GAELIC SELF-TAUGHT – LEASAN a DHÀ * – an Gnìomhair "A BHITH" ; an Tràth Làthaireach Neo-Eisimealach


Sgrìobhte le from puxill

Lesson 2* - the Verb "TO BE" ; Present Independent Tense (part 2)

Aithris-àichidh (Disclaimer) :--
This lesson, and any which may follow, is from MacLaran's Gaelic Self-Taught which I noticed in the library this morning and picked up wondering what it was. The language instructions, exercises and pronunciation tips are all from MacLaran's Gaelic Self-taught which was published in 1923 by Alexander MacLaran and Sons, Gaelic Publishers. The directions in Gaelic (and English) which accompany the lesson are mine.


A bheil an leabhar-sgrìobhaidh agaibh? (Do you have the notebook?)
Ceart ma-tha, a thòiseachadh. (Right then, to begin.)

Fosgail an leabhar-sgrìobhaidh agaibh dhan dhuilleig air a bha thu a' sgrìobhaidh roimhe. (Open your notebook to the page on which you were writing before.)

Leum loidhne an dèidh an seantans mu dheireadh. (Skip a line after the last...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig from puxill.

Failte air ais!


Sgrìobhte le Seumas Gilleasbuig