Bogadh STEALL 1.2

meg_bBha oidhche bogaidh eile gu math soirbheachail aig STEALL ann an Inbhir Nis. Fhuair mi lioft le Meg Bateman às an Eilean Sgitheanach an dèidh obair, agus fhuair sin ann dìreach ann an àm. Leugh Maoilios Caimbeul agus Meg, agus sheinn Aonghas Mac a’ Phì a’ phìob, uile fo stiùireadh Iain MacIllechiar a bha anns a’ chathair. Cha robh mi fhìn an dùil leughadh, ach chaidh iarraidh orm ann an ruith a’ ghnothaich, agus tha mi an dòchas nach do rinn mi masladh às. Bha an sgeulachd aig Maoilios uabhasach inntinneach, ga sgrìobhadh ann an sruth-inntinn, agus ged a leugh mi an sgeulachd aig Meg mar thà, bha e fiù ’s na b’ fheàrr èisteachd rithe beò. Tha rudeigin cho taitneach mun dòigh leughaidh aig Meg.
inbhirnis_trangBha an café loma làn iomairtichean Gàidhlig Inbhir Nis, sean is òg, agus dìreach coltach ri Glaschu, bha faireachdainn dàimheil air an tachartas air fad. Chuir mi fhìn, Meg, John is Lisa Storey, agus Iain Wentworth crìoch air an oidhche aig an taigh-seinnse ùr aig Black Isle Brewery. ’S e taigh-seinnse glan, mòr, fosgailte, le mòran dighe annasach gun alcol. Ghabh mi fhìn rudeigin sùbh-craoibh, builgeanach a bha ùrachail agus an dearbh rud a bha a dhìth. Agus an rud a b’ fheàrr mun àite: bha àmhainn phiotsa aca. Bha e ro anmoch agus mar sin, cha d’fhuair mi cothrom am piotsa aca fheuchainn; feumaidh mi dol air ais!
inbhirnis_trang_2 Dh’iomain mi fhìn an càr dhachaigh, agus ged a bha na daimh a’ feuchainn ri mo chur tuathail, a’ leum nar rathad aig a’ mhionaid mu dheireadh agus iad cho tiugh ri ìm mu thaigh-òsta Chluanaidh, fhuair sinn dhachaigh slàn, sàbhailte. Abair gun robh mi claoidhte aig obair an ath latha, ach b’ fhiach e.


Cuimhnichibh gum bi am bogadh mu dheireadh aig STEALL 1 ann an Dùn Èideann air Dihaoine, an 18mh dhen t-Samhain, aig 50 Cearnag Sheòrais, Oilthigh Dhùn Èideann, aig 8f. Cha dearg mi fhìn air tighinn ann, ach air fianais nan tachartasan ann an Glaschu agus Inbhir Nis, tha e a’ dol a bhith math!

Deabhan le @BBCIainMac@LiamAlastair, agus @alisonlang. Bhideoan le Gurnnurn. Mìle taing!


Posted in Ficsean-saidheans, naidheachd | Comments Off on Bogadh STEALL 1.2

Brìgh is Èifeachdas | Deasbad nan Àrd-sgoiltean

deasbad_logo

Bidh na sgoilearan a’ cruinneachadh airson Deasbad nan Àrd-sgoiltean ann an Steòrnabhagh le sùil aca air oidhche mhòr ann am Pàrlamaid na h-Alba aig deireadh na mios. Eòghan a’ guidhe gum math fada beò e agus ceò às a thaigh.

Bidh Deasbad (neé Deasbad BT Alba) a’ tilleadh an ath sheachdain agus ’s math sin. Ged a chailleadh taic mhòr o BT Alba as dèidh ùine mhòr, tha grunn mhath de bhuidhnean Gàidhlig air taic a chùmail ris an tachartas mhòr a bheir còrr is dà fhichead sgoilearan o na sgoiltean Gàidhlig air feadh na h-Alba gu Steòrnabhagh airson dà latha de fharpais agus fhèill.

Thòisich an Deasbad ann an 1999 as dèidh beachd smuain a thighinn do Sheonaidh Ailig Mac a’ Phearsain, Dòmhnall MacIlleathain agus Alasdair Moireasdain mu chor na Gàidhlig a-measg na h-òigiridh agus chaidh a chumail ann an Sgoil Lionacleit. On uairsin, chaidh e o neart gu neart, le leasachadh is leudachadh air cruth na farpaise.

Feumaidh na sgoilearan a’ leantainn ris na riaghailtean deasbadaireachd, a’ cruthachadh òraid, a’ cumail ri ùine theann, a’ togail air pùingean an dùbhlanaich, a’ sadail cheistean air a chèile agus a’ toirt nam pùingean còmhla aig an deireadh – is iomadh sgoilear a tha eòlach air na trì faclan ud – brìgh, stoidhle, èifeachdas – agus an uairsin, tha thu an làmhan nam britheamhan. (Na can guth mu thaobhachd eileanach!) Bidh fealla-dhà ann is fealla-trì, agus tha mi fhathast a’ dèanamh gàire aig an nuafhacal aig Innes MacSuain o 2008, a’ bruidhinn air couch potato mar “buntàta na beinge”.

Ma tha e math dhan chloinn, tha e gu dearbh math dha na tidsearan cuideachd – airson tidsearan ag obair air an cinn fhèin ann an sgoiltean, ’s e cothrom prìseil a bh’ ann riamh a dhol a choinneachadh ri chèile. Is gann gu bheil na cothroman againn nuair a tha sinn sgapte air feadh na dùthcha a’ cumail na strì a’ dol. Ach bheir e misneachd dhuinn uile a bhith a’ faicinn talant na h-òigridh. Is e deasbad a chuir gu mòr ri iomairt na Gàidhlig.

Nuair a chì sinn an aireamh de ghaisgich agus bhana-ghaisgich Ghàidhlig a tharraing misneachd on deasbad is tha air a dhol air adhart gu soirbheachas, chì sinn an luach a th’ ann. Gu h-àraidh na fir òga, mar eisimpleir tha cuimhne agam air an leithid de Iain Beggs agus Javen Houston mar ghillean òga glasa a’ seasamh gu mì-chofhurfhutail air an àrd-urlair ach an uairsin a’ fàs ann am misneachd, a-nis tha iad nan deagh eisimpleir air Gàidheil òga mhisneachail a’ cur gu feum a’ chànain agus a’ brosnachadh na h-òigridh.

Is mi bha urramaichte an cothrom fhaighinn a bhith ag obair le òigridh ionmholta chomasach thar nam bliadhnaichean, tha cuimhne mhath agam air a h-uile sgioba agam – o Sgoil MhicNeacail, Morris is Alison, o Sgoil Phort Rìgh, Danaidh is Crossal, Evie is Stephanie, Anna is Eilidh (a bhuannaich an gnothach), Ceitidh is Raonaid, o Sgoil Ghilleasbuig, Màiri is Robbie, Lola is Ruairidh, Raonaid is Fionnlagh – ’s mi ag ionndrainn a’ chraic is na co-fharpais a-nise gu bheil mi an-sàs le luchd-ionnsachaidh a-mhàin ann an Sgoil Alanais.

Dhomh fhèin, mar fhear a dh’ionnsaich Gàidhlig san àrd-sgoil agus a tha a-nis ga teagasg mar sin, chanainn gur e sin cnag na cùise, gur e an aon laigse a th’ ann nach robh riamh an leithid de rud ann airson luchd-ionnsachaidh aig ìre na h-àrd-sgoile. Cha ghabhadh deasbad a bhith ann leis an ìre chànain a tha an dùil – ach tha rudeigin praitigeach a dhìth far an tigeadh luchd-ionnsachaidh òga còmhla, airson ceanglaichean agus càirdeas a dhèanamh agus a bhiodh gam brosnachadh a bhith a’ leantainn orra le Gàidhlig san àm ri teachd.

Mar thidsear a bha an-sàs gu domhainn anns an roinn seo fad mo chuairt-obrach, ’s e an roinn far an deach dearmad mòr a dhèanamh a thaobh thachartasan den leithid – ged ’s fior chudromach a tha inbhich ag ionnsachadh na Gàidhlig agus sgoilearan foghlam tro mheadhan na Gàidhlig – thàinig iomadh neach cudromach à tobar luchd-ionnsachaidh na sgoile agus bhiodh e math a bhith a’ faicinn barrachd taic, a thaobh airgid is thachartasan, a’ dol an rathaid sin.

Gur math thèid leis a h-uile sgioba an t-seachdain seo agus dha na ceithir sgiobaidhean a ruigeas Pàrlamaid na h-Alba. Cluinnear iad air BBC Radio nan Gàidheal agus ma tha thu ann an Dùn Èideann ’s fhiach e a dhol ann dhan chuairt-dheireannach.

Ann an co-dhùnadh, tha mo smuaintean a’ dol gu Anna McMullen a bhuannaich an Deasbad ann an 2009 mar bhall de sgioba Phort Rìgh còmhla ri Eilidh NicDhonnchaidh. Chuala mi mu bhàs a h-athar, Coinneach MacFhionguin anns na Stàitean Aonaichte an latha eile. Bha Coinneach an-sàs gu mòr ann an Gàidhlig thar nam bliadhnaichean agus ’s cinnteach gun robh e pròiseil nuair a thog Anna an Cuach am bliadhna sin. Tha fios agam gun robh mise. Fois shiorraidh dha.

– Eòghan

http://www.deasbadbtalba.com/

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Cànain, Cànan & Cultar, Foghlam | Comments Off on Brìgh is Èifeachdas | Deasbad nan Àrd-sgoiltean

Ceisteachan-ciùil | Joy Dunlop

joy-dunlop

Uill, tha sinn glè fhortanach bana-renaissance na Gàidhlig, Joy Dunlop, a bhith cuide rinn an turas seo leis na h-òrain a bheir buaidh orra – bho “Thoir mo shoraidh” gu “Hairspray” – agus ma tha thu airson a pòsadh, tha comhairle aice dhut….

’S e a’ chiad òran air a bheil cuimhne agam…

’S cinnteach gur e ‘Sambalele’ a bh’ ann, òran beag Brasilianach a dh’ionnsaich sinn sa bhunsgoil. Tha fhathast cuimhn’ agam air na faclan cuideachd: ‘Sambalele was downhearted, for him the day had not started…”

Mas e òrain Mhòid air a bheil sinn a-mach, tha deagh chuimhne agam air a’ chiad òran a ghabh mi – ‘Nunn do Mhuile’, aig a’ Mhòd Nàiseanta san Òban ann an 1992. B’ ann anns an Lorne Suite, shìos an staidhre ann an Taigh-òsta ‘The Great Western’ a bha an fharpais, àite nach eil fiù ’s ann a-nise!

’S e an t-òran a chuireas samhradh nam chuimhne…

‘Another Chance’ le Roger Sanchez. Aig deireadh na ciad bliadhna agam aig SMO, chuir mi samhradh seachad ag obair ann an taigh-òsta Scàranais ann an Tiriodh agus bhiodh na caileagan uile ann an càr mo charaid Hana, a’ dràibheadh timcheall an eilein ann an agus ga sheinn aig àird ar claiginn. Bha sinn cuideachd dèidheil air ‘There’s Your Trouble’ leis Na Dixie Chicks agus ‘Fast Car’ le Tracey Chapman agus chan urrainn dhomh ach smaoineachadh air an t-samhradh ud nuair a chluinneas mi fhathast iad.

’S e an t-òran a bheir orm smaoineachadh air gaol agus gràdh…

‘Breisleach’ le Aonghas Dubh MacNeacail. Saoilidh mi gur e fear de na h-òrain ghaoil as fheàrr a th’ againn ann an Gàidhlig – tha an loidhne “Chì iad mis’ is thusa sùgradh, bil ri bil ar n-anail aoint” cho cumhachdach. Nan sgrìobhadh cuideigin a lethid mu mo dheidhinn, phòsainn sa bhad iad!

’S e an t-òran a sheinneas mim aig Karaoke/Cèilidh…

Ged a chanas mi nach toil leam idir karaoke, ’s coltach nach eil dad a chumas bhon mhicrophone mi! Tha geàrr-liosta agam le òrain a dh’fhaodainn gabhail : Don’t Speak (No Doubt), Like a Virgin (Madonna), Say what you want (Texas), All I want for Christmas is You (Mariah Carey), Shake it Off (Taylor Swift), Grease megamix agus Endless Love (Diana Ross and Lionel Ritchie) – a ghabhas mi le mo charaid Nicola a-mhàin!

Mas ann aig chèilidh a tha mi, gabhaidh mi òran le deagh shèist air am bi a h-uile duine eòlach. ’S e ‘A Fhleasgaich Òig as Ceanalta’ a’ chiad taghadh a bhios agam mar as àbhaist ach ’s toil leam cuideachd ‘Thoir mo Shoraidh thar Ghunnaidh’ agus ‘Tioram air Tìr’.

’S e an t-òran a chuireas ann an deagh shunnd mi…

‘Crazy in Love’ le Beyonce. Chan eil dad nas fheàrr airson mo chur ann an fìor dheagh shunned agus cho luath ’s chluinneas mi toiseach an òrain, chan urrainn dhomh ach mo thòin a chrathadh!

Act ma tha mi feumach air fìor dheagh spionnadh, cluichidh mi an clàr dùbailte agam ‘101 Songs From the Musicals’ ages cuiridh mi orm gur e Sarah Brightman a th’ annam ann am Phantom of the Opera no Tracey Turnblad ann an Hairspray – “you can’t stop the beat!”

– Joy @joydunlop

Tha Joy a’ ruith cùrsa aig Sabhal Mòr Ostaig airson Luchd-ionnsachaidh Eadar-mheadhanach an ath shamhradh.

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Gun roinn-seòrsa | Comments Off on Ceisteachan-ciùil | Joy Dunlop

"Gum bi Oidhche Shamhna mhath agaibh uile! " Comhairle na Gàidhlig

Comments Off on "Gum bi Oidhche Shamhna mhath agaibh uile! " Comhairle na Gàidhlig

Bogadh STEALL 1.1

timarmstrong_steallAbair oidhche a bh’ aig STEALL ann an Glaschu Diardaoin! Theich mi bho obair air an trèana bhon Chaol mu 12f, an dùil Glaschu a ruigsinn còrr is uair thràth, ach los gun robh duilleagan fliucha air an rèile, chaill mi trèanaichean, agus cha do ruig mi an café ach gu beagan mhionaidean mus do thòisich am fleadh. Chaill mi am bogadh aig an leabhar ùr aig Niall O’Gallaghar, agus is truagh sin, ach nuair a thàinig mi a-steach, bha am partaidh air bhoil agus an t-àite loma làn ghaisgeach Gàidhlig Glaschu.
img_20161027_193652527
Cha chreid mi gun robh oidhche cho spòrsail agam ann an greis mhòr. Bha faireachdainn cho bàigheil ann agus a h-uile duine moiteil à Lisa Storey agus à muinntir ChLÀR air fad leis cho grinn, brèagha ?s a tha an iris ùr. Rinn mi an leughadh agamsa agus bha cothrom agam èisteachd ri Seonag Monk a’ leughadh a’ phìos cianail èibhinn, drùidhteach aicese, Maureen NicLeòid a’ leughadh sgeulachd ghoirid ùr le Alasdair a’ Bhocsair, Pàdraig MacAoidh a’ leughadh cuid dhen bhàrdachd ùir aicesan, agus òran Gàidhlig ùr le Robbie Anndra MacLeòid. Dhearg an t-òran aig Robbie Anndra orm gu làidir, agus gun do sgrìobh e òran ann an stoidhle nuadh ach le comhardadh ceart Gàidhlig, rud nach eil idir cumanta anns an latha an-diugh.
steall_crowd
Ma chaill sibh am fleadh ann an Glaschu, ach sibh faisg air Inbhir Nis, cuimhnichibh gum bi bogadh eile ann, bogadh Steall 1.2, an ath sheachdain, Dimàirt, a’ chiad latha dhen t-Samhainn, aig 7f, ann an Artysans Café, le Aonghas Mac a’ Phì a’ seinn na pìoba, Maoilios Caimbeul agus Meg Bateman a’ leughadh, agus Iain MacIllechiar mar fhear an taighe. Ged nach bi mi fhìn a’ leughadh, thuirt Meg gum faighinn lioft sa chàr aice, agus mar sin, bidh mi ann agus deiseil airson partaidh mhòr.
stealllaunch
Dealbhan le Shelagh Chaimbeul.


Posted in Ficsean-saidheans, naidheachd | Comments Off on Bogadh STEALL 1.1

Bàrdachd | cathair na cuibeige, 2009

rain-829669_1920

 

 

 

 

 

cathair na cuibeige, 2009

thig a’ cheist sin thugam fhathast
nuair a smaoinicheas mi air, agus
air an t-samhradh ro ghoirid
far nach robh sinn còmhla, agus far an robh

an dithis againne a-muigh fo uisge
an fheasgair ud, fhaclan ann an cànan
nach do bhuin dha, agus, às an dèidh,
nar teanga chumanta nach do bhuin dhan àite

nam aisling, togaidh e mo làmh, agus
bheir e pòg dhomh fo na craobhan,
bocsa poutine fhathast teth nam làimh eile

an da-rìribh, ge-tà, cha tuirt mi guth,
agus chan eil dad eadarainn an-diugh
ach sàmhchair, ’s faclan a bhàsaich air bhilean

– Nathaniel Harrington

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in bàrdachd, Cànan & Cultar, Gun roinn-seòrsa, litreachas, Nathaniel Harrington | Comments Off on Bàrdachd | cathair na cuibeige, 2009

An trèana anns an drèana – the Waterloo and City Line #gàidhlig @wlooandcityline

Sa bhloga seo, tha sinn air coimhead air loidhne a bha uair san Underground agus a tha a-nis na loidhne ghlèidhte (Epping-Ongar), mu loidhne a bha uair san Underground agus a tha a-nis san lìonra nàiseanta (Northern City Line) agus mu loidhne Underground a tha a-nis air a dhol dhan lìonra nàiseanta mar phàirt den London Overground (Loidhne Lunnainn an Ear).

Gach turas a bhios mi ann an Lunnainn, bidh mi a’ tadhal air loidhne fho-thalamh eile a tha gu math neo-àbhaisteach – an Waterloo and City Line, no ‘the drain’.

Aig ceann na loidhne: Waterloo

Tha an loidhne ghoirid seo – a tha mu 1.5 mìle a dh’fhaid, a ruith eadar dà stèisean – Waterloo agus Bank. Tha i a’ frithealadh daoine a tha ag obair ann am banca Shasainn agus san t-city.

Chaidh an Waterloo and City Railway fhosgladh ann an 1898 ann mar loidhne tiub domhainn fon Thames. Ged is e rathad-iarainn fo-thalamh a th’ ann, cha deach a chur a-steach dhan London Underground idir. Aig a’ Chruinneachadh (Grouping) ann an 1923, chaidh a chur dhan Southern Railway agus chaidh a chur gu British Railways nuair a chaidh na rathaidean-iarainn a chur còmhla san roinn phoblaich ann an 1948.

Aig ceann eile na loidhne: Bank

Mar sin, bha loidhne tiub ann nach robh idir san London Underground agus aig an robh a trèanaichean fhèin seach trèanaichean London Underground.

Bha na trèanaichean a bha air an loidhne eadar 1940 agus 1994 air leth snog agus tha tè aca air a glèidheadh san Acton Museum Depot.

Dealbh sgoinneil bho Terry Eyres air Flickr de na seann trèanaichean.

Aig a cheann thall, chaidh an loidhne a thoirt dhan London Underground ann an 1994 agus chaidh trèanaichean ùra coltach ris na trèanaichean tiub air an Central Line a chur air an loidhne ann an 1993.

Tha spiorad fa leth fhathast aig an loidhne bheag sgoinneil seo, ge-tà agus mholainn gun tèid a h-uile aficionado rèile air – dìreach thoir an aire gu bheil tòrr bhancairean ann!

Alasdair


Posted in London Underground, Lunnainn, railways, the Drain, Waterloo and City Line | Comments Off on An trèana anns an drèana – the Waterloo and City Line #gàidhlig @wlooandcityline

TURAS DHAN T-SABHAL MHÒR

b2ap3_thumbnail_image4.JPG

Air an 20mh latha den t-Sultain chaidh buidheann nighean bhon treas bliadhna a-null dhan  t- Eilean Sgitheanaich airson faighinn a-mach dè bha ri dhèanamh aig Sabhal Mòr Ostaig. Air ruighean a-null bha iad den bheachd gur e àite gleansach agus ùr a bh' ann. 

b2ap3_thumbnail_image5.JPG

Dh'èirich iad tràth madainn Diciadain, agus an dèidh bracaist, chaidh iad gu ruige “set” an t-siabainn Gàidhlig Bannan.  Chòrd sin gu mòr leotha ach a-mhàin am fuachd - bha e eagallach fuar!   Chuir iad beagan ùine seachad a' coinneachadh le Tony Kearney (Torquil), Debbie NicAoidh, Cailean Collier, Laura NicIllinnean agus an còrr den sgioba agus chunnaic iad cuideachd filmeadh a' dol air adhart - chunnaic iad pàirt dhan phrògram a thèid a chraoladh an ath bhliadhna.

b2ap3_thumbnail_image6.JPG

An uairsin chunnaic iad aodach nan cleasaichean air fad agus chunnaic iad oifisean luchd-obrach Bannan agus Sabhal Mòr Ostaig.  Rinn iad beagan dràma còmhla ri Coinneach, a chòrd riutha gu mòr, agus chuir iad crìoch air an turas le bhith a' coinneachadh le Mòrag Stiùbhart a thug fiosrachadh dhaibh mu chùrsa na Meadhanan a tha i a' teagasg anns a' cholaiste.

b2ap3_thumbnail_image3.JPG

b2ap3_thumbnail_image1.JPG

Thill na h-'ighnean dhachaigh oidhche Chiadain an-dèidh turas sgoinneil.  Bha an turas air a chuir air dòigh le Màiri Anna Chaimbeul, Iomairt Ghàidhlig Uibhist a-Deas Roinn na Gàidhlig ann an Sgoil Lionacleit.

b2ap3_thumbnail_image2.JPG

 

Posted in blòg | Comments Off on TURAS DHAN T-SABHAL MHÒR

Turas air an Northern City Line #gàidhlig

Chaidh an teaghlach air turas gu Lunnainn bho chionn goirid agus fhad ‘s a bha sinn ann, bha mi airson beagan spòrs trèanach a bhith agam!

Rinn sinn tòrr rudan àbhaisteach do luchd-turais, chunnaic sinn Big Ben, chaidh sinn gu Taigh-tasgaidh Florence Nightingale agus gu Taigh-tasgaidh Sherlock Holmes. Bha turas againn gu Taigh-tasgaidh Bhreatainn cuideachd far am faca sinn Clach Rosetta – rud a chòrd rium mar eadar-theangaire, agus fir-tàileisg Leòdhais cho math ris an seòmar leughaidh far an do sgrìobh Karl Mark Das Kapital. Sgoinneil!

Instagram Photo

A thaobh còmhdhail, chaidh sinn ann agus air ais air a’ chadalaiche, the Caledonian Sleeper, chaidh sinn air tòrr mòr Borismasters (New Bus for London/New Routemasters), air an tiùb gu tric is minig agus air a’ Chàr-chàbaill Emirates Airline. Mar as àbhaist, chuir e iongnadh orm cho saor, ceangailte, uaine is èifeachdach sa tha an t-siostam. Tha tòrr mòr againn ann an Alba ri ionnsachadh bho Lunnainn.

Instagram Photo

An Emirates Airline, Greenwich, Lunnainn

A bharrachd air seo, chaidh mi air safari rèile air an Northern City Line. ‘S e seo an loidhne eadar Moorgate agus Finsbury Park. B’ àbhaist dha a bhith mar phàirt den London Underground leis an ainm ‘the Highbury Branch’ den Northern Line gus an deagh a ghabhail thairis le BR ann an 1976. ‘S ann an seo cuideachd a thachair mòr-thubaist rèile Moorgate ann an 1975 nuair a chaidh 43 daoine a mharbhadh nuair nach do stad trèana aig ceann na loidhne.

7170432235_02940183c0

Dealbh sgoinneil de thrèana tiùb air an loidhne ann an 1966 le DavidH73 air Flickr

Carson a tha ùidh agam san loidhne ghoirid seo? A chionn ‘s gu bheil i caran neo-àbhaisteach. Bha i uair san Underground agus tha coltas an Underground oirre fhathast, ged a tha i san lìonra nàiseanta. A bharrachd air seo, tha an Northern City, a tha a-nis air a ruith le Great Northern, feumach air tòrr mòr obair ùrachaidh agus tha na stèiseanan is na trèanaichean fhathast mar a bha iad sna 1980an. Tha e coltach gun tèid an loidhne seo a ghabhail thairis latha de na làithean leis an London Overground agus gun tèid a h-uile rud ùrachadh, is mar sin, bha mi airson a faicinn mus tèid a sgeadachadh.

Instagram Photo

Seo trèana air an loidhne an-diugh aig Finsbury Park far an d’rugadh Johnny Rotten agig na Sex Pistols (droch dhealbh – tha mi duilich!)

Alasdair


Posted in England, Finsbury Park, London Underground, Metrothan, Moorgate Line, Northern City Line, railways, Sasainn | Comments Off on Turas air an Northern City Line #gàidhlig

An Luingeas Dorcha air Fàire

cover_luingeas

Tha e a’ toirt gàirdeachas mòr dhomh innse gum bi an nobhail ùr agam a’ tighinn a-mach ann an sreath am broinn na irise ùire, STEALLAn Luingeas Dorcha air Fàire as ainm dhi, agus ’s ann innte a bhios sinn a’ leantainn Sàl, Rìosa, A-Hiom agus ghrunnan charactaran ùra anns na dàna-chuairtean aca an dèidh Air Cuan Dubh Drilseach. Thig caibideil ùr a-mach anns gach eagran dhen iris, a’ tòiseachadh leis a’ chiad chaibideil ann an STEALL 01:  “Sia Òirlich bhon Ghrèin.”

Tha an nobhail ùr seo air a bhith anns a’ bheairt fad greis mhòr, agus bha mi gu spreidheadh le iorpais, ag iarraidh an naidheachd a sgaoileadh. Tha mi air mo dhòigh ghlan a-nis gum b’ urrainn dhomh bruidhinn uimpe. Cha chan mi cus an seo mun sgeulachd fhèin ge-tà, ach gun nochd mòran dhe na prìomh charactaran bho ACDD innte.

Cuideachd, tha mi ag iarraidh a ràdh gu bheil mi uabhasach taingeil gun do dh’aontaich CLÀR gun nochdadh an nobhail ann an sreath ann an STEALL. ’S e leasachadh air leth cudromach a th’ ann an STEALL agus ’s e urram a th’ ann a bhith a’ gabhail pàirt ann.

Bidh STEALL 01 ga cur air bhog ann an Glaschu air an Diardaoin seo tighinn agus bidh mi fhìn ann, a’ leughadh bhon chiad chaibideil. Ma bhios sibh geàrr air Glaschu air Diardaoin, gun tig sibh ann!


Posted in Ficsean-saidheans, naidheachd | Comments Off on An Luingeas Dorcha air Fàire