Tìm nach dèan fuireach – ri duine no dòigh

Pios beag breàgha air an deireadh sheachdain le Niall Gòrdan mu dheidhinn nam buadhan a tha an lùib èisteachd ris an radio.

Le Niall Gòrdan

Uair agus mi a’ dèanamh cùrsa àraidh ann an Dùn Èideann o chionn fhad an t-saoghail (bha agam ri a dhèanamh), bha caraid dhomh ann a bh’ air a bhith fo chùram nam banaltram fad iomadh mìos an dèidh droch thubaist, rud a dh’fhàg e a’ leughadh faclair na Beurla a h-uile latha. Chanadh e rudan annasach ri daoine agus e làn fhaclan nach cuala mòran: ach bha alt aige air rud eile cuideachd, agus b’ e sin abairtean èibhinn a mhaireadh sa chuimhne… dìreach mar na tha san aiste seo an ceartair air mairsinn ann an cuimhne bhochd Nèill!

Is math as cuimhne leam na bh’ aige ri ràdh agus e fhèin ‘s a theaghlach – mas fhìor – cho bochd dheth ‘s nach robh teilidh aca. “A Nèill,” chanadh e rium, “cha robh an dàrna roghainn againn ach coimhead air an rèidio!”

Uill, nach mòr is fada a shiubhlas cearcall cuibhle an fhortain – tha e air car a chur chun na h-ìre is gu bheil e an comas do dhaoine san latha a th’ ann an dearbh rud sin a dhèanamh! Dè as ciall dha seo? Tha, gum faigh sinn prògraman rèidio air an teilidh – agus iad a’ tighinn às iomadh dùthaich cuideachd. Uill, tha seo ga mo thoirt gu mo chuspair (mu dheireadh thall!): bho phòs mi mo Sheòidín ‘s a rinn mi imrich a dh’Eilean Sgiathanach nam Buadh, tha mi air cothrom fhaotainn tuilleadh tìde a chur seachad air Gàidhlig na h-Èireann – Gaeilge – ionnsachadh, agus a thaing sin aig na gheibh mi de phrògraman rèidio RTÉ.

Chan fhaod mi fhàgail às gum faigh mi cothrom coimhead air prògraman teilidh sa Ghaeilge cuideachd – ach’s e na tha ri fhaotainn air rèidio as saoire, agus tha mi taingeil gum bi an corra cheangal eatorra seo. Gabh, mar eisimpleir, “Comhrá” air TG4 – tha am fear a chuireas daoine fo agallamh cuideachd air an rèidio. ‘S fhìor thoil leam a bhith ag èisteachd ri guth socair an duine seo, agus is ainmeil e am measg luchd-craolaidh: Máirtín Tom Sheáinín.

Nis, rud feumail a thaobh seo uile, ’s e gum faodar prògraman a chlàradh – air video! Ceart gu leòr, chan eil mòran ri fhaicinn ‘s tu ag ath-èisteachd ris na chlàraich thu: ach aig an aon àm, saoilidh mi gun cuir e duine air shocair a bhith a’ cluinntinn fuaim binn na Gaeilge agus dealbh falamh gorm rèidh air sgàilean a’ bhogsa… ciùinead a tha mìorbhaileach, ar leam.

Is math as cuimhne leam a bhith ri cleasan dhen t-seòrsa-sa ‘s mi ag ionnsachadh na Gàidhlig: agus feumaidh mi a ràdha gu bheil seo a cheart cho feumail a thaobh na Gaeilge, oir bheir e cothrom dhomh suidhe sìos agus rudan a sgrìobhadh fhad ‘s a bhios mo chluas ri claisneachd agus rud inntinneach air an rèidio. Saoilidh mi gun canar “ionnsachadh air an iomall” (no “peripheral learning”) ri seo – agus mholainn e do neach sam bith nach eil a’ còmhnaidh an còir coimhearsnachd cànan an taghaidh.

Agus dh’fheumamaid cuimhne a chumail air rud cudromach eile cuideachd – gum bi, an lùib gach prògram sa chànan-sa, an sàr-cheòl ri chluinntinn!

Sin e gu seo, a chàirdein – agus san dealachadh, canaidh mi ribh, cleas Gàidheil na h-Éireann….

Slán go fóillín!

NG

An t-Eilean Sgitheanach

27.10.14

 

 

 

 

 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Cànan & Cultar, caraid, Ceòl, rèidio, TBh, Telebhisean | Comments Off

Yes Alba Submission to the Smith Commission

Yes Alba is a campaign network, based in Glasgow, but with over 30,000 supporters across the country and overseas. We campaigned for a Yes vote, however, we accept the result of the referendum and the main interest of our submission lies in ensuring that the new constitutional arrangement is cognisant of the needs of Gaelic speakers and of Gaelic as a minority language.

Our submission is based on the reversing language shift principles pioneered by Joshua Fishman which are well established in academia and in practice across the globe. These principles influenced the 2005 Gaelic Language (Scotland) Act, passed by Holyrood, and the 1993 Welsh Language Act, passed at Westminster. They state that to reverse language shift from the minority language, work has to be undertaken to ensure the continued intergenerational transmission of the language. Strategies to achieve this can be forward on four fronts: language status; language usage; language acquisition and the corpus of the language. Therefore the language should be afforded a status which increases awareness and the visibility of the language and encourages its use in everyday life; more opportunities should be created for speakers to use the language; new opportunities and techniques should be encouraged for language learning and academic work should support this by ensuring the linguistic tools available to a majority language are created for the minority one (grammars, dictionaries etc.). These principles will guide the response below.

Problems of the 2005 Legislation and Reserved Bodies
In order to ensure Gaelic is more frequently seen and used in public life (status and usage planning), the 2005 act enables Bòrd na Gàidhlig to call on Scottish public bodies to create Gaelic language plans and provide a basic level of service in the language. What has become apparent since the passing of the Act is bodies governed by the reserved legislation, such as the DVLA, do not provide services to Gaelic speakers. Therefore a Gaelic speaker can request a Welsh language driver’s licence but not a Gaelic one. This contrasts with the increasing level of Gaelic engagement evident from devolved public bodies that have been requested to draw up language plans. This situation contradicts the aim of the 2005 Act, that Gaelic and English should have equal esteem in Scotland.
The comparison with Wales is instructive, as a Welsh language act was passed by Westminster prior to devolution whereas a Gaelic language act was not. Other examples of how the disconnect between the devolved legislation and the reserved bodies plays out in everyday life would be bilingual signage for MOD installations in Welsh-speaking areas, but not in Gaelic-speaking ones or road signage, such as the “Slow | Araf” signs on the road in Wales, but no such similar measure in either the Gaelic communities of Scotland or the country as a whole.
We are aware that a number of other submissions to the committee have raised issues of Gaelic legislation and reserved agencies, and that it has also featured in an early day motion (Tom Harris MP #2822) at Westminster. We believe that this is an issue of substance that the commission can address fairly simply by following best practice from Wales, and which would be of benefit to Scotland’s Gaelic community. The legislation creating the new devolutionary settlement at Westminster should therefore acknowledge the Gaelic Act, and implement its goals with regards to agencies related to reserved powers, affording the Scottish Parliament some legal rights to hold those agencies to account for their work in Scotland. This would highlight in an emblematic manner the ability of any new devolutionary settlement to ensure better co-operation between the two legislatures, their existing legislation and their respective agencies. If we continue to operate in a system where public services reserved to Westminster do not react to developments in Holyrood then Gaelic will continue to lose out.
There are issues of funding that may complicate matters slightly as Bòrd na Gàidhlig is funded by the Scottish Government who are responsible for the language. So as not to have Scottish taxpayers pay for their services twice it would be important to examine whether Westminster should contribute to the Bòrd’s funding so that work with the reserved agencies can be undertaken or whether Westminster itself should fund those language plans, via those agencies directly. The Welsh example would perhaps provide a precedent for the best way to achieve this, in practice.

Billingual Ballot Papers
Gaelic is both a de jure and de facto national language of Scotland, with half of all Gaelic speakers living outside its 20th century Highlands and Islands heartlands. We support the devolution of governance of elections so that both the status and usage of the language can be enhanced by its use on bilingual ballots. As happens with minority languages across the world this can be achieved with minimal expense and effort, and can be overseen by the Electoral Commission.

Promotion of Gaelic Language and Culture overseas
Whilst we recognise that international affairs shall in all likelihood remain at Westminster under an enhanced devolutionary package the promotion of Gaelic amongst the diaspora is of growing importance to the language’s continued resurgence at home. We believe there should be more influence from the Scottish Government on the overseas activities of our diplomatic and cultural bodies. This should entail some accountability to the Scottish Government from the FCO, whilst acknowledging that their main responsibility will be to Westminster. Interest in the language provides a market for Gaelic language materials far in excess of the domestic market. British officials, especially in nations with sizeable populations of Highland descent (e.g Canada, Australia, New Zealand and the U.S amongst others) should be aware of the language and its role in strengthening cultural connections overseas. Gaelic is taught at university level in most of these countries and the FCO should be aware of the importance of strengthening cultural ties as a part of its wider diplomatic efforts. This would follow the example of the Republic of Ireland which continues to promote Irish overseas.
The Scottish Government should therefore be allowed an increased say in the cultural efforts of our diplomats and cultural agencies overseas. This will involve some accountability for international matters, specifically those relating to cultural matters, being granted to Holyrood.

Broadcasting
There is a strong case for devolving control of broadcasting from a Gaelic perspective. Having legislation and regulation of broadcasting at Holyrood would ensure that Gaelic is prominent amongst considerations for any future legislation affecting this sector. This would ensure the continued success of BBC Alba, Radio nan Gàidheal and the BBC’s online Gaelic content, all of which are vital to reversing language shift by promoting the usage, acquisition and status of the language.

Economic Development in the Western Isles and the West Highlands
Ensuring a stable population in fragile rural areas is vital to language revitalisation efforts as this can act as a basis for intergenerational transmission in the community. The traditional heartlands of the Gaelic language continue to suffer from outmigration and lack of opportunities for economic development. The people of the Western Isles have continued to make the case for substantial investment in the grid infrastructure to ensure that the renewables potentials of that region is utilised. This would have employment benefits for the islands, creating and retaining skilled jobs for the local population. Given that the current situation appears to be failing to ensure that this potential is unleashed the case for devolution of further energy powers appears irrefutable.
There are similar problems evident from reserved powers on telecommunications and postal services. We support the maximum amount of devolution required to enable the Scottish Parliament to deal with the issues facing rural Scotland. This would strengthen a new devolutionary settlement, by ensuring that the body with the knowledge required to deal with the challenges facing our rural communities, namely the Scottish Parliament, is empowered to deal with them. Given these services are no longer provided by state providers, and successive Westminster governments have promoted competition in these sectors, there already exists a variety of different providers, who successfully operate under different regulatory systems across the globe. Scotland should be able to tailor its own approach to these services to the benefit of our fragile communities.

In conclusion we wish the commission well in your endeavours. The aims of the commission are best served by being confident in putting power closer to the people. This will allow legislation and regulation that is more aware of the circumstances within Scotland and improve the ability of minorities, such as the Gaelic-speaking community, to influence the legislation that affects their lives.


Comments Off

An Litir Bheag #95 – 98 : Mar a bha Fionn ann an Taigh a’ Bhlàir Bhuidhe

{Seo an sgeulachd mar a dh'innis Ruairidh MacIllLeathain e. Cha toigh leam seo. Tha mi a' smaoineachadh gu bheil i lann uabhasach mòr le fuil. Coltas ri film shlaidsear. - puxill}

An Litir Bheag 95
Tha seann sgeulachd agam dhuibh. ’S e an t-ainm a th’ oirre Mar a bha Fionn ann an Taigh a’ Bhlàir Bhuidhe. ’S e an tiotal slàn oirre Mar a bha Fionn ann an Taigh a’ Bhlàir Bhuidhe – Gun Chomas Èirigh no Laighe.

Thàinig i bho Alasdair Camshron aig deireadh an naoidheamh linn deug. Bha Alasdair à Àird nam Murchan. Bha e ag obair air an rathad eadar Dùror is Baile a’ Chaolais. Fhuair e na sgeulachdan aige bho sheann daoine anns an sgìre. Rinn mi an sgeulachd na bu shìmplidhe. Agus rinn mi na bu ghiorra i. Ach tha mi an dòchas gun còrd i ribh.

Co-dhiù, seo i – Mar a bha Fionn ann an Taigh a’ Bhlàir Bhuidhe:

Bha Fionn agus a dhaoine a-muigh a’ sealg. Thug Fionn sùil sìos an gleann. Chunnaic e fear òg a’ tighinn. Thàinig am fear òg. Chuir am fear òg fàilte air Fionn. Chuir Fionn fàilte air an fhear òg. Thuirt am fear òg gur e gille a bh’ ann. Bha e ag iarraidh maighstir.

“Tha gille a dhìth orm,” thuirt Fionn. Dh’fhastaich e an gille.

Cha robh Conan toilichte. Cha do chòrd coltas a’ ghille ris.

“Dè do dhuais?” dh’fhaighnich Fionn dhen ghille.

“Gun tig sibh uile còmhla rium gu cuirm nuair a tha an ùine agam seachad,” fhreagair an gille. Bha e gu bhith còmhla ri Fionn airson latha is bliadhna.

Chaidh an ùine aig a’ ghille seachad. Bha Fionn agus a dhaoine a’ dol a dhol còmhla ris a’ ghille gu cuirm. B’ e sin duais a’ ghille. Bha an gille luath. Bha e ceann-ruisgte is cas-ruisgte. Chaidh e o bhealach gu mullach. Chaidh e o mhullach gu gleann. Chaidh e o ghleann gu srath.

Dh’fhalbh Caoilte às a dhèidh. Ruith Cuchuilinn às dèidh Chaoilte. Bha na daoine eile às dèidh Chuchuilinn. Bha iad anns an òrdugh sin nuair a ràinig iad am Blàr Buidhe.

Nuair a bha iad uile ann, chaidh an gille mòr gu taigh mòr brèagha. Chaidh na daoine uile a-steach. Fhuair iad àiteachan suidhe ris a’ bhalla – ach Conan. Cha robh rùm aigesan. Shuidh esan air leac an teine. Ach cha robh sgeul air a’ chuirm. Cha robh sgeul air biadh sam bith. Cha robh cùisean mar bu chòir.

Chì sinn dè thachair an ath-sheachdain.


An Litir Bheag 96

Bha Fionn agus a laoich ann an Taigh a’ Bhlàir Bhuidhe. Ach cha robh comas aca èirigh. Lean am màsan ris na h-àitean-suidhe. Lean an casan ris an ùrlar. Lean an dromannan ris na ballachan. Bha druim is falt Chonain a’ leantainn ri leac an teine.

Cha tuirt Fionn guth. Chuimhnich e air a dheud-fios – no knowledge teeth. Chuir e a mheur fon dheud-fios. Fhuair e a-mach mun ghnothach.

Airson faighinn saor, bha iad feumach air fuil. B’ e sin fuil triùir mhac Rìgh Innis Tìle. Chuimhnich Fionn gun robh a charaidean Laoghaire agus Oscar saor fhathast. Bha fìdeag aige. Fìdeag shònraichte. Shèid e an fhìdeag trì uairean.

Tràth an ath mhadainn bha Oscar taobh a-muigh an taighe. “A bheil thu ann, Fhinn?” thuirt e. “Tha mise, Oscar, an seo, agus Laoghaire còmhla rium. Dè nì sinn?”

Dh’innis Fionn dhaibh an suidheachadh anns an robh iad. Dh’innis e dhaibh gun robh iad feumach air fuil airson a bhith saor. Fuil triùir mhac Rìgh Innis Tìle.

Dh’fhaighnich Oscar càite an robh iad a’ dol a dh’fhaighinn sin. Thuirt Fionn,“Aig beul na h-abhainn ud aig dol fodha na grèine.” Ach ’s e a’ mhadainn a bh’ ann. Bha an t-acras air na laoich. Dh’iarr Fionn air Oscar is Laoghaire biadh fhaighinn dhaibh.

Chaidh Oscar is Laoghaire gu Taigh Mòr. Chaidh iad a-steach. Ann an taigh na còcaireachd chunnaic iad fear a’ togail feòil à coire. Thuirt Oscar ri Laoghaire, “Thoir leat am biadh. Bheir mise an aghaidh air an duine.”

Nuair a chaidh Oscar a-steach, cha robh an duine ann. Ach bha clamhan ann. Clamhan mòr a bha deiseil gu leum air. Bha craosnach – no dart– aig Oscar. Thilg e an craosnach air a’ chlamhan. Thuit an clamhan don ùrlar. Thug Oscar is Laoghaire leotha gach pìos bìdh a bh’ ann.

Ràinig iad an taigh anns an robh Fionn. Rinn iad toll ann am balla an taighe. Chuir iad am biadh a-steach. Thuirt Fionn gun robh sluagh mòr gu bhith ann aig beul na h-abhainn aig dol fodha na grèine.

“Ciamar a bhios sinn ag aithneachadh mic Rìgh Innis Tìle?” dh’fhaighnich Oscar.

“Bidh deiseachan uaine orra,” thuirt Fionn.

Innsidh mi dhuibh dè thachair anns an ath Litir.


An Litir Bheag 97
Bha Fionn agus a laoich ann an Taigh a’ Bhlàir Bhuidhe. Cha robh comas aca èirigh. Airson a bhith saor, bha iad feumach air fuil mic Rìgh Innis Tìle.

Bha Oscar is Laoghaire a’ feitheamh ris na mic. Bha iad a’ feitheamh aig beul na h-abhainn aig dol fodha na grèine. Thàinig sluagh mòr. Thug Oscar is Laoghaire ionnsaigh orra. Cha do dh’fhàg iad aon duine beò. Ach chan fhaca iad clann an Rìgh.

Dh’iarr Fionn orra dhol air ais gu beul na h-abhainn air an oidhche sin. Ach roimhe sin, bha an t-acras air Fionn is a chompanaich. “Faigh biadh dhuinn an-dràsta,” arsa Fionn.

Chaidh Oscar is Laoghaire don Taigh Mhòr. Chunnaic Oscar duine fuathasach mòr, agus ceithir làmhan air. Bha e a’ togail feòil às a’ choire. {Chaidh Oscar a-staigh ach cha robh an duine a-nise ri fhaicinn. Thug e sùil mun cuairt agus chunnaic e iolaire mhòr a’ dol a thilgeil ugh air.} Rinn an iolaire air Oscar. Thog Oscar an coire. Thaom e air an eun e. Thug an iolaire sgreuch aiste. Chaidh i tron bhalla. Chan fhacas a-rithist i.

Dh’fhalbh Oscar is Laoghaire le biadh airson Fionn is a chompanaich. Aig dol fodha na grèine bha Oscar is Laoghaire aig beul na h-abhainn. Chunnaic iad sluagh mòr a’ tighinn. Thug Oscar is Laoghaire ionnsaigh orra. Cha do dh’fhàg iad aon duine beò. Thill iad gu Fionn. Dh’innis iad do Fhionn nach tàinig clann an Rìgh. Dh’iarr Fionn orra tilleadh gu beul na h-abhainn an ath oidhche. Ach roimhe sin, bha an t-acras air Fionn is a chompanaich. “Faigh biadh dhuinn,” arsa Fionn.

Chaidh Oscar is Laoghaire don Taigh Mhòr. Chunnaic iad duine air an robh dà cheann agus ceithir làmhan. Bha e a’ togail feòil às a’ choire. Ach nuair a chaidh Oscar a-staigh, cha robh duine ann. Na àite bha Beithir Mhòr Sgiathach. Tharraing Oscar sleagh. Chuir e an t-sleagh tron Bheithir. Nuair a tharrainge an t-sleagh a-mach, chaidh a’ Bheithir à sealladh.

Chaidh Oscar is Laoghaire air ais gu Taigh a’ Bhlàir Bhuidhe. Bha biadh aca do Fhionn is a dhaoine. Nuair a thàinig ciaradh an fheasgair, thuirt Fionn ri Oscar, “Bidh an fhuil agad a-nochd.”

Agus cluinnidh sibh deireadh na sgeulachdan ath-sheachdain.


An Litir Bheag 98
Tha sinn a’ tighinn gu deireadh na seann sgeulachd Fionn ann an Taigh a’ Bhlàir Bhuidhe. Chaidh Fionn is càch cuide ri gille fuadain. Bha iad ann an Taigh a’Bhlàir Bhuidhe. Bha iad a’ leantainn ris na ballachan is ris an ùrlar. Cha robh comas aca èirigh. Airson a bhith saor, bha iad feumach air fuil. Fuil mic Rìgh Innis Tìle.

Nuair a thàinig ciaradh an fheasgair, thuirt Fionn ri Oscar, “Bidh an fhuil agad anochd.” Dh’fhalbh Oscar is Laoghaire gu beul na h-abhainn. Thàinig sluagh mòr. Bha mic Rìgh Innis Tìle ann. Thug Oscar ionnsaigh air an t-sluagh mhòr. Thug Laoghaire ionnsaigh air mic an Rìgh. Bha buaidh aig Oscar. Cha do dh’fhàg e aon duine beò. Chaidh e far an robh Laoghaire. Bha làmh-an-uachdair aig Laoghaire. Ach chunnaic Oscar an fhuil. Bha i a’ taomadh air an lòn. Thòisich Oscar air an fhuil a chur ann an cupaichean. Ach mun robh na cupaichean làn dh’fhàs na cuirp rag.

Dh’fhalbh an dà laoch leis an fhuil a bh’ aca. Chaidh iad don taigh anns an robh Fionn agus a dhaoine. Thuirt Fionn, “Suathaibh an fhuil ris a h-uile pìos dhibh a bheanas don taigh.”

Rinn Oscar is Laoghaire sin. Chaidh iad a-staigh. Thòisich iad air na daoine fhuasgladh. Shuath iad fuil ri gach pìos dhiubh a bha a’ leantainn ris a’ bhalla, no ris an ùrlar. Dh’fhuasgail iad mar sin gach duine. Ach aon duine – Conan.

Cha robh fuil gu leòr aca airson Chonain. Bha a cheann ceangailte ri leac an teine. Dh’fhalbh Fionn. Bha e gu math toilichte. Cha deach e fada, ge-tà. Bha Conan a’ tighinn. Thàinig Cònan. Bha e gun fhalt is gun chraiceann eadar a cheann agus amhaich. Nuair a dh’fhairich e gun do dh’fhalbh càch, thug e slaodadh mòr air a cheann. Dh’fhàg e fhalt is a chraiceann ceangailte ri leac an teine. On latha sin a-mach, thuirt daoine ris “Conan Maol gun Fhalt”. Chaidh Fionn agus a dhaoine dhachaigh. Thuirt Fionn nach robh e a’ dol a dh’fhastadh gille fuadain tuilleadh.
Posted in an_litir_bheag, fionn mac cumhail, sgeulachd | Comments Off

Sgeul – Fionn ‘ an Tigh ‘ Bhlàr Bhuidhe gun chead suidhe na comas éiridh

Thoirt mi iomradh air an seann sgeulachd an-dè (anns an leabhar-lann eile agamsa). 'S e an t-ainm a th' oirre Mar a bha Fionn ' an Tigh ' Bhlàr Bhuidhe gun chead suidhe na comas éiridh. Fhuair mi an sgeulachd seo ach chan eil i an stòiridh a bha chuala mi roimhe. Ach 's toigh leam té seo nas fheàrr na té-eile.

{Tha an sgeulachd seo bhon an leabhar The Fians: or, Stories, poems, & traditions of Fionn and his warrior band deasaichte le John Gregorson Campbell}

Bha Fionn mach latha ' gabhail sraid. Cha robh leis ach dithis do ghillean 's dithis do choin, 's b' e maighstir nan con fear do na gillean a bha leis, ris an abairteadh Conan.

'De thainig orra ach dalladh chur-sneachda, 's bha iad feuch am faigheadh iad aite fasgach a bheireadh iad mach. Thachair bodachan beag orra agus chur e failte air Fionn Mac Cumhail.

"Failte ort fhein," arsa Fionn, "tha aithne agad orm nach 'eil agam ort."

"Tha sin agam ort," ars' am bodachan, " 's bharrachd air a sin tha mi 'cur," ars' esan, "mar chroisean 's mar gheasan ort 's mar naoi buaraichean na mna sìth gum bi thu 'an tigh ' Bhlair Bhuidhe 'n nochd."

"Sios 's suas 'd gheasan," ars' Fionn.

"Cha sios 's cha suas do m' gheasan," ars' am bodach.

Far am b' àirde do'n bhodach 's ann a b' isle dhoibh-san ach gus an do rainig iad beul uamha. Chaidh iad stigh do'n uamha 's thuirt am bodach, "Gleidheadh an darna taobh do'n uamha."

"Mur dig oirnn na's treasa na thusa ni sinn sin," ars' iadsan.

"Cha'n 'eil fhios agaibh air an t-saoghal, ars' esan, "dé thig oirbh."

Cha b' fhada as deighinn sin dar thainig òganach a stigh 's cù blàr buidhe aige, 's chuir e failte air Fionn Mac Cumhail.

"Failte ort fhein," ars' Fionn, "tha aithne agad orm nach 'eil agam ort."

"Tha sin agam ort," ars' esan, "chuala mi gu'n robh coin mhath agaibh 's an Fhéinn 's thainig mi dh'iarraidh comhrag chon."

"Cha'n 'eil moran agamsa seo," ars' Fionn, "do m' chuid chon ach dithis."

Agus b' e an ainm Bran agus Geoladh; 's air tùs leig e Bran chomhrag leis a' chù bhlar bhuidhe ach cha robh Bran dèanamh tapadh sam bith. Bha spor nìmhe air 's daonnan bhiodh bròg air ach gus am biodh e ' comhrag. Aig an àm seo cha do chuimhnich iad a bhròg a thoirt dheth. Shealladh Bran air Geoladh 's shealladh Geoladh air Conan. 'S ann an seo chuimhnich Conan nach d' thainig a' bhròg thar Bran, 's leig e e fhein 'na shìneadh fodha 's thug e dheth a' bhròg.

Cha luaithe bha e air toirt dheth na thog esan a spor nìmhe 's mharbhe e an cù blàr. Sin mar labhair fear a' choin,
"Mar bi Geoladh nan car,
Agus Bran roi mheud a lùgh 's
Aon chù mun dùnabh ial
Cha fhagadh For siar san Dùn."

Cha b'fhada an deigh sin gus an d'thainig baintighearna mhòr a stigh 's sia maighdeanan deug coimheadach leatha. Chuir i failte air Fionn MacCumhail.

"Failte oirbh sibh fhein," ars' esan, "tha aithne agaibh orm nach 'eil agam oirbh."

"Tha sin agam ort," ars' ise, "chuala mi gu'n robh gleachdairean math agad 's thainig mi le m' mhaighdeanan coimhead dh'fheuchain gleachd riu."

"Cha'n 'eil moran do ghleachdairean agams' ann, cha'n 'eil agam ach dithis air fad," ars' Fionn, 's dh'iarr e air Conan éiridh a dh'fheuchain car gleachd'; 's air a chiad char chuir i air a ghlùin e.

"Mac Righ air a ghlun," ars' esan, " 's cead dha éiridh?"

" 'S cead," ars' ise.

Cha d'rinn Conan tapadh riamh ach gus an gabhadh e nàire. Thug e an togail àrd aighearach ud oirre 's chuir e air stéil a droma i, 's o thé gu té gus an do leag e an t-sia deug. Bha seo an té mhòr air son teicheadh air falbh.

"Cha dèan thu sin idir," ars' Fionn, "feumaidh tu gleachd fheuchinn riumsa, 's cha bu dad gearan idir dhuit na'm b' e toiseach ' bhiodh agad ach deireadh na gleachd." Aige sin dh'fhalbh i fhein 's a maighdeanan coimheadach.

Cha b' fhada an deigh sin gus am faca iad moran sluaigh tighinn gu beul na uamha'. Chuir Fionn sios fear do ' ghillean feuch ' de na daoine bha sid, 's mar nach robh e tilleadh air ais, chuir e fear eile sios.

Cha b' fhada ach gus an do bhrùchd an sluagh a stigh g' a ionnsuidh. Dh'iadh iad uime air gachlaimh gus nach robh e comasach dha suidhe na seasamh. Bha e 'gan comhrag le ' chlaidheamh co math 's a dh' fhaodadh e. Bha sgiath air a thaobh ris an abairteadh Sgiath Ghaillion, 's nar ghlaodhadh e chluinteadh ann an Seachd Ceudan na h-Érin i; 's 'n uair bheireadh i trì ghlaoidh aisde bhiodh esan sin air bheul thaobh bhi ullamh. 'N uair thug i ' chiadh ghlaodh aisde chual' iad ann an Dùn Chinn-a-Choire i; 's ann sin bha cuideachd Fhinn cruinn.

'N uair ghluais iad, cha robh fhios aca ceart 'de an taobh a ghabhadh iad, cha b' fhad ach gus an cualaic iad rithist i, agus rinn iad direach oirre. Mar bha iad fagasg dha thug i an treas glaodh aisde. Aig an àm sin bha iad an deigh an uamh a tholladh os a chionn, agus sin thug iad Fionn mach, 's cha do leig iad duine a bial airm ach an aon fhear, air son 's gu'n innseadh am fear sin gu de a dh'éirich do chàch uile; agus 's e sin an càs bu mhotha an robh Fionn riamh, dar bha e 'n tigh 'Bhlàir Bhuidhe (gun chead suidhe no gun chomas éiridh), 's nach fhaigheadh e suidhe na seasamh.

A' Chrìoch
Posted in beul-aithris, finn maccool, fionn mac cumhail, sgeulachdan, stoiridh, story | Comments Off

BATHAR NA BÀ (bliochd)

crodh

Bidh sinn a’ ceannach a’ bhathair seo uile bhon mhòr-bhùth na làithean sa. Ach, tha cuid de chroitearan gan dèanamh aig an taigh fhathast.

bainne ìmiogart uachdar gruth càise

Bainne                  ìm              iogart     uachdar             gruth              càise

crannachan

 

*Thoir fa-near: Bho chionn fada, bha a h-uile bean-chroitear a’ dèanamh ìm le crannachan ach an-diugh, chan eil mòran ga dhèanamh aig an taigh.

Saoil, dè th’ ann an ìm an dath-bhàin?     __________________

FEÒIL

Tha croitearan a’ reic a’ bhathair aca air a’ mhargaidh mhòr. Seall am biadh a thèid a dhèanamh leis.

spog-hamaSpòg-dheiridh de hama (muicfheòil rèisgte) ugh-hamaSliseagan hama & ugh air a phraidhigeadh marag dhubhMarag dhubh slinnean-muiltSlinnean muilt staoigstaoig agus tiops

*Cleachdar ________________ gus brot a dheasachadh. brot

BATHAR BUNAITEACH : iasg, glasraich, measan, flùr no min-fhlùr, siùcar, salann, pasta, rus, aran, gràinneachan tioram (peasairean, leantailean), crogain silidh, canastairean bìdh

 1. Ceangail na faclan.
HamaBrot

Staoig

Omaileid

Fuarag / stàpag

 

uachdarUighean

Muicfheoil

Muiltfheoil

Mairtfheoil

 1. Lìon na beàrnan leis na faclan gu h-ìosal.

Isbeanan, stàpag, uachdar, marag dhubh, hama, min-choirce, siùcar, càise, fuarag           

 1. Gheibhear hama, ­­___________ agus __________ bho mhuicfheòil.
 2. ’S e ________, no fuarag, __________ togte le __________ ’s mil no ________.
 3. Tha gruth na sheòrsa de _________.
 4. Thathar a’ dèanamh __________ ann an Albainn Nuaidh, gu h-àraidh air an t-Samhainn.
 1. Tagh aon no dà fhreagairt cheart.

 

 1. An toil leat càise?
 2. ’S toil. Ìm gu h-àraidh.
 3. Cha toil, ach gruth.
 4. ’S toil. ’S toil leam càise cheddar.
?

 

?

 

?

 1. Dè cheannaicheas tu aig an fheòladair?
 2. ìm, gruth, uachdar
 3. sitheann, maragan, pigheannan
 4. leatas, buntàta, currain geal
?

 

?

 

?

 1. A bheil thu ag ithe glasraich?
 2. Tha, càl colaig.
 3. Tha, ùbhlan.
 4. Tha, piobar.
?

?

?

 • Dè a gheibhear ann am fuarag?
 1. muicfheòil, uighean, gruth
 2. bainne, ìm, càise
 3. uachdar, min-choirce, bonn-sgillinn
 

?

 

?

?

 1. Dè a th’ anns a’ bhrot seo?
 2. Ùbhlan, peuran, sùbhagan.
 3. Càl, currain, orainsearan
 4. Càl, leigeis, buntàta
 

?

 

?

 

?

 • Dè am prìomh bhathar bainne?
 1. Uighean, flùr iogart
 2. Ìm, uachdar, càise
 3. Ìm, uachdar, gruth
 

?

 

?

 

?

 

 

 


Air a chur ann an: Faclaireachd is gràmar Tagged: ìm, bainne, bathair-bainne, bathar na bà, bliochd, brot, càise, crodh, feòil, fuarag, iogart, uachdar
Posted in bainne, bathair-bainne, bathar na bà, bliochd, brot, càise, crodh, Faclaireachd is gràmar, feòil, fuarag, ìm, iogart, uachdar | Comments Off

Tha mi duilich

Chaidh e às mo chuimhne a chur an leasan a Seachd air loidhne - am Modh Teagmhach Eisimileach. Tha dragh leis a' Mhodh Teagmhach agamsa agus bha mi ag obair a thuigsinn ... agus chaidh e às mo cuimhne.

Chan eil mi cinnteach dè a tha an diofar eadar "Teagmhach" agus "Leantach" fhathast no ma tha an diofar ann sam bith ... anns a' Bheurla co-dhiù.

{I'm sorry.
I forgot to put Lesson 7 - The Conditional Mood - online. I have trouble with the Conditional Tense and I was working to understand it ... and I forgot.

I'm still not certain what the difference is between "Conditional" and "Subjunctive" or if there is any difference at all ... in English at least.}
Comments Off

GAELIC SELF-TAUGHT – LEASAN a SEACHD – an Gnìomhair “A BHITH”; am Modh TEAGMHACH (no Leantach) -Eisi

(Lesson - the Verb "TO BE"; Conditional (or Subjunctive) mood, independent)

Aithris-àichidh (Disclaimer) :--
Tha an leasan seo (agus leasanan sam bith a leanas) às an leabhar Gaelic Self-Taught le Alexander MacLaran (1923). Chaidh e air mo bheachd aon madainn nuair a bha mi anns an leabhar-lann agamsa. Thog mi e airson a bha mi a' saoilsinn dè a bha.
Tha na mìneachaidhean gràmair agus na obair-lesanan agus na cuidichean fuaimneachaidh às an leabhar gu buileach. Tha mi a' sgrìobhadh na òrduighean a bha anns a' Ghàidhlig.
This lesson (and any lessons that follow) are from the book Gaelic Self-Taught by Alexander MacLaran (1923). I noticed it one morning when I was in my library. I picked it up wondernig what it was.
The grammar explanations, the work-exercises and the pronunciation tips are entirely from the book. I am writing the instructions in Gaelic.

Sgrìobh roinn 78.
78. An Gnìomhar "A BHITH"; Pàtran dhen Mhodh Teagmhaich
Neo-eisimealach : bhiodh (vee-ugh) = would be
Eisimealach : biodh (bee-ugh) = would be

am bithinn? (am bee-ynn) = Would I be?
am biomaid? (am bee-u-madg) = Would we be?
am biodh e? (am bee-ugh ay) = would he be?

cha bhithinn (cha vee-ynn) = I wouldn't be
cha bhiomaid (cha vee-u-madg) = we wouldn't be
cha bhiodh i (cha vee-ugh ee) = she wouldn't be

nach bithinn? (nak bee-ynn) = wouldn't I be?
nach biomaid? (nak bee-u-madg) = wouldn't we be?
nach biodh sibh? (nak bee-ugh sheev) = wouldn't you be?

clàsan teaghmach = conditional clauses
na'm biodh iad (nam bee-ugh eeut) = if they would be
mur mura biodh e (mur bee-ugh ay) =unless he would be/ if he would not be
ged a bhiodh tu (ket eh vee-ugh too) = though you would be
ged nach biodh i (ket nak bee-ugh ee) = though she would not be

clàsan eisimileach = dependent clauses
gu'm biodh sibh (kum bee-ugh sheev) = that you would be
nach biodh iad (nak bee-ugh eeut) = that they wouldn't be


Leugh an leasan gràmair (roinn 79)
79. In these dependent forms of the conditional/subjunctive notice that the verb is not aspirated/ lenited after the particles am, nach, na'm, mur, gu'm, or ged nach, but that the initial of the verb is aspirated/ lenited after cha and ged a. All verbs whose initial is an aspirable are affected in this way in the subjunctive/ conditional.


*** {TUILLEADH OBAIR
(additional work)} ***
Leum loidhne. Sgrìobh am Pàtran dhen Mhodh Teagmhaich eisimileach airson am prìomh phearsa singilte (bithinn). (Skip a line. Write the Paradigm of the Conditional Mode in the first person singular.)
Leum loidhne. Sgrìobh am Pàtran dhen Mhodh Teagmhaich eisimileach airson am prìomh phearsa iolra (biomaid). (Skip a line. Write the Paradigm of the Conditional mode in the first person plural.)


Leum loidhne agus sgrìobh na faclan a leanas. Cum iad air mheomhair. (Skip a line and write the following words. Memorize them.)
80. Faclan
ainmearan boireanaich (feminine nouns)
sgoil (sgoll) = school

abairtean roimhearaichte prepositional phrases
anns a' bhata (auns eh vateh) = in the boat
anns an fheasgar (auns an es-gur) = in the evening

co-ghnìomhairean (adverbs)
a-màireach (eh-maruk) = tomorrow


Leugh an seantasan a leanas a-mach anns a' Ghàidhlig. Sgrìobh iad agus cuir Beurla orra. (Read the following sentences aloud in Gaelic. Write them and translate them into English.)
81.
1. Cha bhiomaid sgìth na'm biodh i a' dol.
2. Na'm biodh i deas bhithinn-sa.
3. Cha bhiodh an sgiann briste.
4. Bha an sgian briste ach tha i caillte a-nis.
5. Bhiodh an duine aig an taigh anns an fheasgar.
6. Bhiodh iad anns a' choille an-dè.
7. Nuair a bha iad òg bhiodh iad anns an sgoil.
8. Nach biodh e anns a' bhaile a-màireach?
9. Thuirt e nach biodh e an sin a-màireach ach gu'm biodh ean earrar.
10. Am bhithinn blath anns a' bhaile?
11. Bhiodh tu blath anns a' bhaile.
12. Nach bithinn fuar anns a' phàirc.
13. Cha bhiodh tu fuar anns a' phàirc.
14. Nach bhiodh esan sgìth anns a' choille?
15. Bhiodh e sgìth anns a' choille.
16. Mur
a bithinn fuar, bhithinn blath.
17. Bhiodh an uinneag briste.
18. Na'n robh mi an sin cha bhiodh i briste.


Cur Gàidhlig air na seantasan a leanas. Sgrìobh na seantasan ùra agus leugh iad a-mach anns a' Ghàidhlig.
82.
1. Though the dogs would be there they would be tired.
2. It would be cold there.
3. We would be going though the men would be late.
4. I would not be tired if she would be there.
5. If I wsa there I would be warm.
6. He said he would be late tomorrow.
7. The window would be broken.
8. I would not be broken if you would be there.
9. He said they would be goin to the town tomorrow.
10. Would they be going tothe town in the evening?
11. Would it be warm in the town?
12. That man would be at the house last night.
13. When they were young they would be in school.
14. Would the knife not be broken?
15. It woudl be lost in the wood.
16. They would be in the wood last night.
17. Would I not be cold in the park?
18. You would not be cold in the park.
19. Would it not be wet in the wood?
20. He would be wet in the wood.
21. He said he would be read and that he would be in the boat.
22. They said they would be at home tomorrow.
Posted in english, Gàidhlig, gramar, grammar, leasanan, lessons | Comments Off

Sgilean an Sgàilein Airgid | Na dh’ionnsaich mi o FilmG

Tha Alannah Pheutan a’ toirt sùil air a’ cho-fharpais Ghàidhlig, FilmG – na sgilean a dh’ionnsaich i agus mar a thug i buaidh oirre na beatha làitheil, cuideachd. Thoir an aire, tha cailleachan craicte a’ nochdadh gu math tric anns na bhideothan seo!

Mar nighean òg às an Eilean Sgitheanach, tha e caran duilich dhomh creidsinn gu bheil mi a-nis nam oileanach a’ dèanamh ceum ann an Cleasachd agus Beurla ann an Dùn Èideann. Tha mi air iomadach rud ùr ionnsachadh mar-tha, rudan air nach robh mi idir eòlach roimhe. Chuala mi na h-oileanaich eile a’ bruidhinn mu dheidhinn na rudan èibhiseach a tha iad air dhèanamh. Thug e orm a’ smaoineachadh gur dòcha gu bheil mi air deireadh a thaobh eòlais, air sàilleibh gur ann às an Eilean Sgitheanach a tha mi, is nach robh an uiread de chothroman agam an sin na bhiodh agam ma bha mi ann an Glaschu, mar eisimpleir.

Ach bha mi fada ceàrr. Choimhead mi air ais air na tha mi air ionnsachadh thairis air na bliadhnaichean agus tha pailteas de dh’fhiosrachadh agam. Is gun cheist, ’s urrainn dhomh a ràdh gur e FilmG a thug an t-uabhas dhe seo dhomh.

Bha ùidh agam ann an cleasachd bho thùs ach san àrd-sgoil cha robh mi air mo bhrosnachadh gus an tàinig a’ chiad cho-fharpais FilmG mun chuairt. Sgiort fada, geansaidh mòr agus paidhir pop socks, is bha sinn deiseil airson a’ chiad fiolm a chlàradh. Chuir sinn sgriobt air dòigh is chlàr sinn e air camara beag an ath latha san sgoil – bha sinn làn spòrs is mì-mhodh mar a chreideadh tu! Aig deireadh an ath latha bha Suirghe Aig Astar – Disaster deiseil! Bha sinn air bhioran; bha sinn air rudeigin a chruthachadh ann an ùine cho goirid, ach bha e fhathast èibhinn is soirbheachail. (Saoil gun aithnicheadh tu tè de na cailleachan craicte a’ togail bonn air choireigin aig Mòd uaireigin o chionn ghoirid!)

Aig an àm seo mhothaich mi gur e cleasachd an rud dhomhsa. ‘S ann a bha e fiù ‘s nas fheàrr nuair a bhuannaich sinn an duais air son Sgriobt As Fheàrr – cò shaoileadh, sgoilearan à Port Rìgh a bha airson beagan fealla-dhà, a’ buannachadh duaisean?

As dèidh sin, bha FilmG Fever a’ sgapadh gu luath.

Mar nach robh sin gu leòr, an ath bhliadhna fhuair sinn bùithtean-obrach le sgioba FilmG. Chunnaic sinn na h-innealan proifeiseanta; camara, boom, solais, m.s.a.a. agus fhuair sinn an cothrom iad seo a chleachdadh. Le na goireasan gleansach seo, bha sinn airson fiolm neartmhor is làn dràma a dhèanamh, agus ’s è sin a rinn sinn – fiolm mu bhiast de mhèirleach (mise) a’ toirt triùir nigheanan ann am bruid agus mo sgalag, air a chluich le Iain Spod MacLeòid, gam bhrathadh chun a’ phoilis!

Bho seo, fhuair mi fhìn an duais airson Cluicheadair As Fheàrr – bha seo na bhrosnachadh mhòr dhomh. Ged a bha mi toilichte nuair a bha mi air ainmeachadh, cha robh mi a’ creidsinn gun robh daoine den bheachd gun robh tàlant fìor agam. Thug seo an t-uabhas misneachd dhomh, is bha mi air mo bhrosnachadh gus obair chruaidh a chur a-staigh gu cleasachd.

Bha mi air sgilean ionnsachadh air beulaibh agus air chùlaibh a’ chamara, sgilean nach eil furasta fhaighinn.

Tro FilmG cuideachd, fhuair mi an cothrom obair air Dè a-Nis? fadlatha. Is airson seo, bidh mu gu bràth taingeil. ‘S e sgil iongantach a th’ ann am preasainteadh, rud a dh’fheumas tu dèanamh gus a thuigsinn. Choinnich mi ri daoine nach fhaca mi ach air an TBh, ‘s e rud mòr mòr a bha seo do Alannah bheag, a bha 15 bliadhna a dh’aois (Donnie Dotaman – swoon!).

Chan ann le cleasachd a-mhàin a bha FilmG feumail dhomh; bha e na dheagh chuideachadh dhomh a thaobh na Gàidhlig, is am beachd a bh’ agam oirre. Tha e fìor do dh’iomadh deugaire, gu bheil ìomhaigh bhochd is sheann-fhasanta aig a’ Ghàidhlig. Tha e doirbh do chuid a thuigsinn nach e a-mhàin anns an sgoil a tha Gàidhlig iomchaidh agus cudromach. Ach le na postairean snasail a bh’ aca, is na tachartasan aca a bha cho coltach ri na Oscars ’s a gheibheadh tu, bha taobh gleansach is inntinneach aig Gàidhlig ri nochdadh. As dèidh aon bhliadhna chunnaic daoine air feadh na dùthcha an tàlant a tha aig na h-òigridh agus chunnaic na h-òigridh gun robh daoine coltach riutha air feadh Alba.

Tha mi air coinneachadh ri iomadach duine a rinn fiolm FilmG thairis air na bliadhnaichean, is chan eil mi air facal dona a chluinntinn mun phròiseact idir. ‘S e tachartas spòrsail, fiosrachail a th’ ann, ach le beagan farpais na lùib: is e deagh mheasgachadh a tha seo. Tha e tarraingeach do dhuine sam bith, cuideachd; ma tha ùidh aca ann an dràma, sgoinneil, agus mura bheil, bidh iad an sàs ann an obair le fealla-dhà is ionnsaichidh iad sgilean ùra.

Tha fios agam gur e dreuchd uabhasach cugallach a th’ ann an cleasachd, ach ged leisg a tha mi, tha e an-còmhnaidh soirbh dhomh dùsgadh airson clas dràma. Tha mi cho fortanach gu bheil mi air àite fhaighinn air a’ chùrsa seo aig an oilthigh ann an Dùn Èideann, is cho fortanach gun deach mo bhrosnachadh le FilmG is gun do sheall iad dhomh an spòrs a tha an lùib cleasachd, is gu bheil Gàidhlig na buannachd mhòr dhomh.

Tha teans ann, san àm ri teachd, gum bi mi a’ càineadh a’ bhrosnachaidh a fhuair mi bhon phròiseact FilmG, nuair nach bi càil agam ach odd job, neo nuair a bhios mi air sanas airson a’ bhingo: ach chun an latha sin, cha bhi càil dona ann dhomhsa mu FilmG. Fiù ‘s an uairsin chanainn-sa gum bi toileachas agam, ‘s mi a’ cuimhneachadh air an fhiolm far a bheil mi a’ cluich droch mhèirleach, le cuid de na caraidean as fheàrr a bha agam riamh – agus, leis an fhìrinn innse, cò nach eil measail air beagan bingo?

- Alannah Pheutan

Tha FilmG a’ ruith a-rithist leis a’ chuspair “Gealladh”.  Tha barrachd fiosrachaidh ri fhaotainn air làrach-lìn FilmG.

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Alannah Pheutan, Cànain, Cànan & Cultar, cleasachd, featured, Film, FilmG, fiom | Comments Off

Brath-naidheachd eile a chuireas ri cliù is inbhe na Gàidhlig

Unforgettable press release whets appetite for new Gaelic Thesaurus   Bha Gilleasbuig còir air a dhòigh ghlan nuair a leugh e am brath-naidheachd seo aig Alba Aosmhor mun cho-fhaclair Gàidhlig ùr aca, anns am faighear briathrachas co-cheangailte ris an àrainneachd eachdraidheil. Tha e air na nithean a bu mhò chòrd ris a shònrachadh dhuibh, ann an dearg. A' leantainn oirnn:
Posted in Alba Aosmhor, Gaelic howlers, Gaelic press releases, inverted nominals | Comments Off

Dialann – Bidh Oidhche Shamhna a’ tighinn

Bidh Oidhche Shamhna a' tighinn.

'S toigh leam Oidhche Shamhna uabhasach math. 'S i an saor-laitheam a 's fheàrr leam. 'S i an saor-laithean nas carthannaiche; tha i nas Crìosdail na Oidhche Nollaige. Nach eil thu gam chreidsinn? Uill, dèan sgrùdadh na fiosrachaidhean.

Aig an àm na Nollaige bheir sinn tiodhlacan do càirdean agus teaghlach. Oidhche Shamhna bheir sinn tiodhlacan ...no dèircean ... gus daoine nach fios againn cò a th' annta.

Aig an àm na Nollaige bidh tiodhlacan air a thoirt dhuinn bhon càirdean agus teaghlach. Cha bhi tiodhlacan air a thoirt dhuinn Oidhche Shamhna.

'S e sin carthannachd a' bhrìgh, nach eil?
Posted in dialann, leabhar-lann, oidhche_shamhna | Comments Off