Author Archives: Liam.Alastair

#DòmhnallTrump2016

Meteoric rise, an e sin a chanas duine ris an iolach a tha an Trumpach a’ togail? Neo bean-shìthe agus droch chomharran air fàire? An e seo dha-rìreabh mar a bha cuid de mhuinntir na Gearmailte a’ faireachdainn sna 1920an agus 30an? Air neo an ann mar seo a tha gnothaichean an Taghaidh a h-uile… Continue reading

Posted in donald trump, Gaelic, Gàidhlig, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on #DòmhnallTrump2016

‘Tròcair’ Shaudach | Iain Urchardan

Chaidh Clèireach Siathach Sheikh Nimr al-Nimr a chur gu bàs le Riaghaltas Aràibia nan Sabhd agus Siathaich thar na sgìre a’ togail fianais an aghaidh na binne. Seo pìos a sgrìobh an t-Urr Iain Urchardan a-mach air siostam-ceartais na Rìoghachd. Thug na Saudaich bàs do chlèireach: Nimr al-Nimr – chaill e cheann! E na Shia trang ag èigheach… Continue reading

Posted in bàrdachd, Gàidhlig, iain urchardan, Naidheachdan & Poileataigs, nimr al-nimr, saudi arabia, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on ‘Tròcair’ Shaudach | Iain Urchardan

Càit’ am bi a’ Ghàidhlig?

Càit’ am bi a’ Ghàidhlig sna bliadhnaichean ri teachd? Am fuirich i làidir sna h-Eileanan an Iar; am fàs i an Glaschu agus Dùn Èideann; am faic sinn ath-dhùsgadh san t-seann Ghàidhealtachd (Earra-Ghàidheal ’s Loch Abar ’s Cataibh ’s msaa); an glac àiteachan Gallda (Machair Aonghais, Na Crìochan) rithe? Tha an t-alt seo a’ sgrùdadh… Continue reading

Posted in age pyramid, Cànain, Cànan & Cultar, eilean siar, Gàidhlig, Innse Gall, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on Càit’ am bi a’ Ghàidhlig?

Aiseirigh Comunn Gàidhlig Thoronto | Zachary Wallace

Leis gu bheil Urras Gàidhlig nan Stàitean Aonaichte a-nis air a stèidheachadh, ar leam gun tàinig an t-àm ’s gum bu chòir iomradh a dhèanamh air iomairt Ghàidhlig eile tha suidhichte ann an Aimeireaga a Tuath, agus a tha a’ fàs nas beòthaile ’s nas sgairteile gach latha, tha Zachary Wallace a’ sgrìobhadh. Ged a chaidh… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, cultar | Comments Off on Aiseirigh Comunn Gàidhlig Thoronto | Zachary Wallace

‘Mìorbhail nam Beann’

Bha Liam san Òban ri linn a’ Mhòid agus fhuair e cuireadh bho Dhualchas Nàdar na h-Alba a dhol gu ‘Mìorbhail nam Beann’, cuirm airson òrain Dhonnchaidh Bhàin a mhealtainn. Thaitinn e ris agus dh’fhàg e smaointean mòr’ air aire-sa. Ged as e ‘Moladh Beinn Dòbhrain’ an t-òran as iomlain a rinn Donnchadh Bàn, nach… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, cultar, donnchadh bàn, Donnchadh Bàn Mac an t-Saoir, dualchas nàdar na h-alba, Gàidhlig, mìorbhail nam beann, scottish natural heritage | Comments Off on ‘Mìorbhail nam Beann’

‘Am Buannaich Gàidhlig Cridhe Na h-Alba’ | Alasdair Paul

Chunnaic sinn uile ùpraid a lean foillseachadh suaicheantas dà-chànanach Phoileas na h-Alba. B‘ fhada on a bha mì-rùn mòr nan Gall beò ann an Alba – chan urrainnear a dhol às aicheadh sin. Ach, airson piseach a thoirt air gnothaichean, dh’fhaoidte gum bu chòir do Ghàidheil a bhith a’ cuimseachadh air cridhe na h-Alba, seach… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, cultar, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on ‘Am Buannaich Gàidhlig Cridhe Na h-Alba’ | Alasdair Paul

‘Am Buannaich Gàidhlig Cridhe Na h-Alba’ | Alasdair Paul

Chunnaic sinn uile ùpraid a lean foillseachadh suaicheantas dà-chànanach Phoileas na h-Alba. B‘ fhada on a bha mì-rùn mòr nan Gall beò ann an Alba – chan urrainnear a dhol às aicheadh sin. Ach, airson piseach a thoirt air gnothaichean, dh’fhaoidte gum bu chòir do Ghàidheil a bhith a’ cuimseachadh air cridhe na h-Alba, seach… Continue reading

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, cultar, Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on ‘Am Buannaich Gàidhlig Cridhe Na h-Alba’ | Alasdair Paul

Am Beic-Off Mòr Breatannach | Morvyn Mheinnearach

Chaidh a ràdh gun robh Am Beic Off na fìor dheagh eisimpleir de ‘Nuadh’ Bhreatainn. Ach a bheil am prògram seo a’ soillseachadh dhuinn an cèic mòr Breatannach no a’ còmhdachadh nam beàrnan le silidh ’s icing? Am-bliadhna sa cha mhòr nach d’fhuair gach duine à mion-shluagh aite ’sa chlàr – dithis Innseanaich, dithis co-sheòrsaich agus dithis Albannaich. Chruthaich… Continue reading

Posted in biadh, Cànan & Cultar | Comments Off on Am Beic-Off Mòr Breatannach | Morvyn Mheinnearach

Mòd an Òbain | Eilidh NicCarmaig

‘S e Mòd air leth a bh’ anns an Òban am bliadhna – làn de chraic, chànan, agus ghrian! Bha an teaghlach MhicCarmaig uile an làthair a’ gabhail a-steach òr-ghathan an àile. Seo i, Eilidh NicCarmaig, a’ beachdachadh air a’ Mhòd aice. Cha robh mi fhèin a’ farpais mar aon neach am bliadhna airson a’… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, Ceòl, cultar | Comments Off on Mòd an Òbain | Eilidh NicCarmaig

Lèirmheas leabhrain | Lasair Litreachais

Chaidh an leabhran seo, Lasair Litreachais, a tha a’ taisbeanadh sgrìobhaidhean-glèidhidh a’ Mhòid 2014, a thoirt còmhla le Comhairle nan Leabhraichean ann an co-bhann ris A’ Chomunn Ghàidhealach. ’S e a th’ ann ach trusadh sgeulachdan, naidheachdan is bàrdachd le clann is inbhich aig caochladh ìrean de dh’fhileantas sa Ghàidhlig, a-rèir nam farpaisean a ghlèidh iad.… Continue reading

Posted in Cànan & Cultar, litreachas | Comments Off on Lèirmheas leabhrain | Lasair Litreachais