceòl a tuath’ as fheàrr leis na Gàidheil ud a tha deidheil air “country”, agus an-diugh tha am fear a bhios a’ seinn a’ chiad rann den òran a’ comharrachadh… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl | Comments Off on Fhathast air an rathad | Willie Nelson @ 85

Far nach eil taisbeanadh, thèid an sluagh a dhìth | MLK

Tha Màrtainn Luther King Jr. ainmeil mar neach a strì an aghaidh gràin-cinnidh, ach bha e an-sàs gu mòr san strì airson ceartas eaconamach cuideachd. Tha Eòghan a’ coimhead ris na tha ri ionnsachadh fhathast on t-Searmonaiche Thiomail a chaidh a mhurt o chionn 50 bliadhna. Air a’ bhalla ann am mansa m’ athar, bha… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Eachdraidh | Comments Off on Far nach eil taisbeanadh, thèid an sluagh a dhìth | MLK

Nuair a bhriseas an levee – 25

Bho chionn trì miosan, dh’fhuiling Eòghan trioblaidean le a chuid shlàinte-inntinn.  Seo an sgeulachd aigesan. Còig air fhichead. 25. Sin an aireamh a bhios air m’ inntinn gu bràth. Bho chionn dà mhios thàinig briseadh air mo chuid-shlàinte.  Airson a’ chiad uair nam bheatha, b’ fheudar dhomh ùine mhòr a thoirt far m’ obair. Is… Continue reading

Posted in Gnothaichean eile | Comments Off on Nuair a bhriseas an levee – 25

A’ Bhuidheag

Sgeulachd ghoirid le Sgaire Uallas B’ e latha deàrrsach samhraidh a bh’ ann. B’ e an leithid de latha ’s gun saoilte gun do ghreas a’ ghrian oirre gu ruige h-àirde mus cosgadh i uairean fada a’ dàileachadh mun fhàire. Bhiodh i a’ tadhal an siud fad greis no dhà no h-ochd a’ tilgeil ghathan… Continue reading

Posted in Rosg, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on A’ Bhuidheag

“Na Reultan Uile” | Black Panther agus Gaisgich na Gàidhlig

Tha Black Panther air mòran òigridh air feadh an t-saoghail a dhùsgadh mu chultar is eachdraidh Afraga, dè an t-sradag a chuireas reultan ùra na Gàidhlig ma-tà? O chionn mios, chaidh mi a dh’fhaicinn Black Panther, am film ùr o Mharvel agus am fear mu dheireadh mus bi Avengers: Infinity War ann.  Chòrd e glan… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, Film, Fiolm | Comments Off on “Na Reultan Uile” | Black Panther agus Gaisgich na Gàidhlig