Lèirmheas leabhrain | Lasair Litreachais

Chaidh an leabhran seo, Lasair Litreachais, a tha a’ taisbeanadh sgrìobhaidhean-glèidhidh a’ Mhòid 2014, a thoirt còmhla le Comhairle nan Leabhraichean ann an co-bhann ris A’ Chomunn Ghàidhealach. ’S e a th’ ann ach trusadh sgeulachdan, naidheachdan is bàrdachd le clann is inbhich aig caochladh ìrean de dh’fhileantas sa Ghàidhlig, a-rèir nam farpaisean a ghlèidh iad.

Tha naoi tagraichean uile gu lèir ann le farsaingeachd churspairean. Aon de na ciad phìosan, ’s e pìos bàrdachd le Murdo Angus Ceannadach (Sgoil na Pàirce), a ghlèidh farpais nam fileantach, aois 11-12. Thug a’ bhàrdachd seo faite-gàire air m’ aghaidh agus i cho snog. Tha Murdo Angus a’ mineachadh nan diofar dòighean a bhitheas e a’ cuideachadh athar na obair, obair na cruite agus nan cliabh. Anns gach rann, tha e a’ cur far comhair ìomhaigh fa leth den obair ris am bi athair-san. Tha e laghach da-rìribh.

Bha trì pìosan bàrdachd aig fear comasach eile, Ailean Dòmhnallach (Inbhir Narann), a ghlèidh farpais bàrdachd nan inbheach. Dar leam gur e am pìos bu làidire dhiubh a’ chiad phìos, Òran Cogaidh, far a bheil e a’ cuimhneachadh air ‘Duchan mòr’ a dh’fhalbh dhan arm dar a bha e fichead bliadhna a dh’aois ri linn an Dara Cogaidh. Tha am pìos sgiobalta na dreachd agus a’ toirt dealbh innealta dhuinn air euchdan an duine.

'Òran Cogaidh' le Ailean Dòmhnallach

‘Òran Cogaidh’ le Ailean Dòmhnallach

Nochd an Dara Cogadh ann an obair sgrìobhadair eile, Iain Cuimeanach (Taobh Siar Rois), a ghlèidh farpais sgeulachd ghoirid nan inbheach. Tha a sgeulachd, Sùilean, a’ toirt chuimhneachain chogaidh aig seann shaighdear gu bàrr, fhad ’s a tha e fhèin a’ fulang fo sheargadh inntinne. Tha cruth na sgeulachd tarraingeach, agus an leughadair air a chur an toiseachd gu teis-mheadhan a’ chogaidh sa Ghearmailt, mun atharraich àm na sgeulachd gu bliadhnaichean na dhèidh ’s e na bhodach anfhann. Tha cailleach a’ coimhead às dèidh an t-seana shaighdeir, ’s e greannach, gun a bhith ag innse dhith gu dè tha a’ cur air. Tha fhios againn gu dè tha ceàrr air, ach chan eil aig càch agus an saighdear air a bhith sàmhach cho fada mu na thachair dha sa chogadh. Mar a tha tiotal na sgeulachd ag innse dhuinn, tha àite mòr aig sùilean san sgeulachd, agus tha Iain gan cleachdadh gu math airson ùrlar a tharraing tron sgeulachd.

Sgeulachd eile a ghlac m’ aire, b’ e an sgeulachd a bh’ aige Cairistìona Stone (Gallaibh), a ghlèidh farpais rosg nan inbheach. Na bu thràithe an 2014, fhuair Cairistìona mòr-urram ann an saoghal litreachas na Gàidhlig dar a ghlèidh i Duais Dhòmhnaill Meek aig Fèis Leabhraichean Eadar-nàiseanta Dhùn Èideann airson a’ chiad leabhar aice, As a’ Bhùth ’s an Tac an Teine. Coltach ris a’ chiad leabhar aice, bha an sgeulachd seo a-mach air stòiridhean ionadail a bha timcheall dar a bha i a’ fàs suas. ’S e Murchadh cuspair na sgeulachd seo agus e cho mall ri seilcheag. Bidh athair an ùghdair ag iarraidh fhaotainn a-mach às Oifig a’ Phuist son uair shlàn aig àm lòin gach latha, ach daonnan agus Murchadh a’ tighinn air a shlighe dìreach aig àm dùnaidh. Tha an sgeulachd seo làn den phlòigh a bhitheadh eadar Murchadh agus Fear a’ Phuist, ged a bha iad a-riamh coibhneil fhèin dha chèile.

Agus san dol-seachad, a-mach às an sgrìobhadh fhèin, ’s e rud eile a mhothaicheas an t-sùil mun leabhran seo, ’s e gu bheil e taitneach fhèin is grinn air a chur ri chèile. Mar lasair neo corrachag-cagailt, tha dearg a’ chòmhdaich na chomharra dàna air an leabhar, sìmplidh ach proifeiseanta. ’S chan eil am pàipear idir faoin, mar a bhitheadh aig cuid a phasgannan sgrìobhaidh eile, ach trom is càilear. Air cùl an leabhrain, tha sgrìobhte ‘tha a h-uile sgrìobhadair airson toradh na h-obrach aca fhaicinn ann an clò’. ’S ann fada ro thric, bhitheadh pasgannan sgrìobhaidh leithid seo tuilleadh is suarach nan dreachd. Ghabhadh cùram air an dealbhadh, agus bu mhòr an airidh. Bu chòir do Dhàna rud mar seo ullachadh, nach bu chòir?

lasairlit2014-500x500

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Cànan & Cultar, litreachas | Comments Off on Lèirmheas leabhrain | Lasair Litreachais

Lèirmheas leabhair | Feur Buidhe an t-Samhraidh

Tha an ‘dìos-o’ air ais turas eile le leabhar leis an sgrìobhadair chomasach Tim Armstrong a chaidh fhoillseachadh an-uiridh. ’S ann gun do choisinn Tim a chliù dar a bhuannaich e Duais Ciad Leabhair bho Chomann Chrann na h-Alba ann an 2014 leis an leabhar ficsein-saidheans Air Cuan Dubh Drilseach. Agus ged nach eil Feur Buidhe sn t-Samhraidh a’ leantail air a chiad leabhar (ach tha sinn an dòchas gum bi uaireigin!), tha Tim a’ tarraing às an aon tobar aige agus ceòl aig cridhe na sgeulachd.

FBantS

Feur Buidhe an t-Samhraidh le Tim Armstrong

Ri fhaotainn bho Sandstone Press

£7.99

Tha Feur Buidhe an t-Samhraidh na phàirt de sreath ‘Lasag’ aig Sandstone Press, a bhitheas ag amas air litreachas a chruthachadh do inbhich òga agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig. Tha ‘Lasag’ air a bhith na buannachd mòr do litreachas ùr na Gàidhlig, an dèidh do ‘Ùr-Sgeul’ a’ tighinn gu crìoch. Agus tha an seòrsa Gàidhlig a th’ aig Tim na chuideachadh mòr don luchd-ionnsachaidh agus i cho glan tuigseach ach gnàthasach air caochladh dòigh cuideachd.

’S e cleachdadh Tim gun a bhith a’ seachnadh cruthachadh fhaclan Gàidhlig ùra. Ma tha feum aige air a leithid, m.e. ‘fiodh-fillte’ (‘plywood’), cleachdaidh e e. Tha leabhraichean ‘Lasag’ a’ leigeil leis sin a dhèanamh gu math furasta agus fo-nòtaichean a’ mìneachadh gach facal neo abairt toinnte.

Ann am Feur Buidhe an t-Samhraidh, tha Colman a’ falbh a dh’Aimeireagaidh air turas còmhla ris a chòmhlan-ciùil Ghàidhlig aige. Tha dìth cluicheadair beus ag adhbhrachadh tè òg bhòidheach, Seonag, agus i a’ dol an sàs sa chòmhlan ri linn an turais. Aig toiseachd gnothaich, ’s e a tha Colman cho sona ri bròig: an rathad fosgailte mu choinneimh is nighean bhrèagha ri thaobh. Ach, an ùine gun a bhith fada, thèid snaidhm sa bheairt agus tha an rathad fosgailte a’ dol na shlighe dhùbhlanach.

’S cinnteach gun robh Tim a’ feuchainn ri rudeigin aotrom a sgrìobhadh, coltach ris an leabhar mu dheireadh aige, ach air cuspair a bhiodh tarraingeach do luchd-leughaidh na Gàidhlig. Chan eil leabhar eile ann, agus mi a’ rùrachadh trom inntinn, a-mach air turas-rathaid Aimeireaganach – rud a tha cho romansach nar latha. Gu deimhinne, chuirte ‘Air an Rathad’ air tè de na caibidealan, a’ luaidh air an leabhar mhòr-chòrdte eile ud.

Tha an leabhar seo gu math goirid, ach ’s e sin a bhiodh an dàn do leabhar sìmplidh don luchd-ionnsachaidh. Le toiseachd na sgeulachd, tha dùil ri siubhal mòr air an rathad (car coltach ri Air Cuan Dubh Drilseach), ach chan ann buileach mar sin a tha gnothaichean a’ leantail orra. Ged a tha an t-slighe lùbach gu leòr, tha e a’ faireachdainn nach deach an leabhar a chur gu fìor chrìoch. An àite sgeul choileanta, tha an sgeul a’ dol air seachran. Agus ’s e briseadh-dùil a bha sin ann an dòigh. Tha an turas fhèin ann an Aimeireaga fhathast a’ dol aig deireadh an leabhair agus tha sin a’ fàgail tòrr cheistean gun am freagairt.

Ach daonnan, tha e na thlachd dhomh sgrìobhadh Thim a leughadh leis gu bheil e cho togarrach ’s tarraingeach air a sgrìobhadh, agus tha mi a’ sùileachadh ris a bharrachd bhuaithe.

 

– Liam Alastair Crouse

 

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Cànan & Cultar, litreachas | Comments Off on Lèirmheas leabhair | Feur Buidhe an t-Samhraidh

Bàrdachd | A’ Bhetsy Mae

Le Alasdair Paul (Eilean Àrainn)

B’ e Betsy Mae a b’ ainm dhiReaper,_Port_Seton_-_geograph.org.uk_-_830833
Am bàta mùirneach
A bha aig a shinn-seanair
Bu mhinig a chualas an sgeulachd
Mar a dh’fhalbhadh i gu siùbhlach
Air muin an t-sàil ghairbh
a’ bualadh bàrr nan tonnaibh
a seòl làn is a sgòdan teann
gun abhsadh
cop a’ sgiùrsadh thar cliathaich
’s i a’ siubhal sgaothan nan sgadan
Spealg a’ sàthadh eadar an doimhne
agus an nèamh
A’ mhuir na goil fodhpa
Na speuran nan onfhadh
os a cionn

‘S fhada bho dh’aom na làithean sin. Bu mhòr na rudan a dh’aom leotha. Dh’fhalbh an t-iasgach mar a dh’fhalbh an t-iasg. Dh’fhalbh na h-obraichean mar a dh’fhalbh an obair.

Ach dh’fhuirich esan, na flat bheag shuarach aig ceann a’ bhaile.

Cha b’ aithne dha an uair a dhùisgeadh e, is a dheigheadh e chun na h-unneige a dhealachadh nan cùirteinean tana; ach am faigheadh e sealladh dallanach air an latha. Am baile sìnte shìos fodha is a’ mhuir bhuan air a chùl. Am baile cho glas a’ coimhead, eadhon air latha soilleir. An corra seann taigh a bha air fhàgail a-nis air an dòmhlachadh eadar blocan concrait ceàrnagach; oifis na comhairle leis an leabharlann na chois, pàirc-chàraichean ioma-ùrlarach, blocaichean fhlataichean is supermarket.

B’ iad na h-amannan beaga dìomhain sin nuair a thigeadh an ospag a shèid thairis air ceud bliadhna a shèideadh tro fheòil, a’ giùlan an t-sàil is an t-siabain. Chuireadh e gaoir troimhe is chrathadh e bhuaithe e mus leanadh e air leis a latha.

An latha sin sheòl boillsgean grèine air muin a’ bhaile gu ruige nan slèibhtean, is iad air an ruagadh leis a’ ghaoith bhon iar. Air an cùl chìte cabhlach sgòthan dorcha is iad a’ sìor theannadh air na sràidean; droch shamhla do dhroch dhoineann air fàire.

© Seumas Moireasdan (Nis)

© Seumas Moireasdan (Nis)

B’ e ceathrar a chriutha a bh’ oirre
B’ e a shinn-seanair an sgiobair
Dithis mharaiche, ’s am balach
ceathrar suinn a’ chuain
lasair nan sùilean
a’ dùr-choimhead
oir nan speur
an craiceann righinn saillte
am fèithean teann
an aogas snaidhte
an aghaidh an t-sàile,
gaoth is gèile
B’ aithne dhaibh a chèile
na b’ fheàrr na bean no bràthair
B’ ann còmhla a chuir iad aghaidh
ri bàs is beatha nam bàta
B’ aithne dhaibh cruadal
cho math ri sùgradh
gainnead is pailteas
soineann is doineann

Theàrn e staidhir a’ chlobhsa tro shamh a’ mhùin is spruilleach oidhche Haoine, is a-mach don t-sràide shìos. Theann e ris an triall làitheil aige tron bhaile mar bu ghnàth dha. ‘S fhada bho chailleadh fàth a thurais; ceann-cosnaidh no ceann-gnothaich. Ach lean an cleachdadh. Suas gu far an tachradh iomall a’ bhaile leis a’ ghlasach a dheigheadh e, is air ais gu far an tigeadh càch còmhla; ceathrar no còignear fhireannach air iomrall eadar òige agus seann-aois, a cho-phàirteachadh corra leann saor agus am falamhachd. Falamhachd nan sùilean is falamhach nam beatha. Bu ghann a dheidheadh facal eatorra. Ach gheibheadh iad cofhurtachd air choireigin bhon chuideachd. Faochadh bhon aonranachd.

B’ iad na h-amannan tostach sin a smaoinicheadh e, son tiotan, gum faca e an lasair nan sùilean. Ach dheigheadh a smàladh cho luath is nach robh e cinnteach às.

Air a’ mhol a chaidh i na laighe2051513_4a14f778
nuair a thàinig i gu crìoch a latha
claon air a cliathaich
far an do leig an fhairge às greim oirre
far an do sheòl na sgothan ùra
seachad oirre
gun aire a thoirt dhi
gach geamhradh dh’fhalbhadh cuid dhith
ròpannan is lìntean a’ chiad char
na slatan-bheòil is na searbaidean
an uair sin
na dèilean as an dèidh
gus nach robh ann
ach asnaichean is druim

B’ ann air an fhionnaraidh a chaidh a’ chuideachd fhuadachadh leis a’ ghaoith bhon iar, is i a’ sìor èirigh. Sgap iad mar chàth gun fhacal dealachaidh; gach fear don cheàrn aige fhèin. Ach nuair a ràinig esan ceann an rathaid, cha b’ e taobh a dhachaidh dhan deach e ach taobh a’ chladaich. Seachad air a’ Cho-op far an robh e ag obair greis aig a’ check out, sìos tro phàirc nan càraichean is a-mach air a’ mhol; gun fhiosta dha, dhan dearbh àite far an do laigh cnàmhlach na Betsy Mae is far am faicte a h-asnaichean suas gu grunn bhliadhnaichean air ais.

Bha na seachd siantan nan caothach ga dhochainn bho gach taobh dheth. Air èiginn a chumadh e air a chasan. Shìn e a dhruim is ghlaodh e aig àrd a chlagainn am beul na gaoith ‘Leig às mi!’ Ach cha bu lauithe dh’fhàg na faclan a bheul na dh’fhalbh a’ ghaoth leotha is chaidh am bàthadh fo othail na gèile is torran na mara.

B’ ann air an ath-latha a fhuaireadh a chorp is e sinte air a’ mhol far an do leig an fhairge às greim air. Ach bha anam fada, fada a-muigh air muin na mara.

eadar an doimhne
agus an nèamh
A’ mhuir na goil fodha
Na speuran nan onfhadh
os a chionn

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in bàrdachd, Sgrìobhadh Cruthachail | Comments Off on Bàrdachd | A’ Bhetsy Mae

Fèin-aithne is foghlam Gàidhlig

Tha foghlam Gàidhlig cho deatamach do mhaireannachd na Gàidhlig ’s gu bheil Dàna toilichte naidheachdan a sgaoileadh mu dheidhinn. Seo naidheachd bho cho-labhairt thidsearan Gàidhlig An t-Alltan o chionn ghoirid, agus criomagan inntinneach bho àm san robh clann air am peanasachadh ’son Gàidhlig a bhith aca san sgoil. 

Bho churraicealam coimheach gu fear a bhrosnaicheas fèin-aithne – dh’inns prìomh òraidiche, Morair Mhinginis, don cho-labhairt na tha air atharrachadh do chlann-sgoile Ghàidhlig.

le Katie Laing

AN-DIUGH ’s e an co-dhùnadh mòr mu choinneamh pàrantan na cloinne aig aois bun-sgoile, an cuir iad iad gu Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig no gu ‘prìomh shruth’ na Beurla.

Ach bha latha ann – duilich ’s gu bheil e do chuid againn dealbh a dhèanamh dhe seo – nuair a bhiodh clann bheag a bha a’ fàgail tèarainteachd na dachaigh airson a’ chiad uair gam faighinn fhèin ann an àite coimheach far nach bruidhneadh duine an cànan aca.

Tha seo coltach ri às-dùnadh no iomallachadh cho piantail ’s a b’ urrainnear a dhèanamh. Ach do mhòran de luchd-bruidhinn na Gàidhlig de aois shònraichte a thogadh air Ghàidhealtachd agus sna h-Eileanan, b’ e seo an fhìrinn nuair a chaidh iad don sgoil.

Bha am fèin-fhiosrachadh aca cho cumanta ’s gun deach amalachadh gu daingeann ann an sgeulachd na Gàidhealtachd. Mura bitheadh gun robh e fìor, ’s e mith-sgeul a bhiodh ann.

’S math dh’fhaoidte nach robh càirdean na bu shine a chaidh tron àmhghar seo aig cuid mhath de na riochdairean a bha aig a’ cho-labhairt do thidsearan Gàidhlig san Aghaidh Mhòir an t-seachdain sa chaidh (30 Sultain agus 1 Dàmhair) – ach chuala iad bho fhear a bha ann agus a dh’fhuiling, am prìomh òraidiche, Morair Mhinginis, Ruaraidh Iain MacLeòid.

A’ bruidhinn ron cho-labhairt, thug e fa-near na bha air atharrachadh ann an siostam an fhoghlaim agus mar a tha e a’ toirt fada barrachd cumhachd do dh’òigridh an-diugh.

A’ coimhead air ais air an àm aige fhèin na Ghàidheal òg sna 50an agus sna 60an, thuirt e: “Nam chnuasachadh tha mi a’ dèanamh càineadh. Chan ann air an luchd-teagaisg agam – bha tidsearan mìorbhaileach agam – ach air a’ churraicealam agus air structar an fhoghlaim aig an àm.

“B’ e curraicealam coimheach a bh’ ann. Cha deach a lìbhrigeadh sa chànan againn fhèin. Cha do theagaisg e mòran dhuinn mun chànan, mun chultar, mun eachdraidh, no mu shaidheans nàdarra na h-àrainneachd fhiosaigich timcheall oirnn.

“A dh’innse na fìrinn, chòrd an sgoil riumsa gu mòr, bho là gu là. Ach a’ coimhead air ais, chì mi nach do theagaisg e mòran dhomh mu cò mi, cò leis mi, cò mo dhaoine, agus dè mo dhualchas.

Fèin-aithne – sin cnag na cùise. Cha deach ar fèin-aithne fhèin a dhearbhadh no a bhrosnachadh ann an dòigh sam bith.”

Bha Ruaraidh Iain ann an Sgoil Phort nan Long, a bha na ‘Junior Secondary’, agus ann an Àrd-sgoil Phort Rìgh mus do thog e air a dh’Oilthigh Dhùn Èideann gus ceum a dhèanamh ann an lagh. Tha Ruaraidh Iain a’ cuimhneachadh nach deach Gàidhlig idir a bhruidhinn san sgoil, ged a b’ e siud cànan na dachaigh – agus nan tidsearan fhèin, ged nach robh for aige air sin gus bliadhnachan às dèidh sin.

Thuirt e: “Tha rannsachadh a’ sealltainn gu math cunbhalach gu bheil clann aig a bheil dà chànan a’ dèanamh nas fheàrr gu h-acadaimigeach na clann aig nach eil ach aon chànan. Tha e dearbhte. B’ e an teachdaireachd sna seann làithean nach toireadh Gàidhlig thu a dh’àite agus gum bu chòir dhut a leigeil às gu sgiobalta. Tha sin cho gòrach. Carson a chreideadh duine sam bith gu bheil aon chànan nas fheàrr na a dhà?”

Cha b’ e dìreach cànan siostam an fhoghlaim a bha na dhuilgheadas. Bha agus an structar.

Ged a tha e duilich a chreidsinn an-diugh, dh’fhàillig an duin’-uasal cliùiteach seo an deuchainn ris an cante an 11-plus gus faighinn chun na h-àrd-sgoile. Dh’fhàillig agus a bhràithrean, Ruaraidh agus Tormod.

B’ ann dìreach air sgàth ’s gun d’ rinn an athair tagradh làidir às an leth chun nan ùghdarrasan, a fhuair an dithis aca cead a dhol a dh’Àrd-sgoil Phort Rìgh, air chùmhnant ’s gun dèanadh iad a’ chiad bhliadhna san àrd-sgoil ann an Sgoil Phort nan Long gus iad fhèin a dhearbhadh.

San àm ud, nam fàilligeadh tu an 11-plus, dheigheadh tu gu roinn na h-àrd-sgoile den ‘Junior Secondary’ agus dhèanadh tu clasaichean mar saorsainneachd, gàirnealaireachd agus eaconamas dachaigh – agus dh’fhàgadh tu an ceann trì bliadhna, aig aois 15, gun theisteanasan sam bith.

Tha e cha mhòr do-chreidsinneach a thaobh QC a tha an-dràsta na chathraiche air Cùirt an Fhearainn – a’ chiad neach le Gàidhlig san dreuchd – agus na chathraiche air Sabhal Mòr Ostaig. Chaidh a bhràthair air adhart gu bhith na dhotair teaghlaich.

Thuirt Ruaraidh Iain: “’S e sin siostam a chuir bacadh air mìltean de chlann, chan ann a-mhàin air Ghàidhealtachd ach air feadh Alba, bho bhith a’ coileanadh a rèir an comasan.”

Tha e a’ creidsinn gur e am prìomh dhòigh sa bheil Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig a’ soirbheachadh, gu bheil e ag aithneachadh luach – luach cànain agus dhaoine fa leth. “Tha e a’ toirt dhaibh fèin-urram, agus tha e a’ ciallachadh nach bi iad a’ smaoineachadh orra fhèin mar shaoranaich den dàrna inbhe, mar a bha sinne.”

Ach gabhaidh piseach a thoirt air. Tha an “co-thàthadh moralta làidir agus an sealladh Crìosdail” a bha ann ann an làithean-sgoile Ruaraidh Iain a dhìth a-nis, saoilidh e.

“Bha teagasg a’ chreideimh ud air a chur annam aig ìre fìor thràth. Dh’ionnsaich sinn earrannan bho Leabhar Aithghearr nan Ceist san dachaigh, san sgoil agus san sgoil Shàbaid.

“Tha rudeigin aig siostam foghlaim a tha a’ teagasg dè as ciall don bheatha ann an clas a h-aon. A-nise, tha buaidh na h-Eaglaise co-dhiù air crìonadh mura h-eil i buileach air falbh.”

Bu toigh leis cuideachd barrachd sùbailteachd fhaicinn agus barrachd saorsa do thidsearan.

Tha spèis aige do fheallsanachd foghlaim Rudolph Steiner, a bhios a’ coimhead air an leanabh iomlan agus ag amas air taobh na h-inntinn agus na h-ealain a chothromachadh ris an taobh phractaigeach. Thuirt e: “Tha thu an-còmhnaidh airson saoranaich fhèin-mhisneachail a chruthachadh as urrainn coileanadh a rèir an comasan.

“Tha amharas agam gu bheil an curraicealam fhathast a’ stiùireadh ghnothaichean cus. Saoilidh mi gum bu chòir àite mòr a bhith aig mac-meanmna ann am foghlam san fharsaingeachd. Tha mi air mo tharraing beagan gu sgoiltean Rudolph Steiner.

“Chan eil eòlas mòr agam ach ’s e a’ phuing nach eil an cuingealachadh air falbh buileach às an t-siostam. Feumaidh curraicealam a bhith air a lìbhrigeadh ach saoilidh mi gun urrainnear a lìbhrigeadh le barrachd mac-meanmna.”

A’ bruidhinn air a’ cho-labhairt, thuirt e: “Chan eil am beatadh air a bhith a’ tighinn cruinn còmhla, aghaidh ri aghaidh, gus cluinntinn mu rudan a tha a’ dèanamh dragh dhuinn uile. Bidh e a’ toirt piseach air cleachdadh agus air misneachd. ’S e togail cridhe a th’ ann.”

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Gun roinn-seòrsa | Comments Off on Fèin-aithne is foghlam Gàidhlig

#Gàidhlig agus Bancadh anns an RA

Ged a tha e math gu bheil ùidh aig daoine eile ann an cuisean na Gàidhlig eile mar fhoghlam, tha ùidh agamsa ann an cleachdadh na Gàidhlig ann an gnothachas agus gnìomhachais.

Tha cleachdadh na Gàidhlig ann am bancadh a’ fas nas miosa. Mar eisimpleir, chan eil e comasach Gàidhlig a cleachdadh air na seirbheisean air loidhne aca. Tha an aon rud a’ tachairt anns a’ Chuimrigh.

Tha seo a’ leantainn bho litir a sgrìobh mi don Choimisean Mhic a’ Ghobhainn.

Seo litir a sgrìobh mi an-diugh don Bhall Pàrlamaid agam:

Dear Stewart McDonald MP,

I would like to point your attention to this statement from the Welsh
Language Commissioner in May as it follows on from our conversation
earlier last month in Pollokshaws Library:

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/english/news/Pages/Following-a-decline,-Commissioner-recommends-a-way-ahead-for-banks.aspx

The Scottish Parliament, as you are aware, does not have full power
over banking and finance which is why I am bringing this to your
attention.

Could you have a read of the report as it will give an understanding or
at least a starting point of how banks can ensure Welsh language use
across their branches; and equally an understanding of how the same
could be replicated in Scotland to ensure Scottish Gaelic is promoted
and given equal parity with English and Welsh.

As you may already be aware, after discussions I had with your
predecessor, Tom Harris, he helped to bring about similar awareness a
couple of years ago in an Early Day Motion brought to the House on St
David’s Day.

For too long Westminster has passed over Gaelic language policy and
always refers the language to the Scottish Parliament. However, the
Scottish Parliament can only legislate on devolved issues.

As Gaelic is more than a language and a way of existing/being/living
across the UK (and beyond), it is only too right that the Gaelic
language (and all other indigenous languages of the UK) be considered
at all stages of legislating in Westminster, especially when dealing
with non-devolved issues.

Yours sincerely,

Jamie Wallace

9721bf51f1b4f3ca20e3/ef0d3608d0d1137fa284
(Signed with an electronic signature in accordance with subsection 7(3)
of the Electronic Communications Act 2000.)


Posted in Alba, Ball-Pàrlamaid, Bancadh, BP, Cairt Eòrpach nam Mion-Chànan, Coimisean Mhic a' Ghobhainn, Cuimrigh, gnìomhachas, gnothachas, poileasaidh Gàidhlig, poileataigs, Stewart McDonald MP | Comments Off on #Gàidhlig agus Bancadh anns an RA

Am BBC ann an Alba – dè do bheachd? #gaidhlig #craoladh #gaelic

A bheil ùidh agad ann an craoladh ann an Alba? A bheil beachd sam bith agad air craoladh Gàidhlig? Tha Comataidh Foghlaim is Cultar Pàrlamaid na h-Alba ag iarraidh do bheachdan a chluinntinn mar phàirt den rannsachadh ùr aca air ath-nuadhachadh … Cum ort a leughadh
Posted in BBC Alba, BBC charter renewal, BBC Scotland, Broadcasting, Cairt Rioghail, cànanan, Comataidhean, craoladh, Gabhail pàirt, Gaelic, Gàidhlig | Comments Off on Am BBC ann an Alba – dè do bheachd? #gaidhlig #craoladh #gaelic

Casgradh-sgoile | ‘Aon uair eile’

Aon uair eile, tha cridhe Aimeireagaidh air lathadh le caoineadh eile mu naidheachd air aon chasgradh eile a thachair ann an aon cholaiste eile ann an stàit a bharrachd eile. Agus aon uair eile, bidh na meadhanan a’ rannsachadh a’ ghnothaich ’s a’ faighneachd dè thug air seo a dhèanamh, cò e agus mar a bha blog aige ag innse na bha e an dùil a dhèanamh. Agus aon uair eile, bidh cuid de mhuinntir Aimeireagaidh gu bhith a’ cumail a-mach gur e lùghdachadh àireamh ghunnaichean a tha na fhuasgladh air seo, agus cuid eile a bhios a’ cumail a-mach an deireadh caochladh an t-slighe as fheàrr, gun dad de leasachadh air a’ ghnothach aingidh.

Agus sin e am faireachdainn a tha a’ laighe air inntinn nan Aimeireaganach, rag-fhuachd mu choinneimh olc a tha freumhaichte badeigin domhainn nar cultar fhèin. Bha an deasbad againn roimhe. An dèidh Columbine, agus Virginia Tech, agus Sandy Hook, agus UCal Santa Barbara. Agus bidh an dèidh seo cuideachd.

Tha fhios againn gu bheil rud ceàrr agus gu bheil leasachadh ann. Agus, ciamar, an dèidh gach triob a thachras e, a tha sinn a’ leigeil leis an deasbad ath-aithriseach seo a dhol an comhair a’ chùil. A bheil saoranaich agus deamocrasaidh agus riaghaltas Aimeireagaidh cho mòr gun fheum nach urrainn dhuinn fiù ’s a’ tighinn gu aonta air cò i an t-slighe a b’ fheàrr a ghabhail gus sguir de bhith gar marbhadh fhèin?

Sa chiad dol-a-mach, ’s e aon rud a thuirt sinn, nach eil freagairt nam meadhanan idir idir gu feum agus iad ag àrdachadh ìomhaigh an dearg-mhurtair a loisg air daoine gun choire. Agus dè a thachair an triob seo? Thuirt an duine sin gur e an dòigh as fhasa gu bhith a’ fàs ainmeil, ’s ann tro bhith marbhadh an uidhir a b’ àirde de dhaoine agus a b’ urrainn dha. Agus ciamar a bheachdaich na meadhanan air sin? Le bhith a’ cur ìomhaigh air feadh an eadar-lìn dheth-sa agus gunna na uchd.

Feumaidh mi aideachadh gu bheil e a’ toirt ùine dhuinn ionnsachadh.

Dh’aithris Ceannard Obama gu bheil an suidheachadh seo air a dhol na rud gnàthaichte anns Na Stàitean. Agus chan eil e idir idir ceàrr. Tha balbhachd gar cuairteachadh. Chì thu sin na aodainn a-nise. An dèidh a’ chiad chasgraidh, b’ e bròn a laigh air. An dèidh an dara fir, b’ e fearg. Nise, tha e – agus sinne – dìreach gun tuigse mar as urrainn seo tachairt cho bitheanta. Seall an liosta seo – chan eil liosta sam bith eile do dhùthaich sam bith eile air an t-saoghal mar seo ann. Cha mhòr nach bi murt nar sgoiltean a’ tachairt  gu seachdainneil. Agus taobh a-muigh ar sgoiltean, gu làitheil. Agus ’s ann a tha e a-nise a’ sgaoileadh!!

Chan eil mi dol a dhol às aicheadh gur e casgadh agus riaghailtean ciallach do ghiùlan ghunnaichean mar aon fhuasgladh. Do h-Aimeireaganaich, chan eil e na iongnadh gun gabh gunnaichean a cheannachd còmhla ri do chuid aodaich nar bùithtean. Oir tha sin gnàthaichte dhuinn. Ach tha, anns gach dùthaich eile fon ghrèin. Leis an fhìrinn, tha gunnaichean gu ceithir-timcheall oirnn sna Stàitean. Tha sinn air leth cleachdte riutha.

Thuirt Obama gur gann nach eil gunna do gach fireannach, boireannach agus pàiste ann an Aimeireagadh. Nach bu chòir sin sealltainn dhuinn nach dèan barrachd ghunnaichean feum? Tha cuid dhuinn air ar beò-ghlacadh le gunnaichean cho mòr agus gu bheil e a’ dol faisg air tinneas. Seall seo, tagraiche airson Ceannard nan Stàitean Aonaichte 2016 a th’ ann.

Agus a bharrachd air tinneas inntinn, tha fianais ann gu bheil daoine aig a bheil eachdraidh de fhòirneart nam beatha, gu bheil iad nas buailtiche fòirneart a dhèanamh a-rithist. Tha sin a’ gabhail a-steach rudan beaga cuideachd, leithid misdemeanors. ‘S e fòirneart, seach tinneas inntinn, aon de na trioblaidean as mò a th’ againn a thaobh ghunnaichean. Tha tòrr ann an Aimeireagaidh aig a bheil taobh ri fearg agus fòirneart, agus ’s iad na daoine a bu chòir a bhith air an casg bho ghiùlan ghunnaichean sa chiad dol-a-mach.

Ach tha thìde againn rud a dhèanamh. Bha thìde againn roimhid. Tha seo gun choimeas.

  • Liam Alastair Crouse

 

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Naidheachdan & Poileataigs | Comments Off on Casgradh-sgoile | ‘Aon uair eile’

2015 an Dàmhair: Toradh an t-Samhraidh / Oct: Fruits of summer

Toradh an t-samhraidh / Fruits of the summer

caora-dhromain - elderberry

caora-dhromain – elderberry

Anns na seachdainean a dh’fhalbh (san Lùnasdal agus san t-Sultain) bha mi fìor fhòrtanach gun robh an t-sìde math gu leòr na làithean a bha cothrom agam a bhith a’ coiseachd a-muigh air an dùthaich. Mar às àbhaist chòrd e rium gu mòr na h-atharrachaidhean a leantainn anns na lusan, na craobhan agus na preasan, mar a tha an samhradh a’ falbh agus am foghar a’ dlùthachadh.

A dh’aindheoin na sìde measgaichte agus ro thric na briseadh-dùil thairis air an t-samhradh, tha coltas gum bi toradh math air na preasan ‘s na craobhan, do dhaoine agus do dh’eòin am bliadhna: ubhail, peuran is plumbaisean, smeuran, caoran-dromain, geanmh-chnòthan, cnòthan-castain is daraich, caoran, sgeuchanan is mucagan, ‘itealain’ gu leòr air uinnseann, leamhan-bog agus craobh-shice, sìol neòinein-ghrèine, dearcan-eidhinn … tha fiù ‘s ròpannan trom de shìol a’ slaodadh ris na dionntagan. B’ àbhaist dhuinn a bhith ag ràdh gur e seo comharradh geamhraidh cruaidh ri tighinn, ach tha sinn an dòchas gu bheil sin ceàrr an turas seo. Sna làithean seo cha ghabhainn orm ro-innse sam bith a thaobh na sìde!

Cha bhi mi a’ dol ro fhada gun chamara uair sam bith, agus seo taghadh dhealbhan a thog mi de stòras nàdair am bliadhna – measan, dearcan, cnòthan agus sìol nam craobh. Deagh bhliadhna a bha ann dhaibhsan co-dhiù!

************************************************************************

caoran - rowan berries

caoran – rowan berries

 

In the last few weeks (August and September) I’ve been lucky enough to have had reasonable weather at times when I’ve been out for country walks. As always I’ve been enjoying following the changes in the wild flowers, trees and bushes as the summer passes and autumn approaches.

Despite the very mixed and often disappointing weather over the summer, the bushes and trees are promising a good harvest for humans and birds this year: apples, pears and plums, brambles, elderberries, chestnuts and conkers, acorns, rowans, hips and haws, ‘aeroplanes’ galore on ash, hornbeam and sycamore, sunflower seeds, ivy-berries …. even the nettles are laden with ropes of seeds. We used to say this was a sign of a hard winter ahead, but let’s hope that’s wrong this time. These days I would not risk predicting anything to do with the weather!

I never go very far without my camera, so here’s a selection of recent images of the harvest in store – fruit, berries, nuts and seedpods. It’s been a good year for them anyway!

uinnseann - ash smeuran - brambles neòinean-grèine - sunflower leamhan-bog - hornbeam mucagan - rosehips drìs - bramble bush geanm-chnòthan-horse-chestnuts,conkers deanntag - nettle dearcan-eidhinn - ivy-berries craobh-shice - sycamore craobh-ubhail - apple tree craobh-pheur - pear tree craobh-sgìthich - hawthorn cnòthan-castain - chestnuts cnòthan-daraich - acorns

 

 

 

Posted in Seaboard News Gaelic archive | Comments Off on 2015 an Dàmhair: Toradh an t-Samhraidh / Oct: Fruits of summer

Am Blàr Loos | Smuaintean Eòghain

O chionn ghoirid, sgrìobh Steaphan pìos mu Nagasaki. Ghluais am pìos sin gu mòr mi oir tha e coltach gur e rèididheachd on bhoma oillteil ud a dh’adhbhraich an aillse a thug bàs dha mo sheanair, Cailean MacIlleathain, bliadhnaichean as dèidh làimhe. Bha e air a dhol ann air seirbheis nàiseanta as dèidh a’ Chogaidh còmhla ris an Fheachd Adhair gus Oifis a’ Phuist a ruith.

Bha mo sheanair ro òg airson a dhol dhan Dara Cogadh, ach dh’fhiosraich e mu dhuais bhuan a’ Bhlàir leis gun robh e a’ cur a’ phuist air feadh sgìre Ùige air motorbaidhsagal a chionn ’s gun robh mo shinn-sheanair, Ruairidh Phàdruig na mhaighstir-puist ann an Timsgearradh.  Chaidh croitean Thimsgearraidh a chruthachadh à tuathanas as dèidh a’ Chogaidh Mhòir gus muinntir strì an fhearainn a shocrachadh.

Bha Ruairidh Phàdruig MacIlleathain na èildear dìleas dhan eaglais agus aithnichte air feadh iomadh coimhearsnachd ann an Leòdhas (gu dearbh nach robh mi aig co-labhairt Gàidhlig o chionn ghoirid agus bha an tè uasal sin, Anna NicSuain gam aithneachadh o mo shinn-sheanair a-rèir mo choltais a-mhàin.) Bha e gu math bàidheil dha luchd na Ceàrdaich nuair a bhiodh mòran greannach riutha, agus is sin a dh’fhàg am far-ainm “Barney” air a chionn ’s gun robh e dlùth ri ceàird leis an ainm ud. http://www.hebrideanconnections.com/people/73035

Ach cha bhiodh e air a dhol air adhart dhan aois 92, agus gu dearbh cha bhiodh Eòghan an-seo ag aithris seo riut (agus a’ Bhean NicSuain ga aithneachadh) mura shàbhail a’ Ghàidhlig a bheatha o chionn ceud bliadhna an t-seachdain seo anns a’ Chogadh Mhòr.

Cha do ghabh Ruairidh Phàdruig dhan reisimeid Shìophoirt (na Seaforths), a chaidh an togail bho thùs air Tràigh Ùige mu choinneamh Chrabhlastaidh far an do rugadh e – ghabh esan ris na Camshronaich (na Camerons) ged nach eil sinn buileach soilleir de bu choireach ri seo. Bha esan nan àireamh nuair a chaidh iad an ionnsaigh Blàr Loos, fear dhe na blàran a bu mhotha a thug buaidh air a’ Ghàidhealtachd.

Chaidh a losgadh sa chliathaich agus cha deach aithneachadh nuair a bha na cuirp air an cruinneachadh, ach cha deach aithneachadh na bu mhotha gun robh e fhathast beò. Dhùisg e fo chnap mòr de choslaich shaighdearan eile.

Bha e na dhìth airson treis mhòr agus chaidh fios eadhon a chur gu Cradhlastadh le telegram gu mo shinn-sheanmhair, Catrìona, is i trom an dùil ri leanabh, nighean bheag air an tug iad Rhodina (no Rhoda) as dèidh a h-athar.  Cha robh iad an dùil gun lèireadh iad Ruaraidh Phàdruig a-rithist.

An uairsin, thachair rud iongantach. Thòisich e a’ tagradh airson cuideachadh, eadar ùrnaighean agus sailm, anns a’ Ghàidhlig. Tharraing seo aire dithis phìobairean le Gàidhlig a bha ag obair nan luchd-leighis, bha iad ga aithneachadh agus shlaod iad e air falbh gu cobhair mheidigeach. Thàrr e às beò, le lot a bhiodh na thaobh gu latha a bhàis ann an 1974. Bha e fortanach nuair nach robh sealbh cho math aig fada cus gillean òga Gàidhealach.  Chaill a bhràthair, Pàdruig, a bheatha aig Arras ann an 1917 (agus bha Ruairidh Phàdruig air a choinneachadh ron bhlàr anns na trainnsichean; nuair a leugh mi Highland River le Niall Guinneach, thug an sealladh le Kenn agus a bhràthair Aonghas buaidh mhòr orm air sgàth seo).

Bha còrr is 35,000 Gàidheal aig Blàr Loos ach chan ann a-mhàin air a’ Ghàidhealtachd a thuit a’ bhuille – ann an Dùn Deagh, tha iad a’ fàgail “Dundee’s Flodden” air an tàmailt le uiread a chaill am baile uasal ud. http://www.dca.org.uk/whats-on/event/the-guns-of-loos

Ann an iomadh seagh, bidh mi a’ beachdachadh gu tric air mo bheatha agus a’ saoilsinn gu bheil mi air a bhith ri faoineas fad mo bheatha, ach tha mi taingeil gu Dia nach robh agam ri dearbhadh no deuchainn fhulang coltach ris na dh’fhuiling Ruairidh Phàdruig an latha sin. Ach, taingeil cuideachd gun deach a shàbhaladh. Cha bhithinn an-seo an-diugh agus cha bhiodh Clann Ruairidh Phàdruig air feadh an t-Saoghail, agus cha bhiodh mo cho-ogha Emma a’ tilleadh o Astràilia airson banais ann an Ùig an ath-mhìos. Gu dearbh, gus am bris an latha agus an teich na sgàilean, a chionn ’s gum bris an latha an-còmhnaidh.

Eoghan Stiùbhairt

FacebookTwitterGoogle+Roinn

Posted in Cànan & Cultar | Comments Off on Am Blàr Loos | Smuaintean Eòghain

Òigridh Ghlaschu is Dùn Èideann còmhla airson farpais-cheist!

Tha oifigearan ChnaG, Alison Ní Dhorchaidhe ann an Glaschu is Ann Paterson ann an Dùn Èideann, air prògram òigridh ùr a chur air dòigh airson òigridh Àrd-sgoil Ghàidhlig Ghlaschu is Àrd-sgoil Sheumais Gilleasbuig a thoirt còmhla. Chaidh a’ chiad thachartas, farpais-cheist, a chumail ann an Glaschu an t-seachdain seo. Thàinig muinntir Dhùn Èideann gu Taobh an Iar Ghlaschu airson pàirt a ghabhail anns an fharpais-cheist ann am McPhabbs, a tha dlùth ri Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.

Bha tòrr spòrs ann, le 4 sgiobaidhean a’ strì an aghaidh a chèile airson freagairtean ceart a chur ris na ceistean, agus bha buffet snog blasta ann airson na h-uile duine cuideachd! Bha luchd-obrach McPhabbs air leth cuideachail is chur iad fàilte mhòr air an òigridh is air a’ Ghàidhlig a chluinntinn ann. Aig a’ cheann thall, ‘s e sgioba de nigheanan à Dùn Èideann a bhuannaich, le sgioba de mhuinntir Ghlaschu a’ tighinn anns an dàrna àite, agus fhuair iad duaisean airson na deagh-obrach sgioba a rinn iad!

Thèid am prògram ùr seo a ruith eadar seo agus Am Màrt 2016, le cothrom a thoirt don òigridh tadhail air a’ bhaile mhòr eile. Thèid an dàrna thachartas a chumail ann an Dùn Èideann air 30mh An Dàmhair, le cuairt air “Turas Bus nan Taibhsean”, is culaidh-choimheach airson Oidhche Shamhna. Bidh duais ann airson na culaidhe-choimhiche as fheàrr!  

b2ap3_thumbnail_20150923_163756.jpg

b2ap3_thumbnail_20150923_163746.jpg

b2ap3_thumbnail_20150923_163733.jpg

Posted in blòg | Comments Off on Òigridh Ghlaschu is Dùn Èideann còmhla airson farpais-cheist!