Dè idir a th’ ann an Cead Reachdail? Bhidio ùr #gàidhlig #gaelic

A bheil fhios agad de th’ ann an Cead Reachail?  Faodaidh Pàrlamaid na Rìoghachd Aonaichte laghan a dhèanamh airson Alba air cùisean tiomnaichte (devolved) ach sa chumantas cha tèid laghan mar seo a dhèanamh le Pàrlamaid na RA ach a-mhàin ma tha Pàrlamaid na h-Alba air a cead a thoirt seachad. Seo cead reachdail. ‘S … Leugh an corr de Dè idir a th’ ann an Cead Reachdail? Bhidio ùr #gàidhlig #gaelic
Posted in Gabhail pàirt, Gàidhlig, Gnòthaichean pàrlamaideach, LCMs, Legislative Consent Motions, Sewel convention, Sewel motion | Comments Off on Dè idir a th’ ann an Cead Reachdail? Bhidio ùr #gàidhlig #gaelic

Achd na Gàidhlig/Gaeilge

Thairis air na beagan mhìosan a chaidh seachad tha connspaid ann an Èirinn a Tuath air aire an t-sluaigh a tharraing, le buaidh ‘An Dream Dearg’ am measg eile, gu h-àraid don iarrtas airson ‘Acht na Gaeilge’ aig Stormont. ‘S e deagh rud a tha seo, ach tha e a’ togail cheistean cuideachd. Carson nach […]
Posted in gaeilge, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, Ireland, Northern ireland | Comments Off on Achd na Gàidhlig/Gaeilge

Bhidio ùr sa Ghàidhlig mu chumhachdan na Pàrlamaid #gàidhlig #gaelic #foghlam

Tha sinn air goireas fiosrachaidh ùr a dhèanamh mu na cumhachdan a th’ aig Pàrlamaid na h-Alba. ‘S e a th’ ann ach bhideo goirid – dìreach mìonaid a dh’fhaide – a tha a’ sealltainn dhuinn de na cumhachdan a th’ aig a’ Phàrlamaid.   Tha e ag amas air a’ phobal, air sgoilean agus … Leugh an corr de Bhidio ùr sa Ghàidhlig mu chumhachdan na Pàrlamaid #gàidhlig #gaelic #foghlam
Posted in animation, bhideo, bhidio, Foghlam, Gabhail pàirt, meadhanana soisealta | Comments Off on Bhidio ùr sa Ghàidhlig mu chumhachdan na Pàrlamaid #gàidhlig #gaelic #foghlam

Sreath ùr airson 2018: a year in corporate Gaelic tweets

Gilleasbuig begins a new series, and finishes some old ones Tweet corporra a' mhìos, àireamh a h-aon: am faoilteach Meal a naidheachd oirbh, a mhuinntir Pàrlamaid na h-Alba! Chun an ath mhìos, eh a chàirdean! @GilleAotrom
Posted in corporate Gaelic tweets, Gaelic howlers | Comments Off on Sreath ùr airson 2018: a year in corporate Gaelic tweets

Bogadh Steall 3.2 — Dùn Èideann

Thèid STEALL III a chur air bhog aig a’ chlub Ghàidhlig, am Bothan, anns an taigh-sheinnse, Canons’ Gait, aig toiseach a’ Mhàirt. Bidh còmhradh is ceòl ann (le Robbie air a’ ghiotàr aige), agus Gàidheil chraicte Dhùn Èideann ri dannsa agus ruitearachd. Bidh e math!

Dun_Eideann

Posted in naidheachd | Comments Off on Bogadh Steall 3.2 — Dùn Èideann

Comhairle nan Leabhraichean @50

Ann an 2018, bidh Comhairle nan Leabhraichean, am prìomh bhuidheann airson litreachas Gàidhlig na h-Alba, a’ comharrachadh 50 bliadhna on a chaidh a stèidheachadh ann an Roinn na Ceiltis aig Oilthigh Ghlaschu. 

Chaidh a’ chiad choinneamh dhen Chomann Leabhraichean (mar a bh’ air a’ bhuidheann aig an àm) a chumail air 20 Dùbhlachd 1968, fo stiùir an Àrd-Ollamh Ruairidh MhicThòmais.

B’ ann aig an Oilthigh a bha Comhairle nan Leabhraichean stèidhichte gu 1996, nuair a ghluais i gu Sràid Achadh a’ Mhansa ann am Partaig, far a bheil bùth-leabhraichean, oifis agus stòr ann fhathast. Thairis air na bliadhnaichean, tha Comhairle nan Leabhraichean air taic a chumail ri iomadh sgrìobhadair agus foillsichear gus an àireamh de leabhraichean Gàidhlig ann an clò àrdachadh.

Mar chomharra air 50 bliadhna de thaic agus leasachadh airson litreachas na Gàidhlig, bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ taisbeanadh suaicheantas sònraichte tro 2018. Bha an suaicheantas air a dhealbhachadh le Anna Deplano aig Graficanna, agus thèid a chleachdadh air stuthan margaideachd is eile tron bhliadhna.

A bharrachd air na tachartasan Gàidhlig a bhios air prògraman fèisean litreachail nàiseanta is ionadail, leithid Aye Write, Fèis Leabhraichean Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann agus Imprint, bidh Comhairle nan Leabhraichean a’ cur prògram sònraichte air dòigh de thachartasan thairis air 2018. Thèid tuilleadh fiosrachaidh mu dheidhinn a’ phrògraim seo fhoillseachadh tron bhliadhna.

Thuirt Rosemary Ward, Stiùiriche Chomhairle nan Leabhraichean:

“Tha sinn air leth moiteil gu bheil Comhairle nan Leabhraichean air a bhith ann am bith airson 50 bliadhna. Tha e cudromach luaidh a dhèanamh air Ruairidh MacThòmais, a bha os cionn stèidheachadh a’ bhuidhinn san Oilthigh ann an 1968, agus air an iomadh ball a chùm taic ri Comhairle nan Leabhraichean thairis air na bliadhnaichean is i a’ fàs gu bhith na buidheann soirbheachail. Chan eil teagamh nach bi bliadhna thrang romhainn, ach tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri bhith a’ comharrachadh a’ chinn-latha shònraichte seo.”

Share

Posted in Gun roinn-seòrsa | Comments Off on Comhairle nan Leabhraichean @50

Ri fhaichinn ann an Inbhir Nis: soidhne ur tamailteach, ‘s e cuis nàire buileach glan a th’ annA-nochd, gu mì-fhortanach, tha agam ri litir sgrìobhadh dhan Daily Express. Chan urrainn dhomh a fuireach nam thosd, tha cuisean air fàs nas miosa buileach, fhios againn uile gu bheil airgead air a bhith a dhol dhan t-sitig le soidhnichean dà-chànanach ann an Inbhir Nis ach a-nis chan eil sgeul air Beurla idir. Chan eil ann leis an soidhne ur seo ach Gàidhlig agus Laideann . Cum Beurla Beò! – sgrìobh dhan na h-ùghdarrasan gun dail.
Comments Off on Ri fhaichinn ann an Inbhir Nis: soidhne ur tamailteach, ‘s e cuis nàire buileach glan a th’ ann

Schwebebahn na h-Alba! #gàidhlig #gaelic

Sgrìobh mi mun Wuppertaler Schwebebahn – am Bun-os-cionn Bahn – bho chionn goirid, ach an robh fhios agad gin robh schwebebahn ann an an Alba cuideachd uair?

B’ e seo an Georgie Bennie Railplane faisg air Muileann Gàidh.

img_0277

Bha beachd aig George Bennie (1891–1957) gun robh feum air trèanaichean nas luaithe na trèanaichean àbhaisteach mar an TGV no HS1 is HS2. An àite a bhith a’ moladh rathad-iarainn àbhaisteach, mhol e am Plèana-rèile – Railplane, seòrsa rathad-iarainn ùr a bhiodh a’ cleachdadh teicneolas nam plèanaichean gu ìre. ‘S e a bh’ ann ach aona-rèile le carbadan streamlined a bha air an ruith le einnseanan dìosail is proipilearan.

img_0279

Bha e airson loidhne a chur air dòigh eadar Glaschu is Dùn Èideann agus eadar Dùn Èideann agus Lunnainn.

Thog e loidhne ghoirid gus an siostam ùr aige a thaisbeanadh os cionn rathad-iarainn faisg air Muileann Gàidh ann an Siorrachd Dhùn Breatann.

img_0280

Dh’fhosgail an trac deuchainn aig Bennie ann an 1930 agus ged a bha ùidh aig cuid anns an t-siostam, cha deach loidhne sam bith a thogail leis an teicneolas inntinneach seo.

Chaidh an trac is an trèana fhàgail far an robh iad fad cha mhòr 30 bliadhna ach chaidh a leigeil is a reic airson scrap ann an 1956.

img_0281

Ged nach robh am pleana-rèile soirbheachail, bha e gu math inntinneach agus bhiodh e fìor mhath nan rachadh an loidhne ghoirid ann am Muileann Gàidh ath-thogail do luchd-turais latha de na làithean. Tha mi cinnteach gun tigeadh na miltean mòra gus fhaicinn gach bliadhna!

Tha tòrr bhidiothan matha ann den phleana-rèile.

https://www.youtube.com/watch?v=IsvxzWN5ahM

https://www.youtube.com/watch?v=vvSmwMqtylA

Alasdair

Posted in Bennie's Railplane, George Bennie, Milngavie, Muileann Dhàibhidh, Muileann Gàidh, Muileann Gaoith, Railplane, rathaidean-iarainn, rathaidean-iarainn dùinte, Rathaidean-iarainn neo-àbhaisteach | Comments Off on Schwebebahn na h-Alba! #gàidhlig #gaelic

Geàrr-chunntas Gàidhlig de dh’aithisg Bhile nan Eilean ri fhaighinn #gàidhlig #gaelic @SP_RECcttee

Dh’aithris sinn an t-seachdain sa chaidh gun deach aithisg Comataidh na  h-Eaconomaidh Dùthchail agus Ceangailteachd air Bile nan Eilean fhoillseachadh.   Tha geàrr-chunntas Gàidhlig den aithisg ri fhaighinn a-nis air làrach-lìn na Comataidh. Taing a-rithist dhan a h-uile duine a chur am beachdan a-steach dhan cho-chomhairle anns a’ Ghàidhlig – agus cuimhnich gum faodar pàirt a … Leugh an corr de Geàrr-chunntas Gàidhlig de dh’aithisg Bhile nan Eilean ri fhaighinn #gàidhlig #gaelic @SP_RECcttee
Posted in Bile nan Eilean, Comataidhean, eileanan, Gabhail pàirt, Gàidhlig, Islands Bill, REC Committee, Rural committee | Comments Off on Geàrr-chunntas Gàidhlig de dh’aithisg Bhile nan Eilean ri fhaighinn #gàidhlig #gaelic @SP_RECcttee

Criomagan: Air Cuan Dubh Drilseach

Seall seo! Is coltach gun do chuir Alison chòir a’ bhideo seo suas beagan mhìosan air ais, ach tha mi dìreach air a lorg. Tha i an dèidh sreath de bhideoan goirid mar seo a dhèanamh air iomadh leabhar Gàidhlig eadar-dhealaichte. Abair deagh bheachd. Cuideachd, air an t-seanail Youtube aice, bidh i a’ cur post ris a’ bhlog bhideo aice gach seachdain, air aithris anns a’ Ghàidhlig agus anns a’ Bheurla, a-mach air a’ bheatha aice mar sgrìobhadair. Chan eil mi eòlach air blog bhideo eile anns a’ Ghàidhlig, agus mar sin, tha e uabhraidh math Alison fhaicinn aig toiseach ghnothaichean. Gun tèid e gu math leatha!

Posted in naidheachd | Comments Off on Criomagan: Air Cuan Dubh Drilseach