Author Archives: Neil McRae

"I demand improvements to BBC Alba" says the Gaelic language

Mar a chuala Gilleasbuig, tha a’ Ghàidhlig a’ cumail a-mach gu bheil i air a cuingealachadh le seirbhis TBh a tha feumach air leasachadh.

Tha e coltach gun do bhruidhinn an cànan an-àrd às dèidh don artagail seo a’ nochdadh ann an duillea… Continue reading

Posted in aithisgean bliadhnail, BBC Alba, MG Alba | Comments Off on "I demand improvements to BBC Alba" says the Gaelic language

Aithisgean a’ Bhùird – are they really causing language death?

A chàirdean,

Tha Gilleasbuig air a bhith a’ rannsachadh aithisgean a bh’ ann aig a’ Bhòrd a-rithist, oir feumaidh cuideigin. Agus an turas-sa chaidh a bheò-ghlacadh leis na toraidhean-rannsachaidh aige, oir cò shaoileadh e, a’ bhuaidh nach beag a bh’ aig aithisgean yesteryear?

"Is dòcha nach b’ e seo a’ bhliadhna a b’ fhasa don Bhòrd, ach b’ e bliadhna mhath a bha innte airson Continue reading

Posted in aithisgean bliadhnail, Bòrd na Gàidhlig | Comments Off on Aithisgean a’ Bhùird – are they really causing language death?

Am Bòrd: "àm dùbhlanach" – airson ciall?

<!–[if gte mso 9]>

0
0
1
51
294
NM locum solutions
2
1
344
14.0

<![endif]–>

<!–[if gte mso 9]>

Normal
0

false
false
false

EN-US
JA
X-NONE

<![endif]–><!–[if gte mso 9]> Continue reading

Posted in aithisgean bliadhnail, Bòrd na Gàidhlig | Comments Off on Am Bòrd: "àm dùbhlanach" – airson ciall?

Nicola Sturgeon – Is Ise Gàidhlig! (it says here)

Well a chàirdean!

‘S e mìos glè glè thraing a bh’ anns an Fhaoilleach do Bhòrd na Gàidhlig. Rinneadh tòrr mòr obrach air sàillibh na h-iomairt as ùire aca, agus gu dearbha fhèin bha a buil ri faicinn ann an sreath de dhealbhan snoga air twi… Continue reading

Posted in an tuiseal ginideach, another milestone/landmark/great stride, Bòrd na Gàidhlig, corporate Gaelic tweets | Comments Off on Nicola Sturgeon – Is Ise Gàidhlig! (it says here)

Gilleasbuig a’ moladh bhàighbreansaidh twitter

An t-seachdain-sa, le ‘r cead a chàirdean, sùil aithghearr aotrom air feadhainn de na seòid #Gàidhlig a tha cur ri iomadachd twitter, bho shealladh ‘Illeasbuig …

Gilleasbuig (ri bàrdachd a-rithist):

"Thoir mo shoraidh le fàilt’

 A thwitter #Gàidhlig nan iomadach beachd"

Bhàighbreant!

@GilleAotrom  Continue reading

Comments Off on Gilleasbuig a’ moladh bhàighbreansaidh twitter

Iomcheist mu chur/chuir – tha sin cho an-uirigh!

Gilleasbuig and the difference that satire makes. Erm!

Na tweets chorporra Gàidhlig a tha siud, Eh, a chàirdean!!

Nach ann orrasan a thàinig an dà latha o chionn ghoirid. ‘S gann gu bheil guth air Howlers, mo thogair Double genitives!

T… Continue reading

Comments Off on Iomcheist mu chur/chuir – tha sin cho an-uirigh!

Bliadhna mhath ‘son planaichean Gàidhlig, cha tuirt neach sam bith a-riamh

A chàirdean, nach cuir sibh ur tòn fodhaibh agus dèan sibh sibh fhèin còsagach tac an teine, ‘s dòcha gum bi geansaidh Nollaige oirbh agus gloinne dhen dram bhuidheach nur dòrn. Slàinte mhòr, a h-uile latha a chì is nach fhaic!

Nise, mun … Continue reading

Comments Off on Bliadhna mhath ‘son planaichean Gàidhlig, cha tuirt neach sam bith a-riamh

Na tweetichean corporra – sin agaibh an gibht Nollaige a tha sìor thoirt seachad!

Or, how Gilleasbuig learned to stop worrying and love corporate #Gàidhlig tweets! 

Oh ‘s fhada, cus ro fhada a chàirdean, bho nach tug sinn sùil aotrom còmhla ri chèile air na tweetichean as fhèarr leinn uile!

Tha Gilleasbuig às dèidh ùi… Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, cur cuir air neo a' chuir?, Gaelic howlers | Comments Off on Na tweetichean corporra – sin agaibh an gibht Nollaige a tha sìor thoirt seachad!

Foghlam meadhain-Gàidhlig: amazing growth despite static numbers

– Tè de na "builean" (outcomes) air a gealltainn le Bòrd na Gàidhlig ann an 2012:

"A?rdachadh gach bliadhna san a?ireamh
a’ dol gu foghlam tro mheadhanna Ga?idhlig (FTG), a’ du?blachadhna h-a?ireimh bhliadhnail a tha a’ to?iseachadh an-dra?sta gu 800 ann an 2017".

Fàgaidh Gilleasbuig seo agaibh a chàirdean … 

Sgoilearan Gàidhlig a’ dol a-steach gu Primary 1 gach Continue reading

Posted in Bòrd na Gàidhlig, Foghlam | Comments Off on Foghlam meadhain-Gàidhlig: amazing growth despite static numbers

Dè a’ Ghàidhlig air Latha Naoimh Anndrais, anyway?

Let me count the ways … 

A chàirdean chòire, 

Mun àm seo dhen a’ bhliadhna bidh ceist oirbh, tha Gilleasbuig deimhinne às, mu ciamar a chanas neach ‘sa Ghàidhlig "Happy Saint Andrew’s day to you!" – nì nach tuirt neach sam bith a bha beò a-riamh air uachdar na talmhainn.

Well, na biomaid fo iomcheist tuilleadh, a chàirdean, oir tha na tweets corparra Gàidhlig ga dhèanamh glè shoilleir Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers | Comments Off on Dè a’ Ghàidhlig air Latha Naoimh Anndrais, anyway?