Author Archives: Neil McRae

Dè th’ ann a tha fàgail latha Naoimh Anndra cho àraid, cho speisealta? + 2 yr

Well a chàirdean, mun àm seo dhen a’ bhliadhna bidh Gilleasbuig air bhioran, mar a shaoileadh sibh, agus sùil aige ri Corporate tweets an dearbh latha seo fhèin [30mh Sàmhain].

Oir bha latha Naoimh Anndra a-riamh na rud tana, lom mus robh n… Continue reading

Comments Off on Dè th’ ann a tha fàgail latha Naoimh Anndra cho àraid, cho speisealta? + 2 yr

Gilleasbuig Aotrom 2019-11-27 23:37:00

Tha Gilleasbuig

Tha Gilleasbuig ag aithneachadh gu bheil tweetichean corparra Gàidhlig na pàirt bhunaiteach de dhualchas, aithne
nàiseanta agus beatha chultarach na h-Alba agus tha am fear aotrom ag aithneachadh gu bheil prìomh dhleastanas
againn … Continue reading

Comments Off on Gilleasbuig Aotrom 2019-11-27 23:37:00

Ceum mòr-tastaig Bòrd na Gàidhlig a’ dol bho neart gu neart

Bòrd soar to new depths

A chàirdean, bha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan nuair a thog planaichean-cànain a’ Bhùird ceann anns na naidheachdan Gàidhlig an seachdain seo chaidh. Oir is math a tha iad sin àraidh air àrd-mholadh, mar a tha fios ag… Continue reading

Comments Off on Ceum mòr-tastaig Bòrd na Gàidhlig a’ dol bho neart gu neart

"I demand improvements to BBC Alba" says the Gaelic language

Mar a chuala Gilleasbuig, tha a’ Ghàidhlig a’ cumail a-mach gu bheil i air a cuingealachadh le seirbhis TBh a tha feumach air leasachadh.

Tha e coltach gun do bhruidhinn an cànan an-àrd às dèidh don artagail seo a’ nochdadh ann an duillea… Continue reading

Posted in aithisgean bliadhnail, BBC Alba, MG Alba | Comments Off on "I demand improvements to BBC Alba" says the Gaelic language

Aithisgean a’ Bhùird – are they really causing language death?

A chàirdean,

Tha Gilleasbuig air a bhith a’ rannsachadh aithisgean a bh’ ann aig a’ Bhòrd a-rithist, oir feumaidh cuideigin. Agus an turas-sa chaidh a bheò-ghlacadh leis na toraidhean-rannsachaidh aige, oir cò shaoileadh e, a’ bhuaidh nach beag a bh’ aig aithisgean yesteryear?

"Is dòcha nach b’ e seo a’ bhliadhna a b’ fhasa don Bhòrd, ach b’ e bliadhna mhath a bha innte airson Continue reading

Posted in aithisgean bliadhnail, Bòrd na Gàidhlig | Comments Off on Aithisgean a’ Bhùird – are they really causing language death?

Am Bòrd: "àm dùbhlanach" – airson ciall?

<!–[if gte mso 9]>

0
0
1
51
294
NM locum solutions
2
1
344
14.0

<![endif]–>

<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-US
JA
X-NONE

<![endif]–><!–[if gte mso 9]> Continue reading

Posted in aithisgean bliadhnail, Bòrd na Gàidhlig | Comments Off on Am Bòrd: "àm dùbhlanach" – airson ciall?

Nicola Sturgeon – Is Ise Gàidhlig! (it says here)

Well a chàirdean!

‘S e mìos glè glè thraing a bh’ anns an Fhaoilleach do Bhòrd na Gàidhlig. Rinneadh tòrr mòr obrach air sàillibh na h-iomairt as ùire aca, agus gu dearbha fhèin bha a buil ri faicinn ann an sreath de dhealbhan snoga air twi… Continue reading

Posted in an tuiseal ginideach, another milestone/landmark/great stride, Bòrd na Gàidhlig, corporate Gaelic tweets | Comments Off on Nicola Sturgeon – Is Ise Gàidhlig! (it says here)

Gilleasbuig a’ moladh bhàighbreansaidh twitter

An t-seachdain-sa, le ‘r cead a chàirdean, sùil aithghearr aotrom air feadhainn de na seòid #Gàidhlig a tha cur ri iomadachd twitter, bho shealladh ‘Illeasbuig …

Gilleasbuig (ri bàrdachd a-rithist):

"Thoir mo shoraidh le fàilt’

 A thwitter #Gàidhlig nan iomadach beachd"

Bhàighbreant!

@GilleAotrom  Continue reading

Comments Off on Gilleasbuig a’ moladh bhàighbreansaidh twitter

Iomcheist mu chur/chuir – tha sin cho an-uirigh!

Gilleasbuig and the difference that satire makes. Erm!

Na tweets chorporra Gàidhlig a tha siud, Eh, a chàirdean!!

Nach ann orrasan a thàinig an dà latha o chionn ghoirid. ‘S gann gu bheil guth air Howlers, mo thogair Double genitives!

T… Continue reading

Comments Off on Iomcheist mu chur/chuir – tha sin cho an-uirigh!

Bliadhna mhath ‘son planaichean Gàidhlig, cha tuirt neach sam bith a-riamh

A chàirdean, nach cuir sibh ur tòn fodhaibh agus dèan sibh sibh fhèin còsagach tac an teine, ‘s dòcha gum bi geansaidh Nollaige oirbh agus gloinne dhen dram bhuidheach nur dòrn. Slàinte mhòr, a h-uile latha a chì is nach fhaic!

Nise, mun … Continue reading

Comments Off on Bliadhna mhath ‘son planaichean Gàidhlig, cha tuirt neach sam bith a-riamh