Iomall Fhèis Dhùn Èideann


Sgrìobhte le lasairdhubh

saltire2Ma tha sibh gu bhith ann an Dùn Èideann anns a’ chiad seachdain dhen Lùnasdal aig an Fhèis Eadar-Nàiseanta, bidh mi fhìn an sàs ann an tachartas air Iomall na Fèise a thèid a chur air dòigh le Comann Crann na h-Alba: The Saltire Speakeasy. Bidh an Speakeasy a’ tachairt thairis air ceithir oidhcheannan, le diofar dhaoine air a’ chlàr gach oidhche, agus bidh mi fhìn a’ nochdadh air oidhche Diardaoin, an 7mh latha dhen Lùnasal.  Bidh Mark Wringe anns a’ chathair, agus bidh mi a’ leughadh bho ACDD, a’ bruidhinn (sa Bheurla) mun nobhail, agus cò aig a tha fios dè...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig lasairdhubh.

Feumaidh mi seann Bhaile Durham fhàgail #gàidhlig


Sgrìobhte le alasdairmaccaluim

Bubblecar air Rathad-iarainn Weardale

Bidh sinn gu tric a’ dol gu ceann a tuath Shasainn air saor-làithean – Sgìre nan Loch, An Caisteal Nuadh, Northumberland agus Schd York a Tuath. An turas seo, ge-tà bha sinn airson àite ùr fheuchainn.

Mar sin, rinn sinn air Schd Durham an turas seo. Cha robh cus eòlais agam air an sgìre.

 

Alasdair, Jenny agus Ciorstaidh air mullach Cathair-eaglais Durham

Air mullach Cathair-eaglais Durham

Nis, tha tòrr rudan a tha math mun sgìre:

Chan aithne dhomh ach dithis às an sgìre agus tha Gàidhlig aig an dithis aca.

  • Tha e anns a’ mheadhan ma tha thu ag iarraidh a dhol gu tòrr diofar àiteachan ann an Northumberland agus An Caisteal Nuadh a bharrachd air Schd Durham fhèin.
  • Tha...


    Leugh tuilleadh...

    Leugh seo air a' bhlog aig alasdairmaccaluim.

Buaidh na Sgeulachd | Còmhradh le Chrisella Ross


Sgrìobhte le Rhona

Bannan 2

Dealbh le MG ALBA

Am mìos ‘s a chaidh, bhruidhinn Marcas Mac an Tuairneir ri Chrisella Ross, bana-sgrìobhadair Leòdhasach, a bha a’ siubhail bhon taigh aice air taobh tuath an eilein gu Dùn Èideann. ’S ann airson prìomh shealladh ‘Bannan’, sreath-dràma son telebhisein a sgrìobh i fhèin, is a tha na chiad sreath den leithid a chaidh a chruthachadh gu sònraichte airson BBC Alba a rinn i an turas. Seo sealladh den chòmradh a bh’ eatarra.

Leugh seo air a' bhlog aig Rhona.

How the Gaelic Revival Works IV: Bòrd na Gàidhlig a’ faighinn moladh mòr bho Bhòrd na Gàidhlig


Sgrìobhte le Neil McRae

"Great strides made in recent years" claims annual report despite lack of great strides  Chaidh aithisg bhliadhnail fhoillseachadh le Bòrd na Gàidhlig, anns a bheil Bòrd na Gàidhlig a' faighinn moladh mòr. "Tha bliadhna air leth soirbheachail air a bhith aig Bòrd na Gàidhlig", tha cathraiche Bòrd na Gàidhlig (tuarastal: £12,483 airson seachd coinneamhan) ag ràdh rinn. "Tha mise làn de dhochas

Leugh seo air a' bhlog aig Neil McRae.

Ann Am Faclan M’ Athar air cuairt sna h-Eileanan


Sgrìobhte le Rhona

In My Father's Words 1Tha an dealbh-chluich ùr, dà-chànanach, Ann am Faclan M’ Athar le Justin Young agus Iain Fionnlagh MacLeòid, air cuairt air feadh na h-Alba.

As dèidh dhaibh a bhith a’ cluich air beulaibh tallaichean loma-làn de luchd-amhairc air tìr mòr, tha an sgioba cleasaichean – Aonghas Pàdraig Caimbeul agus Muireann Kelly nam measg – a’ dèanamh air na h-Eileanan an t-seachdain-sa.

Thuirt Muireann Kelly, “Tha mi gu mòr ‘n dòchas gum bi daoine sna h-Eileanan a’ tionndadh a-mach gus an dealbh-chluich èibhinn, faireachail seo fhaicinn. Tha e air a bhith a’ còrdadh ris na Gàidheil...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Rhona.

"Bu Chòir" Uaine – Glac an Cothrom


Sgrìobhte le Graisg

GLAC AN COTHROM 

‘Tha an referendum air 18 Sultain na cothrom faighneachd dhinn fhèin dè an seòrsa dùthcha anns a bheil sinn ag iarraidh fuireach. Dh’fhàg ar siostam poiliteagach mòran dhaoine searbhasach, dìreach mar a dh’fhàg ar siostam eaconomach an RA mar aon de na dùthchannan as neo-ionnaine air a’ phlanaid. 
Chan eil na h-Uainich ag iarraidh neo-eisimileachd air a son fhèin. Tha cothrom againn cultar poiliteagach eadar-dhealaichte a chruthachadh - fear a tha comasach air Alba atharrachadh gu...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Graisg.

Lèirmheas leabhair | An Nighean air an Aiseag


Sgrìobhte le Liam.Alastair

AnNigheanairanAiseag-500x500le Aonghas Pàdraig Caimbeul

‘B’ e samhradh fada teth a bh’ ann: an seòrsa a dh’fhuiricheas anns a’ chuimhne gu bràth. Cluinnidh mi fhathast dranndan nan seillean, ’s ceòl nan calman-creige fad às, ’s an uair sin chuala mi iad a’ tighinn a-nuas on bheinn.’

Bho chiad shuidheachadh an sgeòil, tha iùl Aonghais Phàdraig gar toirt air ais ann an cuimhne gus saoghal anns a bheil roghainn a’ riaghladh beatha. Agus, nach e sin, san da-rìreabh, cruth-thogail ar sgeòil – rud a th’ air a dhealbhadh leis na taghaidhean a nìthear air slighe lùbach mì-chinnteach?

Tha An Nighean air an Aiseag a-mach air caochladh nì, ’s iad a’ tighinn a-mach...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Liam.Alastair.

Dualchainnt Ìle ann an 10 Faclan


Sgrìobhte le Liam.Alastair

An deach thu riamh a dh’Ìle? An do ghabh thu iongnadh nuair a ghlaodh thu ‘thalla’ ri cù agus thàinig e gad ionnsaigh? Seo dhut, 10 faclan a bheireadh cobhair dhut ann an Eilean an Uisge-Bheatha.

 

Fionnlagan © Brian Turner

Fionnlagan © Brian Turner

1. Gun robh math agad

Seo a’ bheannachd a bheir muinntir Ìle dhut, agus tha cuideachd air a cleachdadh an àite ‘mòran taing’. Tha seo glè fhaisg air na tha fhathast air a cleachdadh ann an Èirinn is Eilean Mhanainn. Coltas eagallach fada air an abairt...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Liam.Alastair.

Sgeulachd Ghoirid | Prionnsa na Pàirce


Sgrìobhte le Steaphan

hotdog _danaLe Steaphan MacRisnidh

Bha an latha a’ ciaradh nuair a ràinig an duine a’ phàirc an teis meadhain a’ bhaile ’s a chuir e suas stàile bìdh gus isbeanan a reic. Pàirc mhòr, fharsaing le còmhnard, pàillean agus craobhan san taobh àrd. Pàirc a bh’ air làithean a b’ fheàrr fhaicinn; greadhnachas o mhaoin nan daoin’ uasail a dh’fhalbh. Pàillean ’na sheasamh ag amharc air an t-sluagh gu h-ìosal le a bhallachan maiseach, mar lùchairt bheag. Freagarrach airson prionnsa mar a bha esan, an duine seo a bha a’ putadh na cairt-stàile aige tron phàirc. An aon duine de a leithid-san anns a’ bhaile air fad, shaoil leis.

Bha an stàile den t-seòrsa a chithear air sràidean Nuaidh Iorc; a’ bruich...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Steaphan.

2014 an t-Iuchar: Gàidhlig ann an Eachdraidh Machair Rois (4)


Sgrìobhte le seaboardgàidhlig

A’ Ghàidhlig ann an Eachdraidh Machair Rois Pàirt 4:

An Darna Cogadh gu ruige seo: Ginealaich na Beurla

P1030172Aig àm an Dàrna Cogaidh thàinig Feachdan na Dùthcha dhan sgìre, gu h-àraidh leis na raointean-adhair a chaidh a thogail anns a’ Mhanachainn agus Tairbeart (‘the dromes’). Cuide riutha thàinig mòran bhall-seirbheise agus luchd-obrach à pàirtean eile den Rìoghhachd Aonaichte, agus bhiodh daoine na sgìre ag obair còmhla riutha, m.e. air làraich-thogail no anns na h-ionadan-bìdh (bha fear ann faisg air far a bheil an Seaboard Hall an-diugh).  Dh’fhàg mòran daoine òga an sgìre leis na Feachdan cuideachd, na h-iasgairean na b’...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig seaboardgàidhlig.