Cho sgìth ris a’ chuileag – ruitheaman làitheil agus gleogan-eanchainn


Sgrìobhte le Domhnall Iain

Tha fiamh a’ ghàire air a h-uile duine a bhios tric a’ gabhail itealan astar mòr an t-seachdain-sa agus aplacaid air nochdadh a chuireas às don diabhal jetlag a tha siud.

Chan eil sian nas miosa nuair a tha thu air do laithean-saora là a chall san leabaidh ’s tu a’ fulang ris an sgìths seo. Tha jetlag a’ tighinn ort nuair a bhristeas tu do Ruitheaman Làitheil (sin agad circadian rhythms sa chànan eile). Tha na Ruitheaman Làitheil seo coltach ri gleog am broinn d’eanchainn, ag innse dhut cuin am bu chòir dhut cadal is dùsgadh. Nuair a shiùbhlas tu gu taobh eile an t-saoghail, chan eil an gleog seo ag aontachadh leis na tha èirigh is dol fodha na grèine (agus gleogan na dùthcha fhèin) a’ dearbhadh dhut. Bidh thusa an Astràilia a’ feuchainn ri cadal aig deich uairean na h-oidhche...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Domhnall Iain.

Lèirmheas: Mailbox airson iOS & Android


Sgrìobhte le Crìstean MacMhìcheil

'S e prògram puist-d a th' ann am Mailbox a tha ri fhaoitinn saor an-asgaidh air iOS and Android. Chaidh an app a cheannachadh le Dropbox ann an 2013 agus tha iad dìreach air Mailbox 2.0 a chur a-mach.

Tha Mailbox stèidichte air feallsanachd Inbox Zero le Merlin Mann a tha ag amas air smachd a thoirt air do bhogsa a-steach agus ga chumail...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Crìstean MacMhìcheil.

Beannachd san Dealachadh


Sgrìobhte le yesalba

Tha cuid de dh’Aonanaich ag argamaid, agus tha gu leòr a’ dol leotha, gu bheil neo-eisimeileachd a’ fàgail muinntir Sasainn fo smachd nan Tòraidhean airson ginealaich, is iad gun taic bho na BP Làbaraich Albannaich. Nochd tionndadh eile air an argamaid seo an-diugh. Tha iomadh trioblaid leis an argamaid san fharsaingeachd, a’ phrìomh thè nach eil i fìor, ach nochd tè eile an t-seachdain-sa-chaidh san Telegraph.

Tha e cho simplidh ’s gu bheil e na chùis iongnaidh nach eil barrachd air an argamaid a dhèanamh a cheana. Tha gach coltas ann gum biodh bhòta airson neo-eisimeileachd as t-Sultain a’ toirt air riaghaltas na Rìoghachd...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig yesalba.

Oidhche ann am Berlin


Sgrìobhte le Rhona

Berlin clubbing

©Lillian3000

A bharrachd air a bhith na phrìomh-bhaile dhan a’ Ghearmailt, tha mi den bheachd (coltach ri iomadh neach eile) gur ann am Berlin a tha a’ bheatha-oidhche as fheàrr anns an Roinn Eòrpa.

Chan eil gainnead de bhàraichean is chlubaichean a tha fosgailte gu èirigh na grèine agus a’ tairgsinn a h-uile seòrsa de cheòl, bho techno gu rock is pop. Tha rudeigin ann a tha a’ freagairt gach blas is gach beachd.

Thug mi seachdain ann o chionn ghoirid, agus seo agaibh cuid de na rudan a dh’ionnsaich...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Rhona.

Gaelic signage: when will this nightmare end?


Sgrìobhte le Neil McRae

Just when you thought it was safe to go back to Armadal … Bha Gilleasbuig còir air a dhòigh gu bheil an soidhne seo a-nise nas ciallaiche ... An Samhainn 2012 Am Màrt 2014 - abair fhèin an diofar a nì blogadaireachd! Ach an uair sin … Loma-làn howlers agus fear de na neologisms as lugh' air Gilleasbuig!! Beachd ionnsaichte, urramaichte 'Illeasbuig: Make it stop

Leugh seo air a' bhlog aig Neil McRae.

Dearg le fearg an Èirinn


Sgrìobhte le Steaphan

©Eddie Wong

©Eddie Wong

Bho chionn ghoirid tha luchd na Gaeilge an Èirinn a’ fulang buille an dèidh buille: measgachadh mì-chàilear de ghearraidhean, crathaidhean agus ‘ath-leasachaidhean’ a tha a’ milleadh saothair agus adhartas a rinneadh thar mòran bhliadhnaichean. Tha cuid a-nis ‘dearg le fearg’. Chaidh na mìltean a-mach air sràidean Bhéal Feirste airson deamo mòr air 12 Giblean, An Lá Dearg, agus roimhe sin, air 15 Gearran, bha suas ri 10,000 air sràidean Bhaile Átha Cliath airson Lá Mór na Gaeilge.

Is dòcha gu bheil sealladh...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Steaphan.

Postairean Bu Chòir 2014


Sgrìobhte le Crìstean MacMhìcheil

Seo agaibh postairean Gàidhlig a rinn mi airson an oidhirp Yes Scotland. Faodaidh sibh an cleachdadh ma thogras sibh.

Bu Chòir 2014 (Square) Bu Chòir 2014 (Flag)...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Crìstean MacMhìcheil.

Treain gach blian agus bus i nÉireann! #gàidhlig


Sgrìobhte le alasdairmaccaluim

Bha sinn a’ beachdachadh na bu thràithe air a’ bhliadhna air saor-làithean. “Dè mu dheidhinn Èirinn” thuirt mi. “Bhiodh sinn math – cho fhad’s nach eil thu dìreach a’ dol ann airson na Gaeilge” thuirt Jenny is làn fios aice cò a ris a tha mi coltach le mion-chànainean. Bha I a’ smaoineachadh gum bithinn a’ dol dhan Chultarlann, Oideas Gaeil 7c 7c

“O chan ann airson na cànain a bha mi airson a dhol ann idir!”, thuirt mi gu h-onarach – “cha do smaoinich mi fiù’s mun leithid” oir cha b’ e sin a bha fa-near dhomh idir.

DMU Clas 3000 ann am Port an Dúnain

DMU Clas 3000 ann am Port an Dúnain

‘S ann a chuir Jenny bhochd a cheist cheàrr orm....


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig alasdairmaccaluim.

Sgeulachd Ghoirid | An Seun


Sgrìobhte le Steaphan

©Gary Jungling

Latha a bha seo, dh’fhàg Sìm am flat aige, agus dh’fhalbh e sìos gu ruige bruach na h-aibhne far an robh e ag obair ann an oifis reic chàraichean. Na ghainntir de dh’fhàrdach air an làr ìosal, cha robh mòran a b’ fhiach do chàch a shiolpadh aiste, oir cha robh ann ach seann nithean – giotàr nach cluicheadh e, leabhraichean nach leughadh e, telebhisean nach robh ach sgleòthach aig a’ char as fheàrr ach a dhèanadh an gnothach air DVDan a shealltainn. Seann àirneis nach bu leis-san, leithid sèise, ciste-leabhair, clòsaid canbhais, bòrd-leapa. Lobhta-làir cumhang a bh’ aige air mhàl, ach math gu leòr air a shon fhèin.

Ged...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig Steaphan.

Frìoslann, Frìoslannais agus Latha Twitter #Frysk


Sgrìobhte le SocialMediaAlba

Provinsjehûs Fryslân / Provinciehuis Friesland (Tùs: Provincie Fryslân)

 

Pàrlamaid na Frìoslann – Co-fharpais Aithris (Tachartas Là Twitter na Frìoslannais)

Bidh mi nam aoigh aig co-fharpais aithris anns a’ Phàrlamaid an seo a-nochd. ‘S e tachartas a th’ ann a tha pàirt dhen phrògram airson Latha Twitter na Frìoslannais a-màireach – 17.04.14 far am bi duine air feadh Frìoslann a’ dol gu Twitter gus pàirt a gabhail ann an còmhradh nas motha ann am Frìoslannais. Tha iad a’ cleachdadh an taga-hais #Frysk sin a dhèanamh. Tha mi air a bhith ag ionnsachadh abairt no dhà ann am Frìoslannais,...


Leugh tuilleadh...

Leugh seo air a' bhlog aig SocialMediaAlba.