Gaelic 2030 conference – summary #gàidhlig #cleachdi

The Scottish Parliament’s think-tank Scotland’s Futures Forum held a conference about Gaelic on the 6th of December. It was entitled ‘Buaidh is piseach – Scotland 2030: Gaelic – what would success look like?’ The aim of the conference was to look forward at the position that Gaelic could and should have in 2030 and further … Leugh an corr de Gaelic 2030 conference – summary #gàidhlig #cleachdi
Posted in Bòrd na Gàidhlig, Foram Alba air Thoiseach, Gàidhlig, Ken MacIntosh MSP, language planning, language policy, Mary Ann Kennedy, Scotland's Futures Forum, Tadhg O hIfearnain, Wilson McLeod | Comments Off on Gaelic 2030 conference – summary #gàidhlig #cleachdi

Gàidhlig gun ghnè?

lenguaje_inclusivoCiamar a bhiodh eadh, nam faigheamaid cuidhteas gnè agus na tuisealan ann an Gàidhlig? Thòisich mi a’ smaoineachadh air an ceist seo an dèidh dhomh alt a leughadh anns an Washington Post mu oidhirp seòrsa Spàinnis a chruthachadh gun ghnè ann an Argentina, air sàillibh ’s gu bheil cuid am beachd gu bheil ceangal eadar cànan le gnè agus gnèitheachas.

Abair gun dèanadh gluasad dha leithid diofar nam obair-sa. An ùine a bhios mi a’ cosg a’ feuchainn ri gnè agus na tuisealan a sparradh a-steach ann an inntinnean na oileanaich bochd agam, cha ghabh eadh tomhas. Is gann gun tig neach thugam a-nis a-mach à FMG le gnè agus na tuisealan coileanta aca, agus fiù ’s am measg cuid a fhuair Gàidhlig san dachaigh agus FMG, is àbhaist gum bi gnè agus na tuisealan aca fhathast cugallach.

O chionn fhada, dh’fheòraich mo cho-obraiche, Meg Bateman, carson a tha sinn fhathast a’ teagasg riaghailtean nach eil bitheanta tuilleadh? Carson a dh’fheumas sinn uibhir de phinn dearg a chleachdadh nar n-obair? (Faic: Gàidhlig Ùr, 2010)

Na gabhaibh dragh. Chan eadh rud a nì aon neach fa leth a tha seo. Bidh mi fhathast a’ teagasg na seann riaghailtean. Gus obair fhaighinn agus gus a bhith air an aithneachadh mar Ghàidheil le ’deagh Ghàidhlig’, feumaidh na riaghailtean traidiseanta uile a bhith aig na oileanaich agam. Ach ’s fhiach eadh faighneach, le bhith a’ cumail oirnn a’ teagasg na riaghailtean seo, dè da-rìribh a tha sinn a’ glèidheadh, agus dè na cothroman a tha sin a’ call?

Dè ur beachd?

PS, seo na riaghailtean gun-ghnè a chleachd mi gu h-àrd:

Riochdair: an seann riochdair neodrach Gàidhlig, eadh;

Riochdair sealbhach: am fear fireann, a (le sèimheachadh), ach chan eil fios agam gu bheil seo ceart. Is dòcha gum bu chòir riochdair sealbhach neodrach fa-leth a chleachdadh;

An t-alt singilte: an/m, (gun sèimheachadh, gun t-) anns a h-uile tuiseal;

An t-alt iolra: na (gun h-) anns a h-uile tuiseal;

Am buadhair: gun sèimheachadh, gun chaolachadh anns a h-uile tuiseal;

An t-ainmear singilte: gun chaolachadh anns a h-uile tuiseal;

An t-ainmear iolra: am foirm bunasach iolra anns a h-uile tuiseal.

Chan eil fhios ’m dè mholainn fhathast a thaobh riochdairean roimhearach, no riochdairean roimhearach sealbhach. Beachdan?

 

Posted in naidheachd | Comments Off on Gàidhlig gun ghnè?

Geàrr-chunntas air Co-labhairt #Alba2030 #gaidhlig

Chùm Fòram Alba air Thòiseach, tanc smaoineachaidh Pàrlamaid na h-Alba co-labhairt mun Ghàidhlg air 6 Dùbhlachd. B’ e ‘Buaidh is piseach – cò ris a bhiodh soirbheas dhan Ghàidhlig coltach’ an t-ainm a bh’ oirre. B’ e amas na co-labhairt coimhead air adhart ri suidheachadh na Gàidhlig ann an 2030 agus nas fhaide air adhart … Leugh an corr de Geàrr-chunntas air Co-labhairt #Alba2030 #gaidhlig
Posted in Alba2030, Gabhail pàirt, gaeilge, Gaelic, Gàidhlig, irish, meadhanana soisealta, Oifigear Riaghlaigh, Scotland's Futures Forum, Tachartasan is taisbeanaidhean | Comments Off on Geàrr-chunntas air Co-labhairt #Alba2030 #gaidhlig

On Gaelic, Language and Identity

Scotland is evolving as a country, as a cultural entity, as a place that knows itself. The contradictory and dividing myths we’ve told ourselves (and been told) are falling apart. One of the enduring mythologies is that of the “divided self” – from the “double and divided” Scottish self in literature including Hogg’s The Private […]
Posted in Caledonian Antisyzygy, Duolingo, Gàidhealtachd, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Scotland | Comments Off on On Gaelic, Language and Identity

Education and the colonisation of the Gàidhlig mind … 2

Part two of Iain MacKinnon’s exploration of colonisation and education in the Scottish and global context – see part one here. In the nineteenth century fairly direct forms of oppressive violence and terror appear to have been used in efforts to frighten young Gaels into abandoning their language. That physical force and forms of psychological […]
Posted in Colonisation, Decolonisation, Gàidhealtachd, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Gĩkũyũ, Iain Crichton Smith, Kenya, Linda Tuhiwai Smith, Scotland, Skye | Comments Off on Education and the colonisation of the Gàidhlig mind … 2

Education and the colonisation of the Gàidhlig mind

In 1755 the Scottish Enlightenment historian and future rector of Edinburgh University, Reverend William Robertson, delivered a sermon on the role of ‘the divine wisdom, in the government of the world’. Robertson was convinced that Christianity’s role in history was to redeem the vices and perfect the virtues of all human societies, and his sermon […]
Posted in Gàidhealtachd, Ghetto na Gàidhlig, History | Comments Off on Education and the colonisation of the Gàidhlig mind

Scottish Gaelic’s Journey to Duolingo 

Ciaran Iòsaph MacAonghais – a Primary Teacher from Fort William and co-creator of the Scottish Gaelic Duolingo course – takes us through Scottish Gaelic’s journey to Duolingo. [follow Ciaran at @thaseomath ] Scottish Gaelic is the latest language to feature on Duolingo – the world’s largest language learning platform. Over 50,000 people have signed up to […]
Posted in Gaelic, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Scotland, Scottish Gaelic | Comments Off on Scottish Gaelic’s Journey to Duolingo 

Dè th’ ann a tha fàgail latha Naoimh Anndra cho àraid, cho speisealta? + 2 yr

Well a chàirdean, mun àm seo dhen a’ bhliadhna bidh Gilleasbuig air bhioran, mar a shaoileadh sibh, agus sùil aige ri Corporate tweets an dearbh latha seo fhèin [30mh Sàmhain]. Oir bha latha Naoimh Anndra a-riamh na rud tana, lom mus robh na tweets chorparra ann agus a’ togail ceann a h-uile còig mionaidean, suas gu 5f co-dhiù, agus iad gu sunndach a’ dùsgadh blàths ann an gach cridhe is anam a
Comments Off on Dè th’ ann a tha fàgail latha Naoimh Anndra cho àraid, cho speisealta? + 2 yr

2019 An Dùbhlachd: Cladach, bàtaichean is iasgach / Dec. Shore, boats & fishing

This month I’ve picked out a batch of Seaboard words connected to the shore, boats and fishing. (Thanks as usual to all the many contributors!) The vast majority are from Gaelic, as usual, even though local pronunciation often varies from that given in dictionaries. I haven’t been able to track down the roots of one or two, so any help with these would be appreciated. And I’m no expert on technical terms for boat parts etc, despite the best efforts of Bruce and Hugh, so please excuse (and correct) any inaccuracies! Please send any further contributions on this or any other subject to me, or just hand them in to the Hall.

Before I forget, I have also left in the Hall office a reference copy of a new booklet just published by Seòsamh Watson, the Irish professor who conducted interviews and research on Gaelic in the Villages over several years, especially with Bell Ann and Dolly. The booklet is called Boats, Bibles and Boyans, and is a collection of some of Seòsamh’s articles on the Seaboard, especially Gaelic-related. (Mìle taing to him for sending that on.)  Do ask there if you’re interested in seeing it.  A few people have their own copies, so would maybe lend them out. I don’t think the book is commercially available just now.

Shore

Cladach – coastline, shore

-mara – of the sea, of the tide (muir = sea), e.g. eun-mara – seabird; làn-mara – full/high tide; muc-mhara – a whale (sea pig!); maighdeann-mhara – mermaid.

Taigh na Mara – Sea House; Sùil na Mara – Eye of the Sea / gateway to the sea

Stralyach  =stràilleach – pile of seaweed on the shore  (pron. straw-lyach)

tungle – local pronunciation of Eng. /Scots Tangle, large edible seaweed with thick stalk and strap-like fronds

a porsht – a wee landing place. Gaelic: port, pron. porsht, a port or landing-place

gannach meen = gainmheach mìn, fine sand (pron. ganyach meen)

There’s a big suik on today – a big swell. Scots souk = suck, Gaelic sùghadh (soo-ugh)– a sucking, swell, the motion of the sea

Maighstir-cala – harbourmaster

Boat parts

Kennacracken /  Ceann a’ chrataich – seat end support in boat (top end of curved beam running up inside side of boat under seat)  G: ceann – head, top, end; cratach – back or side of a person.

Mash-crosh / mais-crois – footboard when rowing. G: maide-crois. maide – wood, stick, beam; crois – crutch or cross (match-eh-crosh)

Thaft – seat across coble (  G. tobhta, pron. approx.. tofta, Eng./Scots Taft or thaft = thwart, rower’s bench)

Jalup – pin for the oars.   G: dealg – pin, wire, skewer (pron. jalluk)

Rollack – rowlock.  G: rolag

Tallip – rowlock   G: talb – protuberance; rowlock (pron. tallup)

Fishing

Pockan-mor = pocan-mara – the sea-bag, a cloth bag with the fisherman’s food for the trip.

Croick – a stand for a creel.  Croich; gallows, cross

Dreichie – a small boat-anchor  (no origin found)

Cleep /cleap / clape = Gaelic: clip (pron. cleep) – a hand-hook or gaffe for bringing in larger fish, lobsters or even a net.

Clye / clie – a creel, lobster-pot. Local pronunciation of Gaelic cliabh (clee-av)

Boicho the line – baiting . G: biathadh, pron. bee-ach-ugh or bee-ach-oo.

Raku the line– redd, clean, disentangle.   Possibly from G: ràcadh – raking; or racadh, a variant of sracadh – ripping, cutting apart; or even rèitich – redding

Plàtach – rush mat for placing the line on while baiting etc. G: plàt – woven material from rushes or straw

Bothan, pron. bo-an or bo-han, a shed or bothy, e.g. for storing nets or for smoking fish.

Strachail, strachu – a jerk or tug, e.g. when a fish was on the line, or a pull or rip in a jumper or net. Probably from Gaelic: streachail – lacerate; sracadh – tear (pron. sdrach-ugh/oo)

Kaip /caib / ceap – spade for digging lug.  G: caibe – spade, mattock

Biarst / bearst – a square frame round which a handline was wound.  G: beairt, pron. byarsht – generally equipment or tackle, or a contraption, frame. Beairt-iasgaich – fishing tackle; beairt-fhighe – a loom.

Scountack / scountag – a (short?) fishing line. “Baiting the scountag”, “I’m going to put out the scountag”. No definite origin found so far but a very common Seaboard word.  Possible connections to Gaelic sgann – membrane (skown); or busgainte – baited (boos-kantch-eh)

Did you catch anything? Nothing but the gorst! (i.e. no fish at all).  G: gort, pron. gorsht – famine.

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2019 An Dùbhlachd: Cladach, bàtaichean is iasgach / Dec. Shore, boats & fishing

Gilleasbuig Aotrom 2019-11-27 23:37:00

Tha Gilleasbuig Tha Gilleasbuig ag aithneachadh gu bheil tweetichean corparra Gàidhlig na pàirt bhunaiteach de dhualchas, aithne nàiseanta agus beatha chultarach na h-Alba agus tha am fear aotrom ag aithneachadh gu bheil prìomh dhleastanas againn airson a bhith a’ leasachadh agus a’ bhrosnachadh a’ chànain mar stòras eaconomach is sòisealta taobh a-staigh nan roinnean turasachd Albannach is
Comments Off on Gilleasbuig Aotrom 2019-11-27 23:37:00