Cymera

IMG-20190614-WA0008
Bha deagh oidhche againn aig an fhèis Cymera ann an Dùn Èideann. Bha sluagh mòr ann, cuid leis a’ Ghàidhlig aca, cuid eile bhon fhèis fhèin gun a’ Ghàidhlig aca idir. Gu cearbach, cha tàinig an uidheamachd eadar-theangachaidh, agus mar sin, bha againn ris an tachartas a dhèanamh eadar an dà chànan, ach dh’oibrich e math gu leòr, agus bha a h-uile duine san èisteachd air an dà thaobh foighideach, furanach. Rinn Maighstir Neithercut uabhasach mhath sa chathair, agus mo thaing shònraichte do Dhaibhidh còir, a chuir am beachd air adhart gu muinntir Cymera anns a’ chiad dol-a-mach.
IMG-20190614-WA0010
Dealbhan le Heather Clyne. Taing!

Posted in Ficsean-saidheans, naidheachd | Comments Off on Cymera

Imrich a’ Choilich-Chuthaige

 

Chualar leis crònan caochladh nan ràithe
A chuireadh an-fhuras an aigne is chridhe
A chlaisneachd ri teachdaireachd chagairte
Air a giùlain air dìobairteach gaoithe

Rach mu tuath a laochain! Rach mu tuath!

Air iomain le ortha a shinnsearan
Buailte le mìle sgiathan tron speur
Leanaidh e bras-shruth an òrain
Gu ruigeTir-Tàirngire an duain

Rach mu tuath a laochain! Rach mu tuath!

Às ùr e, an uchd a chatha bhliadhnail
A chuir gu siubhal e, leth an t-saoghail
Bu daor a cheannachd gach buille sgèithe
A stiùireadh an ceatharnach air a shlighe

Rach mu tuath a laochain! Rach mu tuath!

E am muinghin luain gaoithe is sìne
Fhad ’s bu chuimhne leis b’ e sin a dhàn
Bàrr druim a chuain, thar nam mòr-thìr
An toir soineann bheirear mu thuath e

Rach mu tuath a laochain! Rach mu tuath!

Cluinnear mu thuath a sheirm leantaileach
Dian-ghairm do bhlàths rin teachd; ach
Mus faigh samhradh air suidheachadh
Cuiridh soirbheas na chluais sanas

Rach mu dheas a loachain! Rach mu dheas!

Share

Posted in bàrdachd, Gun roinn-seòrsa | Comments Off on Imrich a’ Choilich-Chuthaige

Gaelic Place Names

Here’s a selection of gaelic derived place names – from Ainmean-Àite na h-Alba (AÀA) ~ Gaelic Place-Names of Scotland the national advisory partnership for Gaelic place-names in Scotland. Reproduced here with thanks to Ainmean-Àite na h-Alba and Bòrd na Gàidhlig. For more on these names consult www.gaelicplacenames.org ** ** ** ** **   **  
Posted in Ghetto na Gàidhlig | Comments Off on Gaelic Place Names

Comhairle nan Leabhraichean fo ionnsaigh!

bernini-david1’S e cathrannas a th’ ann an Comhairle nan Leabhraichean a rinn saothair gun tomhas airson litreachas na Gàidhlig rè nam bliadhnaichean, ach a-nis tha fear dhe na prionnsabalan as bunasaich aice fo ionnsaigh: am prionnsabal gun cuir iad prìomhachas air leabhraichean a thèid fhoillseachadh anns a’ Ghàidhlig an toiseach. Ged a choisneas iad rud beag teachd-a-steach bho reic leabhraichean, tha a’ Chomhairle gu mòr an eisimeil a’ mhaoineachaidh a gheibh iad gach bliadhna bho dhà bhuidhinn a-muigh: Bòrd na Gàidhlig (2018, £179K) air an dàrna làimh agus Alba Chruthachail (2018, £207K) air an làimh eile, agus is coltach a-nis gu bheil Alba Chruthachail a’ dol a chleachdadh na cumhachd a th’ aca mar thoradh gus atharrachadh poileasaidh a sparradh air a’ Chomhairle.

Gu ruige seo, nuair a gheibheadh ùghdar taic bhon Chomhairle lean cuid sgrìobhaidh, chuireadh e no i an làmh ri cùmhnant, agus a’ chumha na chois nach tigeadh an obair aca a-mach ann an clò anns a’ Bheurla gus am biodh i a-mach ann an clò anns a’ Ghàidhlig fad trì bliadhna an toiseach. Ach a-nis, tha Alba Chruthachail a’ cur air adhart nach eil seo cothromach, agus iad a’ feuchainn ri toirt air a’ Chomhairle cur às dhen phoileasaidh seo uile gu lèir.

Tha iad a’ dèanamh a-mach gu bheil am poileasaidh aig a’ Chomhairle a’ cur bacadh air ùghdaran is iad a’ feuchainn ri beòshlaint a chosnadh bhon cuid sgrìobhaidh, agus mar sin, theireadh Alba Chruthachail nach eil iad ach a’ dian còraichean bunasach nan ùghdaran air an sgrìobhadh aca fhèin. Ann an da-rìribh, cò aig a tha fios dè tha air cùl an t-seasaimh ùir seo aca, ach le dìreach beagan meòrachaidh, bu chòir dha a bhith soilleir dhaibh nach eil mòran brìgh anns na h-argamaidean aca nuair a thig e gu litreachas ann am mion-chànan mar a’ Ghàidhlig.

Chan eil dad a’ cur bacadh air ùghdaran a tha ag iarraidh na nobhailean aca fhoillseachadh anns a’ Ghàidhlig agus anns a’ Bheurla aig an aon àm; ’s e a-mhàin nach urrainn dhaibh a leithid a dhèanamh le taic-airgid bho sporan na Gàidhlig. Tha an taic-airgid a bhios a’ Chomhairle a’ toirt a-mach do dh’ùghdaran ag amas air leasachadh litreachas na Gàidhlig mar ro-innleachd a chum leasachadh na Gàidhlig fhèin anns an fharsaingeachd, agus mar sin, tha e ceart is iomchaidh gun cuirear cumhachan ris na cùmhnantan a nì iad le ùghdaran, a’ freagairt air an amas sin.

Agus chan eil cumhachan dhen leithid idir mì-chumanta. Mar aon eisimpleir, is coltach gu bheil an aon seòrsa rèite anns na cùmhnantan a nì Foras na Gaeilge ri ùghdaran a bhios a’ sgrìobhadh anns a’ Ghàidhlig Èireannaich agus a’ sireadh taic bhuapasan. Agus a thuilleadh air sin, anns an fharsaingeachd, nuair a nithear cùmhnant-foillseachaidh ann an cànan sam bith, ’s àbhaist gun glèidh an t-ùghdar cuid a chòraichean agus am foillseachair cuid eile. Chan eil ùghdar a-riamh a’ dol a ghlèidheadh a h-uile còir air an obair aca, ach ma dh’fhoillsicheas iad air an ceann fhèin i.

An seo, tha e gu sònraichte draghail fhaicinn gu bheil buidheann mhòr Bheurla coltach ri Alba Chruthachail a’ feuchainn ri poileasaidhean mì-iomchaidh a sparradh air cathrannas beag Gàidhlig mar Chomhairle nan Leabhraichean. Tha buidseat £92 millean aig Alba Chruthachail, agus a’ Chomhairle a’ faighinn dìreach mu 0.2% dheth. Tha saoghal litreachas na Gàidhlig cho beag agus brisg; dh’fhaodadh an t-aineolas agus an àrdanachd aig famhair mar Alba Chruthachail milleadh mòr a dhèanamh air an t-saothair ionmholta a tha Comhairle nan Leabhraichean a’ dèanamh. Feumaidh sinn stad a chur orra.

Gus taic a chur ris a’ Chomhairle, gun sgrìobhadh sibh gu:

Fiona Hyslop (Cabinet Secretary for Culture, Tourism and External Affairs) Fiona.Hyslop.msp@parliament.scot

Iain Munro (Acting Chief Executive, Creative Scotland) Iain.Munro@creativescotland.com

Cha ghèill sinn is sinn beò!

Posted in naidheachd | Comments Off on Comhairle nan Leabhraichean fo ionnsaigh!

Scottish Gaelic Explained

This is a lovely new accessible introduction to Gaelic from VisitScotland. The voiceover is by the wonderful Mary Ann Kennedy.
Posted in Gaelic, Gàidhlig, Ghetto na Gàidhlig, GhettoNaGàidhlig | Comments Off on Scottish Gaelic Explained

Tha e a’ dol gar marbhadh uile – dè cho cool ’s a tha sin! Turas dhan Ròimh V #gàidhlig

Air an latha mu dheireadh againn san Ròimh, chaidh sinn dhan dà àite as ainmeile do luchd-turais – an Staidhre Spainnteach agus Fuaran Trevi.

Chaidh sinn ann air a’ mheatro – uill, dh’fheuch sinn co-dhiù – cha robh na trèanaichean a’ stad aig an stèisean a bha sinn ag iarraidh, no gu dearbha, aig an stèisean às a dhèidh nas motha mar thoradh air obair-chàiridh.

View this post on Instagram

Fuaran Trevi, An Ròimhe #Roma #gàidhlig

A post shared by Alasdair MacCaluim ? ? ?gbsct (@alasdairmaccaluim) on

View this post on Instagram

Fuaran Trevi, An Ròimhe #Roma #gàidhlig

A post shared by Alasdair MacCaluim ? ? ?gbsct (@alasdairmaccaluim) on

Cha robh e gu dìofar, ge-tà, oir ’s e latha àlainn a bh’ ann agus choisich sinn tro na sràidean, a’ coimhead air na bùithtean agus cafaidhean.

Stad sinn ann an cafè beag snog ri taobh an rathad le deagh chlàr-bìdh veggie ach fhad ’s a bha sinn a’ feitheimh gus òrdugh a chur a-steach, chaidh an cidsean na smal is mar sin, bha againn ri teicheadh agus àite-ithe nas sàbhailte a lorg!

Chòrd an Ròimh ruinn gu mòr ach bha an t-àm ann a dhol dhachaigh. Choisich sinn air ais gu Stèisean Termini agus chaidh sinn air bòrd an Leonardo Express airson a’ phuirt-adhair – an t-seòrsa seirbheis rèile a bhiodh againn gu Port-adhair Ghlaschu nam biodh poileasaidh còmhdhail ciallach againn ann Alba.

Bha sinn sgìth ach cha bhiodh e fada gus am biodh sin dhachaigh.

…. no am biodh?

Nuair a ràinig sinn am port-adhair, thuirt iad gun robh dàil air an itealan againn gu Amsterdam. Cha robh sinn ro dhraghail an tòiseach oir bha còrr is 1.5 uair a thìde gu bhith againn ann an Amsterdam mus falbhadh am plèana againn gu Glaschu.

Aig a’ cheann-thall – às dèidh norrag agus cus cofaidh, bha am plèana uair a thìde air dheireadh agus thuirt an luchd-obrach gur dòcha gum faigheamaid an ceangal againn ach nach robh e idir cinnteach.

Faisg air deireadh an turais, dh’innse iad dhuinn gun robh sinn a’ dol a chall am flight againn – cho math ri daoine a’ dèanamh air Innis Tìle, Sri Lanka, Beijing is eile agus gum biodh againn ri fuireach ann an Amsterdam air an oidhche sin.

Sin as adhbhar gun robh sinn a’ ceannachd undies ùr ann am port-adhair Schiphol aig 10f!

View this post on Instagram

Port-adhair Amsterdam #gaidhlig #gaelic

A post shared by Alasdair MacCaluim ? ? ?gbsct (@alasdairmaccaluim) on

View this post on Instagram

Port-adhair Amsterdam #gaidhlig #gaelic

A post shared by Alasdair MacCaluim ? ? ?gbsct (@alasdairmaccaluim) on

Na gabh dragh, thuirt muinntir KLM – gheibh sibh taigh-òsta agus biadh saor is an-asgaidh.

Chaidh sinn a-mach gus feitheamh ris a’ bhus dhan taigh-òsta – còmhla ri còrr is 100 duine eile. Nuair a thàinig am bus, cha robh cus dragh oirnn – mur a faigh sinn am fear seo, gheibh sinn an ath fhear, smaoinich sinn. Ach chan ann mar sin a bha daoine eile a’ smaoineachadh! Bha iad a’ sìor phutadh a-steach agus a’ bualadh air daoine eile is ag èibheachd is a’ trod.

Bha mi a’ smaoineachadh gun tòiseachadh sabaid mhòr coltach ri rudeigin a chitheadh tu sa Bheano agus gum biodh daoine ag èibheachd ‘fight fight fight’ mar a dhèanadh daoine sa bhun-sgoil. Cha do thachair sin aig a’ cheann-thall ach bha am bus coltach ri clown car nuair a bha e deiseil agus ’s e mòr-ionantas nach deach duine sam bith a phronnadh gu bàs!

resourcegraphics_ball-of-violence_6010clown-van-crash

A dh’aindeoin seo uile, ràinig sinn an taigh-òsta beò agus abair thusa gun robh e brèagha! Bha e cho math is gu do cheannaich mi mi cairt-phuist mar chuimneachan.

“Siri – show me an example of brutalist 1960s architecture!”

View this post on Instagram

#crappostcard de Ibis Port-adhair Amsterdam

A post shared by Alasdair MacCaluim ? ? ?gbsct (@alasdairmaccaluim) on

Rud eile a bha inntinneach mun taigh-òsta seo, ’s e gun robh e coltach ris an taigh-òsta ann an Dr Who far an robh gach seòmar coltach ri Seòmar 101 agus far an robh Minotaur a’ feuchainn ris a h-uile duine a mharbhadh.

Tha cuid de na loidhnichean Dr Who as fheàrr leam sa phrògram sin:

10625122_10152714883353610_6000925098638036619_n

Agus:

10702072_10152714910248610_2960140276426460059_n

Dhomsa, bhiodh Seòmar 101 mar seo: bhiodh ceòl Phil Collins a’ cluich fad an t-siubhail, cha bhiodh dad air an TBh ach an t-sreath Anne of Green Gables bho na 1980an, bhiodh daoine a’ bruidhinn rium mu bhall-coise agus cha bhiodh cofaidh ceart ann.

Gu fortanach, cha do thachair gin de na rudan sin. Bha an taigh-bìdh air dùnadh agus mar sin, bha againn ri criosps fhaighinn sa bhàr. Cha robh e saor – 20 Euro airson 1 G&T agus 1 leann ach bha sinn feumach is airidh air a leithid. Bha sin daor gu leòr ach bha e tòrr na b’ fheàrr na bhith air ar marbhadh le Minotaur – no le daoine craicte air a’ bhus ud!

Abair turas – bha mi an dùil a dhol gu dà dhùthaich – an Eadailt agus a’ Bhatacan ach fhuair sinn cothrom a dhol do na Tìrean Ìosail cuideachd – feumaidh sinn a dhol air ais latha de na làithean gus na trèanaichean is tramaichean Dùidseach fhaicinn!

Alasdair

 

Posted in Amsterdam, An Olaind, Dr Who, Leonardo Express, Netherlands, rathaidean-iarainn thall thairis | Comments Off on Tha e a’ dol gar marbhadh uile – dè cho cool ’s a tha sin! Turas dhan Ròimh V #gàidhlig

“How I Spent My Summer Vacation” | Dè chanas tusa?

Dè nì thu leis an t-samhradh seo a laochain? Eòghan a’ fàgail dùbhlan ro oileanaich òg na Gàidhlig as t-Samhradh seo.

Agus mar sin, tha thu air ais aig an taigh – A’ Chèilidh Mhòr seachad agus ceann goirt as dèidh Beò dìreach na chuimhne blàth a-nis, no baile Dhùn Èideann no Ghlaschu air cùlaibh agus an cothrom dealbhan snoga a chur air feadh nan sgeulachdan Instagram agad air cruth na tìre ann an Tìr nan Òg a bheir farmad air do charaidean às a’ Ghalltachd ghlumach.

Tha thu òg, agus tha thu easgaidh. Tha deagh Ghàidhlig agad. Agus tha Gàidhlig feumach ortsa agus air do leithid, ach a bharrachd air seo, tha do choimhearsnachd feumach ort. Tha sinn feumach air an Xtinction Rebellion againn fhèin airson Gàidhlig anns na coimhearsnachdan dham bhuineas sinn agus mar an t-àr-a-mach sin

Tha uinneag ghoirid agad, ann an ùine gheàrr nach tuig thu gus am bi i seachad, bidh uallach is dreuchd is teaghlach is sgall is/no preasan ort, ’s mathaid gum bi an obair agad gad thoirt fad is farsaing thall ’s a-bhos agus ged a bhios tu buadhmhòr ann an dòighean eile, ’s ann an-dràsta a tha am fìor chothrom agad neart is spionnadh a thoirt dhan a’ Ghàidhlig nad sgìre. Cha bhi thu cho cool ri seo gu bràth.

Chan eil mise a’ dol a dh’innse dhut dè bu chòir dhut a dhèanamh ach dèan rudeigin agus na biodh eagal ort. Far am bi toil, bi gnìomh. Ged a bhios tu trang le obair san taigh-òsta, no sa bhùth a’ togail sgillinean airson tilleadh dhan oilthigh as t-Foghar, dèan seo na Shamhradh a’ Ghaoil airson na Gàidhlig san sgìre agad fhèin.

Ach ma tha thu ag iarraidh beachd-smuain airson gnìomh, seo a-nis. Ruith clas còmhraidh airson muinntir na sgìre. Feuch caraid a bhrosnachadh is a mhisneachadh gus a’ Ghàidhlig aca a chur gu feum còmhla riut nas trice. Faighnich do charaid eile do chuideachadh. Cuir air dòigh cèilidh far am bi Gàidhlig ga brosnachadh. Cuir seann dhaoine agus clann còmhla gus am faigh iad an cothrom conaltradh. Gabh greim agus na leig às i gus am bi na duilleagan a’ tuiteam agus an samhradh ga dhùnadh sìos. Ach dèan rudeigin.

Is tusa an t-sradag a chuireas teine ùr nan Gàidheal. Cuir am falaisg cho fad ’s gu bheil am fraoch air mòinteach do bheatha tioram.

Share

Posted in Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on “How I Spent My Summer Vacation” | Dè chanas tusa?

Aithisgean a’ Bhùird – their startling effects exposed!

A chàirdean, Tha Gilleasbuig air a bhith a' rannsachadh aithisgean a bh' ann aig a' Bhòrd a-rithist, oir feumaidh cuideigin. Agus an turas-sa chaidh a bheò-ghlacadh leis na toraidhean-rannsachaidh aige, oir cò shaoileadh e, a' bhuaidh nach beag a bh' aig aithisgean yesteryear? "Is dòcha nach b' e seo a' bhliadhna a b' fhasa don Bhòrd, ach b' e bliadhna mhath a bha innte airson na
Comments Off on Aithisgean a’ Bhùird – their startling effects exposed!

Dhì-cheannaich cuideigin Eddie Van Halen! Turas dhan Ròimh IV #gàidhlig

Nuair a bha sinn san Ròimh, rinn sinn na rudan àbhaisteach a nì luchd-turais. Chaidh sinn dhan Bhatacan aon latha agus an ath latha chaidh sinn dhan Cholosseum agus dhan Fhòram.

Nis, nuair a tha a h-uile duine eile a’ smaoineachadh mun Cholosseum, bidh iad a’ smaoineachadh air Gladiator is mar sin air adhart. Bidh mi fhèin a’ smaoineachadh air roc prog oir bha an gaisgeach giòtair nach maireann Gary Moore uair na bhall den chòmhlan jazz fusion Colosseum II.

 

Bhithinn ag èisteachd ris a’ chlàr aca ‘Strange New Flesh’ air an t-slighe agam dhan sgoil aig fìor thòiseach nan 1990an. RABHADH SLÀINTE – na h-èist ri seo mur eil thu cleachdte ri prog – tha e ro làidir is ro neònach airson luchd-tòiseachaidh!

Gu mì-fhortanach, ge-tà, bha sinn a’ dol a dh’fhaicinn fear de na toglaichean àrsaidh as cudromaiche san t-saoghal an àite a bhith a’ dol gu consairt prog!

Ach cha robh a h-uile rud buileach dona oir airson a dhol ann, dh’fheumamaid a dhol air an trama!

Trama na Ròimhe

Tramaichdean na roimhe

Lìonra tramaichean na Ròimhe

Rinn sinn air a’ cholloseum anns an trama agus cha b’ fhada gus an robh sinn ann airson  turas treòraichte den cholloseum agus den fhòram.

View this post on Instagram

An Colloseum, An Ròimh

A post shared by Alasdair MacCaluim ? ? ?gbsct (@alasdairmaccaluim) on

Tha tòrr àiteachan nach eil cho mòr no cho math an da-rìribh ’s a tha iad a’ coimhead anns na leabhraichean no air TBh ach bha an Colloseum agus gu sònraichte am Fòram math fhèin.

View this post on Instagram

Fòram na Ròimhe #gàidhlig

A post shared by Alasdair MacCaluim ? ? ?gbsct (@alasdairmaccaluim) on

Às dèidh sin, bha an t-àm ann a dhol air Meatro na Ròimhe.

Nis, feumaidh mi aideachadh gur e droch pheacaiche a th’ annam. Nuair a chaidh sinn dhan Bhatacan, bha sinn ann an cabhag uamhasach agus cha robh tìde againn tiocaid a cheannaich mus deach sinn air trèana agus mar sin, bhris sinn fear de na Deich Àitheantan air an t-slighe dhan chathair-bhaile naoimh. Ùbs!

Agus air an latha seo, bha dithis bhean-chràbhaidh air thoiseach oirnn san loidhne gus innseal-tiocaid a chleachdadh. Chuir iad 2 Euro a-steach ach cha do dh’obraich an t-innseal. Dh’fheuch sinne an uair sin agus fhuair sinn ar tiocaidean agus airgead nan cailleach-dubha air ais cuideachd. Dh’fheuch Jenny ri a thoirt air ais dhaibh ach bha an stèisean loma-làn mhathan-cnràbhaidh a bha a’ coimhead gu math coltach ri chèile. Ùbs a-rithist!

Tha meatro na Ròimh gu math beag agus tha tòrr sa bhaile mì-thoilichte nach eil e a’ frithealadh barrachd den bhaile. Tha trì loidnichean ann (thatar a’ leudachadh loidhe C an-dràsta) ach ged a tha e a’ fritealadh prìomh bhaile a tha gu math cudromach gu h-eadar-nàiseanta, tha e nas lugha na an Tyne and Wear Metro ann ann sgìre a’ Chaisteil Nuaidh.

800px-Roma_-_mappa_metropolitana_(schematica).png

Rinn sinn air Termini, prìomh stèisean a’ bhaile airson rudeigin ri ithe agus lorg sinn àite a bha a’ reic biadh Sardinanach. Fhuair mi ròla le sgona chickpea a bha gu math coltach ris na tattie scones againn fhèin!

D5zTfePXoAA1UbR

Às dèidh biadh agus tòrr mòr cofaidh air leth math, rinn sinn air taigh-tasgaidh sgoinneil: Palazzo Massimo Alle Terme.

Abair taigh-tasgaidh! Tha e loma-làn nithean àrsaidh eachdraidheil ach mar rocair na seann sgoile, chunnaic mi rud no dhà a chòrd rium gu sònraichte. An tòiseach, ìomhaigh de Shocrates! Agus bha e a’ coimhead gu math coltach ris an DJ roc cliùiteach Albannach Tom Russell!

“Dust sa ghaoith, a dhuine” mar a chanadh Bill is Ted!

An uair sin, chunnaic mi rud eile ris nach robh mi idir an dùil – mosaic de dh’Eddie Van Halen air a dhì-cheannachadh!

Agus mur a robh sinn neònach gu leòr, cò a chunnaic mi an uair sin ach Pennywise bho Steven King’s IT – le afro!

View this post on Instagram

Pennywise le afro #weallfloatdownhere?

A post shared by Alasdair MacCaluim ? ? ?gbsct (@alasdairmaccaluim) on

Ma ionnsaich mi rud sam bith bhon turas agam, ’s e sin gun robh na daoine àrsaidh gu math coltach ruinn fhèin le prog rock agus metailt is fiolmaichean horror nan 80an. Most excellent!

Ri leantainn…

Alasdair

 

Posted in An Eadailt, An Roimh, Gaelic, Gàidhlig, Italia, italy, Meatro, metro, Metrothan, rathaidean-iarainn thall thairis, Roma, Rome, tramaichean, trams | Comments Off on Dhì-cheannaich cuideigin Eddie Van Halen! Turas dhan Ròimh IV #gàidhlig

Fisherfolk Festival, the Easter Ross Seaboard, 14-16 June 2019

Fàilte chridheil oirbh uile!  A very warm welcome to you all!

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on Fisherfolk Festival, the Easter Ross Seaboard, 14-16 June 2019