Bàrdachd | cathair na cuibeige, 2009

rain-829669_1920

 

 

 

 

 

cathair na cuibeige, 2009

thig a’ cheist sin thugam fhathast
nuair a smaoinicheas mi air, agus
air an t-samhradh ro ghoirid
far nach robh sinn còmhla, agus far an robh

an dithis againne a-muigh fo uisge
an fheasgair ud, fhaclan ann an cànan
nach do bhuin dha, agus, às an dèidh,
nar teanga chumanta nach do bhuin dhan àite

nam aisling, togaidh e mo làmh, agus
bheir e pòg dhomh fo na craobhan,
bocsa poutine fhathast teth nam làimh eile

an da-rìribh, ge-tà, cha tuirt mi guth,
agus chan eil dad eadarainn an-diugh
ach sàmhchair, ’s faclan a bhàsaich air bhilean

– Nathaniel Harrington

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in bàrdachd, Cànan & Cultar, Gun roinn-seòrsa, litreachas, Nathaniel Harrington | Comments Off on Bàrdachd | cathair na cuibeige, 2009

An trèana anns an drèana – the Waterloo and City Line #gàidhlig @wlooandcityline

Sa bhloga seo, tha sinn air coimhead air loidhne a bha uair san Underground agus a tha a-nis na loidhne ghlèidhte (Epping-Ongar), mu loidhne a bha uair san Underground agus a tha a-nis san lìonra nàiseanta (Northern City Line) agus mu loidhne Underground a tha a-nis air a dhol dhan lìonra nàiseanta mar phàirt den London Overground (Loidhne Lunnainn an Ear).

Gach turas a bhios mi ann an Lunnainn, bidh mi a’ tadhal air loidhne fho-thalamh eile a tha gu math neo-àbhaisteach – an Waterloo and City Line, no ‘the drain’.

Aig ceann na loidhne: Waterloo

Tha an loidhne ghoirid seo – a tha mu 1.5 mìle a dh’fhaid, a ruith eadar dà stèisean – Waterloo agus Bank. Tha i a’ frithealadh daoine a tha ag obair ann am banca Shasainn agus san t-city.

Chaidh an Waterloo and City Railway fhosgladh ann an 1898 ann mar loidhne tiub domhainn fon Thames. Ged is e rathad-iarainn fo-thalamh a th’ ann, cha deach a chur a-steach dhan London Underground idir. Aig a’ Chruinneachadh (Grouping) ann an 1923, chaidh a chur dhan Southern Railway agus chaidh a chur gu British Railways nuair a chaidh na rathaidean-iarainn a chur còmhla san roinn phoblaich ann an 1948.

Aig ceann eile na loidhne: Bank

Mar sin, bha loidhne tiub ann nach robh idir san London Underground agus aig an robh a trèanaichean fhèin seach trèanaichean London Underground.

Bha na trèanaichean a bha air an loidhne eadar 1940 agus 1994 air leth snog agus tha tè aca air a glèidheadh san Acton Museum Depot.

Dealbh sgoinneil bho Terry Eyres air Flickr de na seann trèanaichean.

Aig a cheann thall, chaidh an loidhne a thoirt dhan London Underground ann an 1994 agus chaidh trèanaichean ùra coltach ris na trèanaichean tiub air an Central Line a chur air an loidhne ann an 1993.

Tha spiorad fa leth fhathast aig an loidhne bheag sgoinneil seo, ge-tà agus mholainn gun tèid a h-uile aficionado rèile air – dìreach thoir an aire gu bheil tòrr bhancairean ann!

Alasdair


Posted in London Underground, Lunnainn, railways, the Drain, Waterloo and City Line | Comments Off on An trèana anns an drèana – the Waterloo and City Line #gàidhlig @wlooandcityline

TURAS DHAN T-SABHAL MHÒR

b2ap3_thumbnail_image4.JPG

Air an 20mh latha den t-Sultain chaidh buidheann nighean bhon treas bliadhna a-null dhan  t- Eilean Sgitheanaich airson faighinn a-mach dè bha ri dhèanamh aig Sabhal Mòr Ostaig. Air ruighean a-null bha iad den bheachd gur e àite gleansach agus ùr a bh' ann. 

b2ap3_thumbnail_image5.JPG

Dh'èirich iad tràth madainn Diciadain, agus an dèidh bracaist, chaidh iad gu ruige “set” an t-siabainn Gàidhlig Bannan.  Chòrd sin gu mòr leotha ach a-mhàin am fuachd - bha e eagallach fuar!   Chuir iad beagan ùine seachad a' coinneachadh le Tony Kearney (Torquil), Debbie NicAoidh, Cailean Collier, Laura NicIllinnean agus an còrr den sgioba agus chunnaic iad cuideachd filmeadh a' dol air adhart - chunnaic iad pàirt dhan phrògram a thèid a chraoladh an ath bhliadhna.

b2ap3_thumbnail_image6.JPG

An uairsin chunnaic iad aodach nan cleasaichean air fad agus chunnaic iad oifisean luchd-obrach Bannan agus Sabhal Mòr Ostaig.  Rinn iad beagan dràma còmhla ri Coinneach, a chòrd riutha gu mòr, agus chuir iad crìoch air an turas le bhith a' coinneachadh le Mòrag Stiùbhart a thug fiosrachadh dhaibh mu chùrsa na Meadhanan a tha i a' teagasg anns a' cholaiste.

b2ap3_thumbnail_image3.JPG

b2ap3_thumbnail_image1.JPG

Thill na h-'ighnean dhachaigh oidhche Chiadain an-dèidh turas sgoinneil.  Bha an turas air a chuir air dòigh le Màiri Anna Chaimbeul, Iomairt Ghàidhlig Uibhist a-Deas Roinn na Gàidhlig ann an Sgoil Lionacleit.

b2ap3_thumbnail_image2.JPG

 

Posted in blòg | Comments Off on TURAS DHAN T-SABHAL MHÒR

Turas air an Northern City Line #gàidhlig

Chaidh an teaghlach air turas gu Lunnainn bho chionn goirid agus fhad ‘s a bha sinn ann, bha mi airson beagan spòrs trèanach a bhith agam!

Rinn sinn tòrr rudan àbhaisteach do luchd-turais, chunnaic sinn Big Ben, chaidh sinn gu Taigh-tasgaidh Florence Nightingale agus gu Taigh-tasgaidh Sherlock Holmes. Bha turas againn gu Taigh-tasgaidh Bhreatainn cuideachd far am faca sinn Clach Rosetta – rud a chòrd rium mar eadar-theangaire, agus fir-tàileisg Leòdhais cho math ris an seòmar leughaidh far an do sgrìobh Karl Mark Das Kapital. Sgoinneil!

Instagram Photo

A thaobh còmhdhail, chaidh sinn ann agus air ais air a’ chadalaiche, the Caledonian Sleeper, chaidh sinn air tòrr mòr Borismasters (New Bus for London/New Routemasters), air an tiùb gu tric is minig agus air a’ Chàr-chàbaill Emirates Airline. Mar as àbhaist, chuir e iongnadh orm cho saor, ceangailte, uaine is èifeachdach sa tha an t-siostam. Tha tòrr mòr againn ann an Alba ri ionnsachadh bho Lunnainn.

Instagram Photo

An Emirates Airline, Greenwich, Lunnainn

A bharrachd air seo, chaidh mi air safari rèile air an Northern City Line. ‘S e seo an loidhne eadar Moorgate agus Finsbury Park. B’ àbhaist dha a bhith mar phàirt den London Underground leis an ainm ‘the Highbury Branch’ den Northern Line gus an deagh a ghabhail thairis le BR ann an 1976. ‘S ann an seo cuideachd a thachair mòr-thubaist rèile Moorgate ann an 1975 nuair a chaidh 43 daoine a mharbhadh nuair nach do stad trèana aig ceann na loidhne.

7170432235_02940183c0

Dealbh sgoinneil de thrèana tiùb air an loidhne ann an 1966 le DavidH73 air Flickr

Carson a tha ùidh agam san loidhne ghoirid seo? A chionn ‘s gu bheil i caran neo-àbhaisteach. Bha i uair san Underground agus tha coltas an Underground oirre fhathast, ged a tha i san lìonra nàiseanta. A bharrachd air seo, tha an Northern City, a tha a-nis air a ruith le Great Northern, feumach air tòrr mòr obair ùrachaidh agus tha na stèiseanan is na trèanaichean fhathast mar a bha iad sna 1980an. Tha e coltach gun tèid an loidhne seo a ghabhail thairis latha de na làithean leis an London Overground agus gun tèid a h-uile rud ùrachadh, is mar sin, bha mi airson a faicinn mus tèid a sgeadachadh.

Instagram Photo

Seo trèana air an loidhne an-diugh aig Finsbury Park far an d’rugadh Johnny Rotten agig na Sex Pistols (droch dhealbh – tha mi duilich!)

Alasdair


Posted in England, Finsbury Park, London Underground, Metrothan, Moorgate Line, Northern City Line, railways, Sasainn | Comments Off on Turas air an Northern City Line #gàidhlig

An Luingeas Dorcha air Fàire

cover_luingeas

Tha e a’ toirt gàirdeachas mòr dhomh innse gum bi an nobhail ùr agam a’ tighinn a-mach ann an sreath am broinn na irise ùire, STEALLAn Luingeas Dorcha air Fàire as ainm dhi, agus ’s ann innte a bhios sinn a’ leantainn Sàl, Rìosa, A-Hiom agus ghrunnan charactaran ùra anns na dàna-chuairtean aca an dèidh Air Cuan Dubh Drilseach. Thig caibideil ùr a-mach anns gach eagran dhen iris, a’ tòiseachadh leis a’ chiad chaibideil ann an STEALL 01:  “Sia Òirlich bhon Ghrèin.”

Tha an nobhail ùr seo air a bhith anns a’ bheairt fad greis mhòr, agus bha mi gu spreidheadh le iorpais, ag iarraidh an naidheachd a sgaoileadh. Tha mi air mo dhòigh ghlan a-nis gum b’ urrainn dhomh bruidhinn uimpe. Cha chan mi cus an seo mun sgeulachd fhèin ge-tà, ach gun nochd mòran dhe na prìomh charactaran bho ACDD innte.

Cuideachd, tha mi ag iarraidh a ràdh gu bheil mi uabhasach taingeil gun do dh’aontaich CLÀR gun nochdadh an nobhail ann an sreath ann an STEALL. ’S e leasachadh air leth cudromach a th’ ann an STEALL agus ’s e urram a th’ ann a bhith a’ gabhail pàirt ann.

Bidh STEALL 01 ga cur air bhog ann an Glaschu air an Diardaoin seo tighinn agus bidh mi fhìn ann, a’ leughadh bhon chiad chaibideil. Ma bhios sibh geàrr air Glaschu air Diardaoin, gun tig sibh ann!


Posted in Ficsean-saidheans, naidheachd | Comments Off on An Luingeas Dorcha air Fàire

Aineolas a’ cur smal air ar sunnd?

Ma tha thu dèidheil air cànan is cultar na Gàidhlig, dè a’ chiad rud a bheir buil air d’ inntinn nuair a leughas tu aistean aineolach an aghaidh na Gàidhlig; mar as trice, le colbhaichean stèidhichte nam pàipearan Gallta is Sasannach? Tàire? Fearg?  Sprochd? Coma co-dhiù?

Thar nam mìosan ?s thar nam bliadhnachan, seachdain an dèidh seachdain. Slaic an dèidh slaice. Leis na h-aon fhoillseachain agus leis na h-aon sgròbadairean-nàidheachd, thèid an aon troc a thilgeil gar n-ionnsaigh mar nach biodh dad aig na baothairean bochda ri dhèanamh ach sin fhèin. Tha thu eòlach orra, is cinnteach leam. Colbhaichean phàipearan, leithid An Daily Mail, An Evening Express (Dùn Èideann), Courier Dhùn Dè, Press & Journal Obar Dheathain, Gazette Steòrnabhaigh. …mar sin sìos.

Tha an truilleis seo air a froiseadh a-mach gu riaghailteach mar spùtail dhruidean am bàrr craoibhe agus aig amannan sònraichte dhen bhliadhna, dh’fhaodadh tu do thonnadh fhèin air an tuil caca a chuireas na colbhaichean grànda mar coinneamh; beachdan ‘dligheach’ mas fhìor mu chor na Gàidhlig, ?s mar bu chòir dèiligeadh rithe.

Mar as trice, ?s ann nuair a thèid fiosrachadh a sgaoileadh mu airgead brosnachaidh air choireigin don Ghàidhlig a nochdas colbh cronail no a thèid litir càinidh eile fhoillseachadh. ‘Beachdan’? Aistean? Sgrìobhadh le cùram air bonn beagan rannsachaidh? Chan eil sgeul orra.

Sgrum gun chonn a chanas mise ris, agus chan eil mi airson ?s gun nochd iad air mo bheulaibh. Chan e a-mhàin nach eil fìrinn sam bith anns na stobas iad fo ar sròin, ach chan eil dad ùr aca ri ràdh!  Tha na ‘barailean’ breun ud air a bhith ‘nan suidhe cho fada ?s gu bheil samh asta. Chuireadh e a’ ghòmadaich ort mur biodh tu leigte ris. Agus is sinne, luchd-cleachdaidh na Gàidhlig, a tha leigte riutha.

Saoilidh mi gu bheil dà thaghadh againn. Faodaidh sinn na colbhan nimheil a sgaoileadh nar measg fhìn agus am measg an t-sluaigh sna meadhanan sòisealta gus an cothrom a thoirt do dhaoine sabaid riutha.?Le seo, feumaidh sinn a bhith mothachail air an droch bhuaidh a bheir seo air sunnd luchd-labhairt na Gàidhlig, an òigridh gu h-àraidh. A bheil na sgrìobhadairean faoin seo cho cudromach ?s gum feum sinn aire a thoirt do am beachdan gach uair a thig iad a-mach? Nach e sin an dearbh rud a chuireadh smalan air t’ inntinn, ’s tu nad sgoilear ann am foghlam na Gàidhlig?

Dàrna taghadh. Dè mu dheidhinn a bhith a’ leigeil seachad nan colbhan cronail? Chan eil na salchairean airidh air ar n-aire, a bheil?

A bheil e cudromach gu bheil luchd-cleachdaidh is luchd-taic na Gàidhlig mothachail air gach pìos sna meadhanan a thig a-mach an aghaidh na Gàidhlig ’s nan Gàidheal? Air neo, am biodh e na b’ fheàrr gun aire a thoirt dhaibh? An fheàirrde an leigeil seachad? An fheàirrde aghaidh a chumail riutha le litrichean-àichidh is eile?

Dè do bheachd fhèin? Sgrìobh thugainn mas e do thoil e.

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Beachd, beachdan aineolach, Cànain, colbh, colbhan, cultar, Naidheachdan & Poileataigs, nàimhdean na Gàidhlig | Comments Off on Aineolas a’ cur smal air ar sunnd?

A’ còmhradh ri Matthew Fitt an Dùn Dè

Bha cothrom agam tachairt ri Matthew Fitt aig Fèis Litreachais Dhùn Dè an-dè. Bha deagh chòmhradh againn air an àrd-ùrlair, le Pàdraig MacAoigh sa chathair. Chaidh an ùine seachad cho luath! Is duilich nach robh barrachd tìde againn do cheistean. Meal-a-naidheachd a Phàdraig cuideachd, a tha air a’ gheàrr-liosta aig Duais Chomann Crann na h-Alba airson an leabhair bhàrdachd aige, Gu Leòr/Galore. Math a rinn thu!

dunde
Fòto le Literary Dundee.


Posted in Ficsean-saidheans, naidheachd | Comments Off on A’ còmhradh ri Matthew Fitt an Dùn Dè

Am Mòd: cha chan mi càil mus can mi “bhàighbrant”

Comments Off on Am Mòd: cha chan mi càil mus can mi “bhàighbrant”

Air ais ann am BÁC

bacBha e aibhseach math a bhith air ais ann am Baile Átha Cliath seachdain sa chaidh. Dihaoine, bha cothrom agam bruidhinn ri Alan Titley mu ACDD, aig tachartas aig Coláiste na Tríonóid. Tha e coltach gu bheil sinn a’ bruidhinn ri seòmar falamh, ach ann an da-rìribh, bha 20–30 daoine an làthair, agus bha deagh chòmhradh againn. Tha Alan uabhasach fiosrachail agus èibhinn. Ghabh sinn tòrr spòrs.

Tha mi air an trèana gu Dùn Dè an-dràsta, agus bidh mi a’ bruidhinn a-màireach aig 11m. Ma tha sibh faisg, gun tig sibh ann!

Dealbh le Rob Dunbar.


Posted in naidheachd | Comments Off on Air ais ann am BÁC

2016 An Dàmhair: Cèic Fhlùr Coirce Milis Siotrus / Oct: Citrus Cornmeal Cake

Cèic Fhlùr Coirce Milis Siotrais

citrus-cornmeal-cake-1

Mòran taing do mo charaidean Gàidhlig aig a’ Chomunn Ghàidhealach Ameireaganach, agus do Kerrie Cheanadach, airson an reasabaidh seo, a nochd ann an iris an t-Sultain 2016 na Naidheachd Againne, ràitheachan a’ Chomuinn. Tha a’ chèic ceart cho blasda ma bhios sibh nur luchd-vegan no nach bi. Mhol mo charaid Cam NicRadh, is i à teaghlach eòlaichean nan cèicean, a bhith a’ cleachdadh rùsg oraindsear agus sùgh liomaideige, agus cò mise a bhiodh ag argamaid!

Dh’atharraich mi cupannan gu gramaichean leis an inneal fheumail seo:

http://www.goodtoknow.co.uk/recipes/531168/cups-to-grams-converter

(Tha flùr coirce milis buidhe ri fhaighinn bho Asda agus Tesco.)

Reasabaidh 

Tha a’ chèic bhlasta seo freagarrach do dhaoine leis an dòigh-ithe vegan. Leasaich Kerrie Kennedy bho Chomunn Luchd-Ionnsachaidh Thoronto an reasabaidh bho reasabaidh aig Martha Stewart. Nì i a’ chèic seo gu tric airson nan clasaichean ann an Toronto.

Grìtheidean tioram:

1 1/4 chupa min-fhlùir

1/2 chupa flùr coirce milis buidhe (min bhuidhe)

2 spàin-tì pùdar-fuine

1 spàin-tì salainn

1 spàin-bhùird rùsg seadaige, sgrìobte (no oraindsear)

Grìtheidean fliuch:

1/2 chupa ola-chroinn-ola (na cleachd “extra virgin”) (112 ml.)

1/2 chupa sabhs ubhail  (112 ml.)

1 chupa siùcair (200 gr.)

1/2 cupa sùgh-seadaige (no sùgh-oraindseir)  (112 ml.)

Tuilleadh siùcair gus a chrathadh air oir na cèice

Stiùireadh:

 1. Ro-theasaich an àmhainn gu 375 F (190°C).
 2. Lìnig tiona-fuine cearclach 8 òirlich le pàipear-fuine agus geir am pana.
 3. Buail na grìtheidean tioram agus an rùsg seadaige le chèile ann am bobhla meadhanach mòr.
 4. Ann am bobhla nas motha, measgaich na grìtheidean fliuch agus an siùcair le chèile gus an tèid am measgachadh mìn agus aotrom.
 5. Cuir na grìtheidean tioram còmhla ris na grìtheidean fliuch agus measgaich iad le chèile gu h-aotrom gus am bi am measgachadh mìn.
 6. Dòirt an taois dhan phana. Crath siùcar air oir na cèice.
 7. Bruich fad 35 gu 40 mionaid anns an àmhainn gus am bi oirean na cèice a’ tighinn air falbh bho thaobh a’ phana.
 8. Fuaraich i anns a’ phana mu 20 mionaid.
 9. Tionndaidh a’ chèic a-mach air racais-uèir agus leig leatha fuarachadh gu tur.

 

Vegan Citrus Cornmeal Cake

Thanks to my Gaelic buddies at the Comunn Gàidhealach Ameireaganach and to Kerrie Kennedy for this recipe, equally tasty for vegans and non-vegans. My friend Cam MacRae, from a family of cake connaisseurs, recommends the combination of orange zest and lime juice, and who am I to argue!

This recipe is from the September 2016 issue of An Naidheachd Againne, the bilingual quarterly newsletter of An Comunn Gàidhealach Ameireaganach.

I converted the US cups measurements to metric using this useful tool:

http://www.goodtoknow.co.uk/recipes/531168/cups-to-grams-converter

(Asda and Tesco sell cornmeal, also used for polenta, medium to course-ground yellow  – maybe pre-order for collection, to be on safe side.)

Recipe

This delicious vegan adaptation of Martha Stewart’s recipe was created by Kerrie Kennedy, Comunn Luchd-Ionnsachaidh Thoronto. She often makes this moist cake as a treat for Toronto’s Gaelic group.

Dry ingredients:

1 1/4 cups flour (150 gr.)

1/2 cup yellow cornmeal (180 gr.)

2 tsp. baking powder

1 tsp. salt

grated zest of 1 grapefruit (or orange)

Wet ingredients:

1/2 cup olive oil (not extra virgin) (112 ml.)

1/2 cup applesauce (112 ml.)

1 cup sugar (200 gr.)

1/2 cup grapefruit juice (or orange juice) (112 ml.)

Extra sugar for edges of cake

Method:

 1. Preheat oven to 375F (190°C).
 2. Line bottom of 8 inch round pan with parchment paper and grease the pan.
 3. Whisk together dry ingredients and zest.
 4. In a larger bowl whisk together wet ingredients and sugar until smooth.
 5. Add flour mix to wet and whisk gently until smooth.
 6. Pour batter in pan. Sprinkle edges of cake with sugar (so crust caramelizes).
 7. Bake 35 – 40 minutes until edges pull away from side of pan.
 8. Cool in pan 20 minutes.
 9. Remove from pan and cool on wire rack completely.
Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2016 An Dàmhair: Cèic Fhlùr Coirce Milis Siotrus / Oct: Citrus Cornmeal Cake