Author Archives: Neil McRae

On this most significant of days, time to pause and reflect …

… on further cur/cuir confusion at bbcnaidheachdan-fuadain!

Gilleasbuig:

Mo thogair naidheachdan fuadain, ‘s e mi-chinnt aca mu chur/chuir as mò a th’ air m’ aire!

@GilleAotrom
Continue reading

Posted in bbc naidheachdan fuadain, chuir air neo chur?, corporate Gaelic tweets | Comments Off on On this most significant of days, time to pause and reflect …

Sàr-ionad na Gàidhlig v. tuiseal ginideach

Ceud soraidh slàn leis an tuiseal ghinideach a chàirdean (vol. VXIII)  

Tuiseal na mallachd – nach buidhe dhuinn gu bheil e dol às anns a’ Ghàidhlig ùr.

Nach smaoinich sibhse – ainmearan ag atharrachadh an crutha a rèir riaghailtean nach tuig… Continue reading

Posted in an tuiseal ginideach, Ceud soraidh slàn le ..., Eastwick Big Barn | Comments Off on Sàr-ionad na Gàidhlig v. tuiseal ginideach

Aren’t national Gaelic language plans wonderful?

Targaidean? Dè na targaidean a tha sin?

Well a chàirdean, aren’t National Plans for Gaelic wonderful?
It’s well known that they have helped to make the revival of our lilting
ancient tongue what it is today.

This is especially true of educational provisions in the aforementioned National Plans.

<!–[if gte mso 9]>

0
0
1
44
257
NM locum solutions
2
1
300
14.0 Continue reading

Posted in Planaichean Gàidhlig, rampant quangocracy | Comments Off on Aren’t national Gaelic language plans wonderful?

Aithisg bhliadhnail a’ Bhùird: ceum mòr airson aithisgean bliadhnail "às dèidh fìrinne"

Report highlights remarkable growth of GME despite falling GME numbers  

Tha cuango air choireigineach co-cheangailte mas fhìor le leasachadh na Gàidhlig air aithisg bhliadhnail 2015-16 a thoirt seachad (mu dheireadh thall), strapline: a’ Fàs na Gàidhlig [sic].

Gilleasbuig: Hmmmm ….

Na broinn, mar gun robh e rò-ordaichte:

"We are seeing
increased interest in Gaelic-medium Continue reading

Posted in aithisgean bliadhnail, post-truth, rampant quangocracy | Comments Off on Aithisg bhliadhnail a’ Bhùird: ceum mòr airson aithisgean bliadhnail "às dèidh fìrinne"

Foghnaidh na dh’ fhòghnas: cur/cuir mi-chinnt

A chàirdean, tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gu bheil na corporate tweeters air an achd aca a sgioblachadh suas, agus an duslach a chrathadh dheth an cuid Gàidhlig.

(Lachan a’ ghàire, air an làr a’ rolaigeadh).

"Chur" air neo "chuir"? Chan e saidheans rocaid air a bheil sinn a’ bruidhinn an seo! Continue reading

Posted in chuir air neo chur?, corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers | Comments Off on Foghnaidh na dh’ fhòghnas: cur/cuir mi-chinnt

Sùil air … dùblachadh na h-àireimh a tha dol a-steach do FTG

Isn’t the National Gaelic Language Plan wonderful?

Tha Gilleasbuig air a dhòigh ghlan gun do shoirbhich cho math le Plana Cànain Nàiseanta Gàidhlig, "Fàs is Feabhas".

Taobh-duilleig 8 a’ phlana:

"Coileanaidh am Plana Ca?nain Na?iseanta Ga?idhlig na pri?omh bhuilean a leanas:

"Foghlam: sgoiltean agus tidsearan

A?rdachadh gach bliadhna san a?ireamh a’ dol gu Continue reading

Comments Off on Sùil air … dùblachadh na h-àireimh a tha dol a-steach do FTG

Gilleasbuig: B’ àbhaist do Là Naoimh Anndra bhith còrdadh rium

Another St Andrew’s Day is graced by corporate Gaelic tweets  

Well a chàirdean chòire, an robh Latha Naoimh Anndra sona agaibh?

Bha agus aig Gilleasbuig cuideachd, agus abair fhèin gun do chuir na tweets chorparra Gàidhlig ris an latha aige!… Continue reading

Posted in corporate Gaelic tweets, inexorable rise of pseudogaelic, rampant quangocracy | Comments Off on Gilleasbuig: B’ àbhaist do Là Naoimh Anndra bhith còrdadh rium

Ceud soraidh slàn le … Clì Gàidhlig

Chuir e iongnadh air Gilleasbuig nach robh dol-fodha Clì Gàidhlig ach àiridh air deich diogan air naidheachdan BBC Alba "An Là" an t-seachdain seo chaidh.

Thighearna, arsa Gilleasbuig ris fhèin, am faodadh e bhith gun robh comh-chagair a’ dol eadar madaidhean-naidheachd An Là agus luchd Bòrd na Gàidhlig, gus an naidheachd a sguabadh fon bhrat-ùrlair? Saoil a bheil aon smid fianais aig neach sam Continue reading

Posted in bbc naidheachdan fuadain, Ceud soraidh slàn le ..., Cli Gaidhlig | Comments Off on Ceud soraidh slàn le … Clì Gàidhlig

Tha sin dìreach cuangotastaig vol. XVIX

Nice to see the Bòrd cosying up to BBC Alba newshounds

Nochd seo ann an twitterfeed ‘Illeasbuig an-diugh:

Gilleasbuig:

Seo agaibh an seirbhis-naidheachd air a bheil na Gàidheil airidh! Abair fhèin gu bheil na briosgaidean a’ coim… Continue reading

Posted in am fuaigheal-suas mòr | Comments Off on Tha sin dìreach cuangotastaig vol. XVIX

Am Mòd: cha chan mi càil mus can mi "bhàighbrant"

Làrach-lìn a’ Hootsmon, dìreach an-dè:

Gilleasbuig:

Youthful & vibrant eh?? Hmmm …

Ar laochan:

I’m convinced!

The West Highland Free Press hails the Mòd (Dihaoine 14mh):

Gilleasbuig a-rithist:

Dè ur beachd a chàirdean? ‘Eil sibh fhèin "misneachd"?!

@GilleAotrom Continue reading

Posted in am Pàipear Beag, Gaelic howlers, Mòd Nàiseanta Rìoghail, the v-word | Comments Off on Am Mòd: cha chan mi càil mus can mi "bhàighbrant"