Sgeulachd Ghoirid | An Seun


Sgrìobhte le Steaphan

 

geata_oir

Latha a bha seo, dh’fhàg Sìm am flat aige, agus dh’fhalbh e sìos gu ruige bruach na h-aibhne far an robh e ag obair ann an oifis reic chàraichean. ’Na ghainntir de dh’fhàrdach air an làr ìosal, cha robh mòran a-staigh a b’ fhiach do chàch a shiolpadh aiste, oir cha robh ann ach seann nithean – giotàr nach cluicheadh e, leabhraichean nach leughadh e, telebhisean nach robh ach sgleòthach aig a’ char as fheàrr ach a dhèanadh an gnothach air DVDan a shealltainn. Seann àirneis nach bu leis-san, leithid sèise, ciste-leabhair, clòsaid canbhais, bòrd-leapa. Lobhta-làir cumhang a bh’ aige air mhàl, ach math gu leòr air a shon fhèin.

Ged nach robh mòran ann, bha e airson am beagan cuid a bh’ aige...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Steaphan.

Frìoslann, Frìoslannais agus Latha Twitter #Frysk


Sgrìobhte le SocialMediaAlba

Provinsjehûs Fryslân / Provinciehuis Friesland (Tùs: Provincie Fryslân)

 

Pàrlamaid na Frìoslann – Co-fharpais Aithris (Tachartas Là Twitter na Frìoslannais)

Bidh mi nam aoigh aig co-fharpais aithris anns a’ Phàrlamaid an seo a-nochd. ‘S e tachartas a th’ ann a tha pàirt dhen phrògram airson Latha Twitter na Frìoslannais a-màireach – 17.04.14 far am bi duine air feadh Frìoslann a’ dol gu Twitter gus pàirt a gabhail ann an còmhradh nas motha ann am Frìoslannais. Tha iad a’ cleachdadh an taga-hais #Frysk sin a dhèanamh. Tha mi air a bhith ag ionnsachadh abairt no dhà ann am Frìoslannais,...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig SocialMediaAlba.

Hillsborough – Ceartas dha na 96?


Sgrìobhte le Eoghan

The You'll Never Walk Alone gates with flowers and scarfs

An latha eile, chunnaic mi dealbh de dà sgioba bhall-coise a’ seasamh guaillibh le chèile, ach ’s e an rud iongantach gur e dà sgioba bhon aon bhaile, mionaidean mus do thòisich cuairt-dheireannach mhòr, a bha ann. Cò an dà sgioba? Everton agus Liverpool aig Cuairt-Dheireannach Cupa a’ Bhainne 1984 (mar a bha aca air Cupa Lìog Shasainn aig an àm).

A-rèir coltais an latha sin, a’ chiad uair a bha an dà sgioba air coinneachadh...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Eoghan.

Oidhche ann an Taigh Baghasdail


Sgrìobhte le Màiri Anna Chaimbeul

 boisdale-house.JPG

Chaidh oidhche a chuir air dòigh do chlann ann an Clas 7, far an do dh’ fhuirich iad fad oidhche ann an Taigh Baghasdail ann an Taobh A deas Lochbaghasdail a’ gabhail pàirt an diofar chur-seachadan spòrsail, agus iad sin uile tro mheadhain na Gaidhlig.

Rinn an òigridh beagan bèicearachd agus chluich iad mòran gheamannan a bha a’ toirt orra an cuid Ghàidhlig a chleachdadh.  Fhuair iad cuideachd an cothrom tadhail greis air cèilidh a bha air a chuir air dòigh le oileanaich bho Sabhal Mòr Ostaig agus abair gun robh deagh cheòl agus òrain ri chluinntinn an sin.

taigh-tughaidh.JPG...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Màiri Anna Chaimbeul.

Crìochan is ceanglaichean


Sgrìobhte le monanicleoid

004

Tha mi a’ leugadh “The Sleepwalkers”, an leabhar mu dheidhinn a’ Chiad Chogaidh Mhòir (thug mi iomradh air roimhe), agus tha mi ag èisdeachd ri dà chlàr uabhasach brèagha a chaidh am moladh dhomh le caraid: “Al-Maraya” le Al Andaluz Project, agus “Mare Nostrum” le Hesperion XXI / Jordi Savall (toiribh an aire, bidh an duilleag sin a’ cluich ciùil nuair a dh’ fhosglas sibh i!)

Tha beachdan car coltach air cùlaibh an dà phròiseact ciùil sin: tha iad ag obair leis an dualchas bheartach anns na dùthchanan timcheall air a’ Mhuir Mheadhanach, agus a’ rannsachadh...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig monanicleoid.

Naidheachdan à Nirribhidh


Sgrìobhte le yesalba

Tha rudeigin draoidheil mu dheidhinn Nirribhidh an-dràsta. An àite a bhith a’ sealltainn dhan àird an Iar airson tìr a’ gheallaidh, tha na Gàidheil, maille ri Alba air fad, ag amhairc dhan àird an Ear. Tha Lochlann a’ tarraing aire beachdadairean bho gach taobh an deasbaid is e a’ taisbeanadh an dà chuid na dùbhlain is na cothroman a tha neo-eisimeileachd a’ tabhainn.

Chaidh mi thall a Nirribhidh le cuid dem theaghlach, air sgrìob a dh’Oslo. Cha robh ann ach baile beag neo dhà aig ceann an Oslofjorden, nuair a dh’fhàg na Lochlannaich taobh siar na dùthcha, airson eileanan ìseal na h-Alba, is air adhart a dh’Èirinn. Ach ann an Oslo an-diugh, tha e gu math follaiseach gu bheil an t-uabhas togail a’ dol, is nach eil iad gann de mhaoineachadh air a shon. Bha togalach ùr ga thogail aig a’ Phort-Adhair, is lean eisimpleirean den leithid fhad ’s a bha sinn a’ snighe a-steach dhan bhaile air an trèana. A’...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig yesalba.

Lios MoChuda, na Gàidheil agus #Gàidhlig


Sgrìobhte le SocialMediaAlba

Seo òraid a rinn mi an-uiridh aig Sabhal Mòr Ostaig ann an clas Saoghal na Gàidhlig:

Screenshot 2014-04-13 11.42.03

’S e amas na h-òraid a thoirt gearr-chunntas eachdraidheil de Lios Mochuda agus a buntanas leis na Gàidheil agus an cànain. Tòisichidh mi le linn a’ Chàlbhain agus cleachdaidh mi sin a neartaich am beachd agam agus a ràinig aig dealbh de far a bheil sinn an-diugh a thaobh Gàidhlig anns a’ bhaile seo.

’S e baile beag agus seann sgìreachd a th’ann an Lios Mochuda, a’ suidheachadh sa dhùthaich faisg air Lannraig, ann an Dail Chluaidh, ann an Siorrachd Lannraig a Deas. Tha tri fichead sa chòig mìle ceàrnagach...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig SocialMediaAlba.

Na cuibhlichean a’ tionndadh


Sgrìobhte le Rhona

bike shadowsAn ath mhìos, thèid sgeama rothaireachd a chur air bhog ann an Glaschu. Coltach ris na Baidhseagalan Boris a th’ aca ann an Lunnainn, bidh 400 rothair ri fhaighinn air mhàl tron sgeama, aig 31 àiteachan sa bhaile, ‘s a’ mhòr-chuid dhiubh ann am meadhan a’ bhaile agus san Taobh an Iar. Rè ùine Geamaichean a’ Cho-fhlaitheis, bidh na rothairean ri fhaotainn aig 6 àiteachan a bharrachd, a bhios faisg air goireasan nan Geamaichean. (Seo mapa de na h-àiteachan far am bi na rothairean ri thogail.)

...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Rhona.

Tramaichean an Tighearna an Dùn Èideann! #gàidhlig


Sgrìobhte le alasdairmaccaluim

Chaidh mi fhèin is mo dheagh charaid Wilson MacLeòid a-mach airson deochag a-raoir: deochag rud beag eadar-dhealaichte bhon àbhaist. Tha na tramaichean ùra an Dùn Èideann fo dheuchainn an-dràsta agus bha sinn airson a dhol gu pinnt ann an àite far am b’urrainn dhuinn beagan spotadh-thramaichean a dhèanamh.

An fhèineag a bu mhiosa a chaidh a thogail riamh!

Às dèidh beagan rannsachaidh, thagh sinn Tiles air Cearnag Naomh Anndrais far a bheil deagh shealladh ri fhaighinn de na tramaichean.

Tiles: Deagh shealladh...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig alasdairmaccaluim.

Deugairean Uibhist agus na h-ealain


Sgrìobhte le Màiri Anna Chaimbeul

b2ap3_thumbnail_beicearachd.JPGb2ap3_thumbnail_media.JPGAs dèidh na sgoile air Dihaoine 21 den Ghearran fhuair sgoilearan bho Àrd-sgoil Lìonacleit an cothrom measgachadh de chur-seachadan a ghabhail tro mheadhan na Gàidhlig airson na sgilean ealain aca a leasachadh.

 

Bha an tachartas air a ruith le Màiri Anna Chaimbeul aig Iomairt Ghàidhlig Uibhist a Deas le taic bho Paul Steele bho Phròiseact Òigridh nan Eilean.  Fhuaireadh taic-airgid airson a phròiseact seo bho Sgeama Taic Freumhan Coimhearsnachd aig Bòrd na Gàidhlig

 

Ghabh an òigridh pàirt anns na cuspairean a leanas; na meadhanan, dannsa ceum, seinn,...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Màiri Anna Chaimbeul.